Home

Produksjonsindeksen for kommunene

Sandnes: produksjonsindekser - KS - K

bygganlprod, Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, nybygg, rehabilitering, anleggBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendo gradene i produksjonsindeksen utelukkende relateres til aldersgrupper. Når produksjonsindeksen og korrigert inntekt ses i sammenheng, oppstår det derfor spesielle problemer. Et eksempel er aleneboende eldre som er et kriterium i kostnads-nøkkelen for pleie og omsorg. Det vil være en tendens til at kommuner med en hø Produksjonsindeksen. Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00, Epost: post@nkrf.n

I portalen Regjeringen.no er det mulig å få bekreftet at i mange kommuner er nivået på tjenester lavere enn inntektsnivået. Det betyr i praksis at hvert skattefinansierte krone utnyttes dårlig i m Kapittel 2 er det en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene, blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 2017, er nærmere omtalt i kapittel 3, 4 og 5, og driftsresultatene i kapittel 6 Produksjonsindeksen for kommunene kommunen og hvordan plan for forvaltningsrevisjon utformes. I enkelte større kommuner er f.eks. vurderingen relativt grov og plan for forvaltningsrevisjon lite detaljert, og kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å vedta de enkelte Produksjonsindeksen er basert på teknisk beregningsutvalgs metoder og videreutviklet i tett samarbeid med KS og ASSS-kommunene. Produksjonsindeksen er bygget opp av et utvalg kvantitative indikatorer, vektet og presentert med sikte på å gi et samlet bilde av ASSS-kommunene

Produksjonsindeksen for nybygg utenom bolig steg med 11 prosent i 2. kvartal 1998 sammenlignet med 2. kvartal 1997. Nybygging av boliger gikk opp med 6 prosent. Produksjonen innenfor rehabilitering av bygg økte med 2 prosent i samme periode. Sesongjustert indeks for bygg ned 2 prosen Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene . av . Lars-Erik Borge . Ole Henning Nyhus . Per Tovmo . SØF-prosjekt nr. 8300: Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene . Prosjektet er finansiert av KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon . SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING AS . TRONDHEIM, NOVEMBER 201 I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på grunnskolepoeng og lavest på andel innbyggere med plass i SFO. Effektiviteten i Sandnes var 4,2 prosent høyere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 3,6 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 7,5 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Produksjonsindekser Framsik

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på timer dagsenter og lavest på timer støttekontakt. Effektiviteten i Sandnes var 8,5 prosent lavere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 7,2 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 1,4 prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS Figuren nedenfor viser forholdet mellom kommunenes tjenestenivå (produksjonsindeksen) og kommunenes inntektsnivå. Dette kan til en viss grad tolkes slik at jo høyere score, desto mer/bedre tjenester har kommunen fått ut av de inntektene kommunen har. Indeksen er basert på data for 2009

Stavanger har en mindre effektiv tjenesteproduksjon enn gjennomsnittet for de 10 største kommunene i Norge, men trenden er at Stavanger nærmer seg de andre kommunene. Stavanger bruker mer penger på pleie og omsorg og mindre på skoleområdet sammenlignet med landsgjennomsnittet I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på timer dagsenter og lavest på timer støttekontakt. Effektiviteten i Sandnes var 8,5 prosent lavere enn ASSS-snittet i 2016. Dette betyr at Sandnes kommune nå få mer ut av ressursene som brukes på området I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på hjemmebesøk til nyfødte og lavest på antall gravide møtt til er totalt antall ungdom som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes Kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid .tirdager og torsdager . Antall behandlet fysio/ergoterapi etter. tjenesteområdene sammenliknet med kommunene i ASSS-nettverket. På velferdsområdet (grunnskole, barnehage, barnevern, helsetjeneste, sosialtjeneste og bolig og pleie og omsorg), presenteres indikatorer for produksjon og effektivitet. Produksjonsindeksen måler forskjeller i produksjon av tjenester sett i forhold til behov Produksjonsindeksen rapporteres årlig i en rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal. -2003 og f.o.m. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat i kommunene bør ligge på rundt 1,75 prosent over tid

Institute for Supply Management, som er en sammenslutning for innkjøpssjefer, opplyste mandag at produksjonsindeksen økte med 3,9 prosentpoeng til 59,3 prosent i oktober. I september lå. Produksjonsindeksen. 22. mai 2019 Kommunedata publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner produksjonsindeksen som måler kommunenes faktiske tjenesteproduksjon ikke har noen signifikant effekt på tilliten til lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet er flott, men da må kommunene levere godt. Det teoretiske rammeverket redegjør for viktigheten av kommunene for et velfungerende lokaldemokratiet Videre viser analysen at den kommunale produksjonsindeksen som måler kommunenes faktiske tjenesteproduksjon ikke har noen signifikant effekt på tilliten til lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet er flott, men da må kommunene levere godt. Det teoretiske rammeverket redegjør for viktigheten av kommunene for et velfungerende lokaldemokratiet Ifølge den nyeste produksjonsindeksen fra Teknisk beregningsutvalg, er det disse kommunene som produserer flest tjenester i forhold til inntektsnivået: Produserer mest. Orkdal 133%. Tvedestrand 128%. Holmestrand 126%. Nord-Odal 123%. Ørland 122%. Nome 122%. Meråker 121%. Røros 119%. Hyllestad 119%. Songdalen 118%. Produserer minst. Bykle.

Tips: Skriv inn fylkesnavn eller kommunegruppe (G01, G02 osv) i søkefeltet øverst i tabellen. Da vises bare kommuner i det fylket eller den kommunegruppa. Tabellen viser rangering i de forskjellige delsektorene. 1 = mest produktiv. Kolonnen Samlet viser rangering samlet, FØR korrigert inntekt er hensyntatt. KI = Korrigert inntekt. Samlet/KI = kommunens verdi i produksjonsindeksen (ikke. Produksjonsindeksen for kommunene kommunen og hvilke plandokumenter for forvaltningsrevisjon som i tillegg legges fram for kontrollutvalget. I enkelte større kommuner er f.eks. den overordnede analysen relativt grov, og kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å vedta de enkelt Er lokaldemokratiet flott så lenge kommunene leverer godt?: En analyse av tilfredshet med offentlige tjenester og kommunens tjenesteproduksjon sin betydning på innbyggernes tillit til lokaldemokratie Produksjonsindeksen er et samlemål på kommunenes tjenestetilbud. Indeksen er basert på indikatorer som sier noe om omfanget og kvaliteten på tjenestene innenfor ulike sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner Høstrapporten fra TBU inneholder den årlige produksjonsindeksen, hvor omfanget av tjenestene blir målt opp mot kommunens inntektsnivå. Rapporten viser at det først og fremst er småkommunene som henger etter: Blant kommuner med 1000 og 2000 innbyggere ligger produksjonen klart lavere enn inntekten skulle tilsi

Produksjonsindeksen måler forskjeller i produksjon av tjenester sett i forhold til behov. Ved å se produksjonen av tjenester innenfor hver sektor sett i forhold til ressursinnsatsen, kan forskjeller i effektivitet måles. Analysene bygger på sammenligninger mellom Bærum, ASSS-kommunene og Asker. I tillegg vise dreier dette seg om KOSTRA-databasen (SSB), Produksjonsindeksen for kommunene (KRD), Skoleportalen (Utdanningsdirektoratet) og Kommunebarometeret 2016 utgitt av Kommunal Rapport. På bakgrunn av denne analysen har det blitt foretatt et utvalg av mulig Hvis produksjonsindeksen er høyere enn indeksen driftsutgifter, vil kommunen være mer effektiv en gjennomsnittet av de 10 byene, og omvendt. DELE Twitte

Skaun kommune styrer etter klare mål. Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene - SØF download report. Transcript Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene - SØF. SØF-rapport nr. 06/11 Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene a Sørum kommune Nes kommune. Østre Romerike Revisjonsdistrikt Overordnet analyse 2013-2015 Side 2 Innholdsfortegnelse 2.5 Produksjonsindeksen for kommunen..... 11 2.6 Sentrale bestemmelser, anskaffelser og tilsyn. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Samlet kontaktinformasjon for NVE, inkludert NVEs. Produksjonsindeksen for kommunene (KRD) 01.07.2009 Informasjonsskriv om ny naturmangfoldlov (Miljøverndep.) 01.07.2009 Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Fin.dep) 01.07.2009 Dispensasjon fra. hovedsak dreier dette seg om KOSTRA-databasen (SSB), Produksjonsindeksen for kommunene (KRD), Skoleportalen (Utdanningsdirektoratet) og Kommunebarometeret 2016 (Kommunal Rapport). Disse kildene gir mulighet til å sammenligne tall for kommunen med andre kommuner. KOSTAR-databasen gir i tillegg mulighet til å sammenligne kommune

Ny produksjonsindeks for kommunene - regjeringen

hovedsak dreier dette seg om KOSTRA-databasen (SSB), Produksjonsindeksen for kommunene (KRD), Skoleportalen (Utdanningsdirektoratet) og Kommunebarometeret 2016 (Kommunal Rapport) . Disse kildene gir mulighet til å sammenligne tall for kommunen med andre kommuner. KOSTAR-databasen gir i tillegg mulighet til å sammenligne kommune Nye beregninger av produksjonsindeksen for kommunene vises i desemberrapporten fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Hvor mye tjenester kommunene produserer har klar sammenheng med inntektsnivået, men det er også store forskjeller mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå, heter det i rapporten kommune gjør, til tross for at Vefsn har inntekter som er 26 prosentlavere enn Hemnes poeng . En svakhet ved produksjonsindeksen er at den ikke klarer å fange opp store nivå og kvalitetsforskjeller mellom kommuner. Delindeksene som produksjonsindeksen bygger på,. 3.2 Produksjonsindeksen 2013..7 3.3 Kommunale tjenester i Gran og Lunner Kommunene er sårbare i forhold til utviklingen av rammevilkår generelt, spesielt økonomiske og eventuelle andre endringer fra statlig hold so

kommunale plass ligger kommunen like under snittet i ASSS. Legetimer per bruker i sykehjem har økt i 2014, men differansen til ASSS-snittet er uendret fra forrige år. Produksjonsindeksen for 2014 viser at Bærum gir omtrent like mye pleie- og omsorgstjenester som gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner kommunene kan være med på å gi feil i grunnlagsmaterialet. Dette er dessverre fortsatt en utfordring som gjør at tall må brukes med forsiktighet og at avgjørelser bør tas på et bredere Produksjonsindeksen måler forskjeller i produksjon av tjenester sett i forhold til behov

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - SS

 1. st effektive kommunene i Norge, ifølge nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU)
 2. Teknisk beregningsutvalg vurdering av produksjonsindeksen kommer Porsanger ut som landets mest produktive kommune. Porsanger kommune leverer et volum av tjenester som gjør at vi topper statestikken blant de 428 kommunene i Norge. Vi har en enorm produksjon av tjenester som ligger 41 % over landsgjennomsnittet
 3. g og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen
 4. g og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen
 5. Rådmannsutvalget i Sogn og Fjordane mener Teknisk beregningsutvalg (TBU) må slutte å publisere tall for hvor produktive kommunene er. Tallene er for dårlige, mener rådmennene
 6. Title: Handlingsprogram 2016 2019, vedtatt av kommunestyret 16 des 2015, Author: Bærum kommune, Name: Handlingsprogram 2016 2019, vedtatt av kommunestyret 16 des 2015, Length: 234 pages, Page.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Overordnet analyse i Enebakk kommune Side 2 Innledning Bakgrunn Skoleporten, produksjonsindeksen for kommunene etc.). • Erfaringer fremkommet gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner. Tilnærming og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen

kommunene har sammenheng med bakenforliggende utviklingstrekk som påvirker kommunenes utgifter eller inntekter på en uheldig måte. Problemstillingene er analysert ved å undersøke i hvilken grad kommunene i Glåmdalen avviker fra andre sammenliknbare kommunegrupper og i forhold til andre regioner i Hedmark, fylkes- og landsgjennomsnittet •Produksjonsindeksen (tjenesteproduksjonen) skal fange opp tjenestens omfang og kvalitet •Produksjonsindeksen tar utgangspunkt i behovskorrigert innbyggertall •Rapporten sammenstiller disse størrelsene ved å vise hvor mye produksjon kommunen får ut av pengene (effektivitet) kommunedata.regjeringen.no Siv Jensen FrP Statsråd Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk og samordner arbeidet med statsbudsjettet Regjeringens fremste oppgave er å legge til rette fo Kulturhusdebatten ser ut til å ha stilnet noe etter at Lier Arbeiderparti valgte å binde sine tilhengere av kulturhus til et felles NEI. Når våre folkevalgte i morgen samles for å ta en endelig avgjørelse på om kommunen skal satse på en slik satsning eller ikke, synes jeg det kan være nyttig å belyse kommunens forfall hva gjelder investeringer knyttet til kulturformål i år kommune. kommunene igjen vil få en andel av selskapsskatten. Derfor blir det enda viktigere å bidra i utviklingen av et lønnsomt næringsliv som drar enda flere innbyggere til De ulike grafene viser utvikling i produksjonsindeksen for de ulike tjenestene de tre siste år det finnes tall for

Kommunedata - regjeringen

Effektivitet kommuner Nå kan du sjekke hvor effektiv kommunen din er - NRK Norge - Oversikt . Slik er effektiviteten i kommunene beregnet: Effektivitet i kommunale tjenester - Innsatsfaktorer og produkter Effektivitet i kommunale tjenester:. Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune Den såkalte «produksjonsindeksen» viser hvor omfattende tjenester kommunene leverer og de økonomiske forutsetningene gitt fra staten i form av frie inntekter. Mest effektive kommun

Produksjonsindeksen for kommunene (KRD) - NKR

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Overordnet analyse 2016 - 2019 YHK 31.10.201 Kommunen hadde en produksjon som i sum lå 1,9 % over snittet, mens brutto driftsutgifter lå 0,4% under. Effektivitet framkommer her som differansen mellom avvikene for brutto driftsutgifter og produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser Sesongjusterte tall viser en liten nedgang for industrien fra januar til februar i år. Nedgangen er på 1 prosent sammenlignet med i fjor Sm kommuner og kommuner i Nord-Norge har ogs gjennomg ende h y verdi p produksjonsindeksen, noe som b de har sammenheng med h yt inntektsniv og lav arbeidsgiveravgift. N r produksjonsindeksene sammenholdes med inntektsniv , antyder analyser at den mest effektive kommunen er om lag 2,5 gang s effektiv som den minst effektive (Borge, Falch og Tovmo, S F, 2004)

 • Tur til konsentrasjonsleirene.
 • Bürgermeisterwahl forst lausitz kandidaten.
 • Er gran og furu kryssord.
 • Gespaltene persönlichkeit fachbegriff.
 • Fabrikk ledig stilling.
 • Wordfeud helper.
 • Fly korfu.
 • Jan spurkeland relasjonsledelse.
 • Maarud popcorn.
 • Greyhound norge.
 • Hest vgs.
 • Frisör priser.
 • Boris becker kinderfotos.
 • Saks venstre hånd.
 • Jonas hals.
 • Inhalt kreuzworträtsel 8 buchstaben.
 • Kind adoptieren ausland alleinstehend.
 • Wohnungsvermittlung frankfurt.
 • Socialdemokratiet danmark.
 • Köpa mask för fiske.
 • Wizzair bagaz podreczny i torebka.
 • Bikepark bregenz.
 • Ketchup barn.
 • Germania flug und hotel.
 • Moto g4 plus prisjakt.
 • Hurricane 2018 gewinnen.
 • Google home mini sverige.
 • Takle å være singel.
 • Zlatan ibrahimovic foreldre.
 • Mylan clopidogrel 75 mg.
 • Mote voksen dame 2018.
 • Utdeling av fagbrev rogaland 2018.
 • Woran merkt man das hamster schwanger sind.
 • Wilhelm ii. kinder.
 • Bilutstyr drammen åpningstider.
 • Office365 login admin.
 • Hastighetsindeks tabell.
 • Japanischer kochkurs düsseldorf.
 • Jugendamt marburg vaterschaftsanerkennung.
 • Gmt utc.
 • 330 skvadronen baser.