Home

Tjenestedesign offentlig sektor

Tjenestedesign for arbeidslivet - Kurs - NTNU

Organisasjoner i offentlig sektor bør fokusere på de programmene der tjenestedesign vil gi størst avkastning på investeringene. Deloittes Government and Public Services Customer Strategy and Applied Design team har gått gjennom 39 case-studier av vellykkede tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor, for å finne indikatorer på hvor tjenestedesign kan være smart å bruke Innovasjon i offentlig sektor Innføring i tjenestedesign Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere fagdisipliner på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og brukerne spiller en aktiv rolle

Jonathan Romm

Tjenestedesign i offentlig sektor Report: Service design in government. 2019-08-23. Tjenestedesign handler om hvordan pasienters, passasjerers, forretningspartneres eller andre sluttbrukeres opplevelser foran skranken kan samordnes med kvalifikasjoner og organisering av aktiviteter bak skranken Den voksende oppmerksomheten rundt tjenestedesign i offentlig sektor i Norge kan knyttes til et DIP-finansiert prosjekt som hadde som mål å forbedre tjenesteprosessen for pasienter til utredning for brystkreft. Til å gjøre dette hyret Oslo universitetssykehus inn designfirmaet Designit tjenestedesign er ønsket fra politisk hold (Kommunal og moderniseringsdepartementet, heretter KMD, 2016c; Sanner, 2017) Det oppleves derfor som aktuelt å avdekke erfaringer og kunnskap rundt bruk av tjenestedesign i offentlig forvaltning. Videre er prosjektet mye brukt som arbeidsform i offentlige virksomheter (Karlsen, 2014, s. 7) Norge gjør det svært bra i en internasjonal undersøkelse av bruken av tjenestedesign i offentlig sektor. Vi er langt framme i modenhet i bruk av denne metoden for utvikling av offentlige tjenester Tjenestedesign kan derfor være en aktuell tilnærming å benytte for nytenkning og innovasjon i offentlig sektor. Dette studiet skal sette søkelyset på å heve studentenes kompetanse om nytenkning, innovasjon, tjenestedesign og kvalitet i offentlig sektor for å stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer i offentlig sektor

- Det finnes lite systematisk kunnskap om betingelser ved å bruke tjenestedesign i offentlig sektor generelt, og overfor sårbare grupper spesielt. DEMSAM vil bidra med slik kunnskap gjennom studier av samskaping i demenslandsbyen, sier førsteamanuensis Marit Engen ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Jeg mener offentlig sektor med fordel kan prøve og feile mye mer, sier Mortensen. Størst gap i pleie og omsorg. Blant de offentlige tjenestetilbudene hvor innbyggerne faktisk er fornøyd, er det kultur- og idrett som kommer best ut. Rådmennene selv mener de er kommet lengst i utviklingen på oppvekstområdet Innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. er ikke kjent på forhånd. StimuLab. StimuLab er en stimuleringsordning for å øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i forvaltningen Ved hjelp av tjenestedesign har ventetiden for brystkreftdiagnose ved Oslo universitetssykehus blitt kuttet med hele 90 prosent.Dette er bare ett av eksemplene på at designmetodikk bidrar til å løse store og komplekse problemer i offentlig sektor

Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan du jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor Riche Vestby i Halogen har lenge arbeidet med tjenestedesign for offentlig sektor. At dette selskapet nå har inngått en avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i seg selv et tegn på denne faggruppens økende innflytelse Nei, mitt anstrengte forhold til tjenestedesign begynte lenge før, da jeg ble introdusert for den såkalte ATONE-metoden av noen konsulenter som hadde workshop med noen utvalgte representanter for offentlig sektor, hvorav jeg var én

offentlig sektor adresserer ønsket om å organisere arbeid og fagkompetanse på en bedre måte, både for publikum og de ansatte i offentlige foretak. Vi ser at tjenestedesign bringer konkrete verdier inn i slike innovasjonsprosjekter. Skule Storheill, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) Tjenestedesign + endringsledelse + gevinstrealisering = effektiv og brukerrettet forvaltning. Oppdraget er gitt: Vi må omstille offentlig sektor. Vi trenger mer erfaring med innovative metoder og verktøy i det offentlige

Abstract Denne masteroppgaven undersøker bruk av tjenestedesign i utviklingsprosjekter i offentlig forvaltning. Tjenestedesign er en brukersentrert, helhetlig og samskapende tilnærming til tjenesteutvikling (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 26-41; Feldmann & Cardoso, 2015, s. 12) Private har lenge brukt tjenestedesign som verktøy for å konkurrere på kundeopplevelse, og offentlige aktører må få tilgang til den samme verktøykassen for å konkurrere på like vilkår. 3. Større endringsvilje. Digitalisering av offentlig sektor krever endringsvilje hos offentlige ansatte

Tjenestedesign i offentlig sektor - Deloitte Norwa

 1. Tjenestedesign for arbeidslivet Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter
 2. Men tjenestedesign alene er ikke et verktøy for forankring, gjennomføring og implementering. Når Difi får i oppdrag å øke innovasjonsevnen i offentlig sektor, er det også viktig å huske at innovasjon ikke er et mål i seg selv
 3. Tjenestedesign handler om å utvikle tjenestene slik at de gir gode og trygge brukeropplevelser, og har stor betydning for å oppnå attraktive og effektive tjenestetilbud. Og skal det skje, er det avgjørende med innsikt i hvilke behov som skal dekkes, hos hvem og av hvem

Innføring i tjenestedesign - Veivisere

 1. Resultatet er fire scenarioer som går langs de to aksene tillit i samfunnet og endring i offentlig sektor, og viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen i 2040. Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) utforsker hvordan vil det være å være innbygger i de fire scenarioene
 2. ister Jan Tore Sanner. To prosjektpresentasjoner: Vilkår for førerrett (Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet) Effektivisering av arealbruk (Statsbygg) Paus
 3. 21 prosjekter har til nå fått midler gjennom StimuLab, stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Teamet som står bak ordningen oppsummerer sine beste råd og erfaringer i en ny rapport
 4. Undersøkelsen er foretatt av Service Design Network som er en internasjonal organisasjon for tjenestedesignere, og som har 30000 medlemmer og følgere. Nettverkets første rapport om utbredelsen og praktiseringen av tjenestedesign er basert på en global undersøkelse blant offentlige ansatte og tjenestedesignere, og dybdeintervjuer med 17 ledere i feltet

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon. Under høringen av meldingen «En innovativ offentlig sektor», understreket KS' styreleder Bjørn Arild Gram at utfordingsbildet i meldingen stemmer, men at den ikke svarer med tiltak som setter kommunene i posisjon til å utvikle nye innovative løsninger Vi har ekspertise på tjenestedesign. Nye forretningsbehov krever nye løsninger. Vi jobber tverrfaglig fordi det gir det beste resultatet. Finn ut mer her Tjenestedesign i offentlig sektor Postet den mai 21, 2014 by Brit Krøvel Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal samarbeider med tjenestedesignere i utvikling av «Morgendagens sykehjem, hvis pasienten fikk bestemme» Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Engasjement og bevissthet rundt samskaping, endring og tverrfaglige team spiller en sentral rolle i dette emnet Vi bruker tjenestedesign som er et tankesett - prosesser og metoder - for å forbedre, videreutvikle og skape nye tjenester og produkter. Plenum jobber med alt fra oppstart og etablerte bedrifter og offentlig sektor

Kan tjenestedesign og sosialantropologi skape innovasjon i

 1. Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor Kristin og Lene tar videreutdanning i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor ved Høgskolen i Molde. Videreutdanningen har fokus på ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; herunder brukerinvolvering, verktøy og ledelse av endringsprosesser
 2. Morgendagens sykehjem - tjenestedesign i offentlig sektor. Helland, Stephanie. Master thesi
 3. Tjenestedesign for offentlig sektor. Sted: Full steam, Søndre Tollbodgate 3, Troms.

Resultatet er fire scenarioer som går langs de to aksene tillit i samfunnet og endring i offentlig sektor, og viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen i 2040. Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) utforsker hvordan vil det være å være innbygger i de fire scenarioene Vi tilbyr designtjenester innen innovasjon, produktdesign, tjenestedesign, produktutvikling, simulering og produksjon. Hos Inventas møter du designere og produktutviklere med bakgrunn både fra industridesign og ingeniørfag - med det til felles at designtenkning ligger i blodet I offentlig sektor handler tjenestedesign gjerne om å løse floker for å forløse innovasjon. Flere prosjekter. Se flere eksempler på hvordan vi jobber med tjenestedesign, digitale brukeropplevelser, systemorientert design og design for sikkerhetskritiske miljøer. Oslo. Nedre Slottsgate 15. 0157 Osl Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale.

GovTech-plattformen som støtter endring og forbedring i

Norge på topp i tjenestedesign statogstyrin

 1. Offentlig sektor som kostnadsfaktor, men også som driver i en omlegging av norsk økonomi, Norstella, ny faggruppe for samhandling, endringsledelse, forenkling og tjenestedesign, Styreleder Jon Arve Risan: Om «nye» Samhandlingsarena i regi av Semicolon.no i samarbeid med NorStella,.
 2. Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Brukeren av tjenesten er eksperten på hvordan tjenesten oppleves, dette utnytter vi i tjenestedesign ved å sette brukeren i sentrum
 3. Tjenestedesign i offentlig sektor Ingvild Sundby, Oslo kommune Itera ASA. Loading offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility. Itera har hovedkontor i Oslo,.
 4. Morgendagens sykehjem - tjenestedesign i offentlig sektor: nb_NO: dc.type: Master thesis: nb_NO Tilhørende fil(er) Filnavn: master_helland.pdf Størrelse: 1.827Mb Format: PDF Beskrivelse: Masteroppgave. Åpne. Denne innførselen finnes i følgende samling(er
 5. Digital transformasjon i offentlig sektor forutsetter tjenestedesign. Digital endring er mer enn penger, skriver finansbyråd Robert Steen i DN torsdag 3. august. I det legger han at digitalisering må forbedre eksisterende måter å jobbe på, til det beste for innbyggerne og for organisasjonen, skriver Erlend Vestre
 6. Fire grunner til at det offentlige trenger tjenestedesign. I 2019 vet vi at det å bruke designmetodikk lønner seg økonomisk. Men hvordan treffer dette argumentet tjenesteytende virksomheter i offentlig sektor? Les me
 7. Tjenestedesign er i vinden som aldri før, og mange spør oss om vi virkelig kan oppnå reell tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor ved å bruke denne metodikken. I samarbeid med Visit Varanger og Varanger Arctic Norway arrangerer vi en workshop om temaet

Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor

Bygger egen landsby: Hva er livskvalitet for personer med

Inventas | Badger Explorer - autonom borerobot

Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet. Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden Forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober. Under omtaler vi noen av forslagene til satsinger knyttet til innovasjon i offentlig sektor. Regjeringen foreslår å styrke StimuLab med 10 millioner - til i alt 20 millioner i 2019. Stimulab (ekstern lenke) er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor

Én digital offentlig sektor - hvordan kommer vi oss dit

Innovasjon i offentlig sektor Digdi

Brukeren i sentrum for offentlig tjenesteutvikling DOG

Ny offentlig tjenestepensjon ligner på privat innskuddspensjon, men det er noen forskjeller. Sparesatsene er ulike. I privat sektor blir pensjonspengene i forvaltet i finansmarkedene, mens pensjon i offentlig sektor reguleres. Offentlig pensjon er livslang, mens den private rekker så lenge det er penger på kontoen Her kunne han fortelle om målet med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor: å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. Fire grunner til at det offentlige trenger tjenestedesign. I 2019 vet vi at det å bruke designmetodikk lønner seg økonomisk PUBLIN (Innovation in the public sector) var det første EU-prosjektet som diskuterte innovasjon i offentlig sektor som analytisk rammeverk, og har blitt trukket frem som et viktig fundament i utviklingen av forskningsfeltet. PUBLIN var ledet av STEP (senere NIFU) og ble finansiert av EUs 5. rammeprogram i årene 2002-2005 Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse Innen produktutvikling er tjenestedesign og brukerreiser etablerte metoder. Oslo kommune valgte for flere år siden denne tilnærmingen for å løse en utfordring som det har vært snakk om i mange år: en fragmentert og lite sammenhengende offentlig sektor med stor organisatorisk kompleksitet

Hvorfor studere jus i offentlig sektor? Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for forvaltningsrett og generelle saksbehandlingsprinsipper. Deltakerne skal få en forståelse for hvordan reglene i de ulike juridiske disipliner emnet består av, kan brukes i praksis. Studiet passer for ansatte i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos KLP. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen. De fleste meldes inn i pensjonsordningen hos KLP fra første time de jobber, men enkelte yrker har høyere innmeldingsgrense

Tjenestedesign - Bachelor Høyskolen Kristiani

 1. Low-code gjør det mulig for offentlig etater og kommuner å fokusere på digital innovasjon og forbedring, Vi har 20 års erfaring med å utvikle programvare til offentlig sektor. tjenestedesign Digital samhandling og tjenesteinnovasjon
 2. offentlig sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvalt-ningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi. Vi er godt i gang med digitalisering av offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt med gode grunndataregistre, godt utbygd digital infrastruk
 3. Når du slutter i offentlig sektor. Du får pensjonsopptjening for alle årene du har jobbet i offentlig sektor. Det kan for eksempel være 25 eller 30 år. Antall år som benyttes i pensjonsberegningen kan ikke overstige antall år som kreves for full opptjening
 4. Forskning og innovasjon i statlig sektor 15 En bærekraftig velferdsstat og krav om effektivisering og fornyelse av offentlig sektor utløser kunnskapsbehov knyttet til omstilling og endring. Hvilke behov har brukerne, hvilke løsninger finnes, hvordan utvikle og implementere nye løsninger og hvilke virkninger og effekter kan dokumenteres
 5. Offentlig sektor; Visma Life; Visma Ski Classics; Tag Archives: tjenestedesign Feed Subscription. Bedre brukeropplevelse med service design. 04/03/2019 in Forretningsdrift. Hvordan skaper vi gode brukeropplevelser som møter forbrukeres stadig økende krav til digitale tjenester? Det.

Design i offentlig tjeneste - Nr 03 - 2014 - Stat

Innlegg om offentlig sektor skrevet av Jarle Strømmen. Gå til innhold. Sideview Bergen Tanker, ideer og innspill som får utløp gjennom livet. Meny. Om bloggen; Stikkord: offentlig sektor. Det nye gullet: tjenestedesign. Det oppstår hele tiden nye metodikker og verktøy til bruk i utviklingsprosjekter. Noen forsvinner fort, mens andre blir. Samtidig fikk ikke offentlig ansatte i samme grad som i privat sektor muligheten til å kompensere for levealdersjusteringen ved utsatt pensjonering. Videreføringen av de gamle ordningene for AFP og tjenestepensjon gjaldt opprinnelig bare fram til 1958-kullet Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. Ansatte som slutter i offentlig sektor vil få med seg en oppsatt pensjonsrett, men her gjelder et krav om at den ansatte samlet må ha en opptjeningstid hos en eller flere offentlige arbeidsgivere på minst tre år Tilsyn og tjenestedesign Sponset av Difi med Stimuleringsordningen, som har som mål å øke innovasjon i offentlig sektor Sektor-basert tilsyn Et hjelpsomt varsel Tilsyn sjekker riktige ting Arkivøvelsen Påleggslisten Enkelt oppfølgningsverktøy Påleggsportale Tjenestedesign med Anna Kirah. Tjenestedesign med Anna Kirah. Tjenestedesign med Anna Kirah.pdf 309,09 kB. Kontaktinformasjon Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn via offentlig journal blir.

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om ny, offentlig tjenestepensjon. Hvem gjelder den nye tjenestepensjonsordningen for? Den gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og som jobber i offentlig sektor eller har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Pensjonskassen for hovedstadsområdet (PKH) eller de ulike. Hvordan kan offentlig sektor utnytte markedet bedre for digitalisering? Offentlig sektor klarer ikke å utnytte de mulighetene markedet ønsker å gi. Vi har i for liten grad en følelse av fellesskap. Skepsis råder begge veier. Privat og offentlig sektor må finne sammen, stole på hverandre og tørre å gi hverandre ansvar Jeg har hørt noen gi uttrykk for at de er glade for at de har en jobb i det offentlige de siste ukene. Offentlig sektor oppleves som tryggere enn privat sektor. Og med god grunn: Korona-krisen har nesten utelukkende rammet privat sektor, skriver Stein Lier-Hansen Offentlig sektor er en samlebetegnelse på statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene regnes også i mange sammenhenger som del av offentlig sektor. Offentlig sektor skiller seg fra privat sektor, som omfatter alle bedrifter i privat eie, alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger

Hvorfor jeg HATER tjenestedesign - Dataforeninge

Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg. Derfor er en stor offentlig sektor avhengig av at vi også har en stor, effektiv og velfungerende privat sektor, som er konkurransedyktig, tjener penger og kan betale skatt, og som bidrar til institusjonell læring. 4. For det fjerde: Skattenivået og størrelsen på offentlig sektor har ikke bare med økonomi å gjøre Jeg er blitt innkalt til jobbintervju innenfor offentlig sektor i en administrativ stilling. Dette er rett og slett drømmejobben, og jeg er villig til å gå hundre prosent inn for å få den. Jeg har erfaring fra det å ha blitt innkalt til lignende stillinger tidligere, men da uten å komme helt til.

Innovasjon og omstilling i offentlig sektor DOG

Dersom offentlig sektor blir for stor, for dyr og for ineffektiv, vil den hverken kunne hjelpe eller bli finansiert av en konkurranseutsatt privat sektor. Motsatt kan man si at dersom privat sektor flykter fra skatt, vil den også ødelegge for muligheten til å finansiere offentlig sektor prosjekter i offentlig sektor under utarbeidelse •Digitaliseringsrådet - tilbud om veiledning og kvalitetssikring • Fokus på tjenestedesign 25 . Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 26 Hovedmål: Innen utgangen av 201 Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner Offentlig sektor står overfor store utfordringer de neste årene i forhold til effektivisering, tilgjengelighet og digitalisering av flere tjenester. Vi har allerede løsninger som kan møte mange av de behovene offentlig sektor har for å møte disse utfordringene. Forenkling og spart tid med nye integrasjonsløsninge Innovasjon i offentlig sektor er ofte komplekst, med mange interessenter og hensyn som skal ivaretas. Våre forskere arbeider i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi. Det faglige mangfoldet gjør at SINTEF kan være totalleverandør for utviklingsprosjekter, men vi arbeider oftest sammen med partnere i akademia og næringslivet

Tjenestedesign + offentlig forvaltning = sant? En

Lean offentlig sektor gir raskere saksbehandling, mindre kø og mindre ventetid ved å fjerne «tidstyver» gjennom involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere i et godt samspill med lederne. Utfordringene i offentlig sektor er mange og ulike, og den nylig nedsatte Effektivitetskommisjonen er et tegn på økte krav fra øverste nivå Temaet for denne studien er behovsdrevet innovasjon i offentlig sektor i Norge. Formålet er å identifisere hvilke innvirkninger en behovsdrevet anskaffelsesprosess kan ha på offentlig sektor. Bakgrunnen for oppgaven er regjeringen sin økte satsing på bruk av brukerdrevet innovasjon som virkemiddel for å effektivisere prosesser i offentlig sektor Kan tjenestedesign og sosialantropologi skape innovasjon i offentlig sektor? Maria Røhnebæk og Mari Bjerck; Tidsskrift Tidsskrift Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273 e-ISSN 0805-8210. NVI-nivå 0. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Populærvitenskapelig. - AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo. Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år Offentlig forvaltning må ta konsekvensen av dette gjennom endring av arbeidsfordelingen mellom stat og marked (uttrykt gjennom outsourcing av flere offentlige tjenester), sterkere integrering av tjenesteutvikling ved hjelp av markedet (uttrykt gjennom brukerreiser og tjenestedesign som utviklingsmetoder), og sterkere samspill med privat sektor (uttrykt gjennom samtykkebasert deling av data)

Morgendagens sykehjem

Privat sektor, alle bedrifter i privat eie og alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger. Skiller seg fra offentlig sektor, som er statsforvaltningen, kommuneforvaltningen og forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene. Anskaffelser i offentlig sektor. Det offentlige gjør innkjøp for fem hundre milliarder kroner årlig. Her får du veiledning og verktøy til å gjennomføre og lede gode anskaffelser til det beste for innbyggere og næringsliv

Fokus på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses. Et møtested for alle aktører i offentlig sektor. NOKIOS-konferansen startet i Trondheim i 2007 etter et initiativ fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Utgangspunktet for en reform er troen på at New Public Management (NPM) eller tilsvarende markedsløsninger hentet fra privat sektor, verken er bra for de ansatte, en effektiv bruk av ressurser eller bidrar til gode offentlige tjenester. LO-kongressen 2017 ønsket derfor en tillitsreform i offentlig sektor. LO-sekretariatet nedsatte i november 2019 en arbeidsgruppe ledet av 2. nestleder Roger. Kronikken er publisert i : siste nummer av Forskningspolitikk se s. 26 Interessen for kunnskap om innovasjon i offentlig sektor har eksplodert det siste tiåret, og forskningen på feltet har utviklet seg innenfor og på tvers av en rekke teoretiske retninger i ulike fagdisipliner.. PUBLIN. PUBLIN (Innovation in the public sector) var det første EU-prosjektet som diskuterte innovasjon i.

Fire grunner til at det offentlige trenger tjenestedesign

Denne masteroppgaven søker kunnskap om innovasjon i offentlig sektor, oppgaven fokuserer på kommunen, hvordan innovasjonsstrategier og samskaping kan fremme innovasjonskapasitet som bidrar til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil i denne sammenheng si evnen til å skape og utnytte nye muligheter, samt redusere barrierer OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor Offentlig sektor; Offentlig sektor. Sist oppdatert: 24. september 2020 . Rapporteringsplikter. Varslingsadresser til bruk for offentlig forvaltning. Data om signatur og prokura for virksomheter. Veileder i beregning av administrative kostnader. Fant du det du lette etter? Velg din tilbakemelding. Ja Nei. Prosessen krever topplederforankring for å sikre ressurser og implementering i tillegg til et tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av en ny løsning til bruk i offentlig sektor. Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet

Foredrag under årets Peter FVi markerer «Hva er viktig for deg-dagen 4

Oppgjør i offentlig sektor. De som nå skal forhandle for tunge grupper i offentlig sektor vil naturlig nok kjempe for høyere lønnstillegg enn industrien og ikke utelukke streik. Men i dagens situasjon vil ingen av delene vil bli forstått Stortinget har vedtatt ny ordning for uførepensjon i offentlig sektor. Den nye ordningen skal gjelde fra 1. januar 2015. Uførereformen er et ledd i pensjonsreformen. I desember 2011 ble reglene for ny uføretrygd i folketrygden vedtatt, og trer i kraft fra januar 2015 I ny uføretrygd i folketrygden og i ny uførepensjon i offentlig sektor kan uføre kan ha en arbeidsinntekt (friinntekt) på inntil 0,4 G (kr. 35 348) uten at uføregraden endres. Regjeringen foreslår tilsvarende for de private uførepensjonene, som flertallet i Banklovkommisjonen, også at arbeidsinntekt utover 0,4 G skal redusere uførepensjonen med «kompensasjonsgraden»

 • Ntnu ranking in europe.
 • Ntnu ranking in europe.
 • Vaierklemmer.
 • Beurer bf 750 vs bf 700.
 • Maxi åpningstider hamar.
 • 53757 sankt augustin.
 • Como se escribe mil doscientos dolares en ingles.
 • Elgiganten uddevalla öppet.
 • Hva lages amfetamin av.
 • Sätze bilden aus wörtern.
 • Andy's sportsbar oslo.
 • Simson suhl doppelflinte 12 70.
 • Dropbox business pris.
 • Ideal el pan del osito.
 • Sexmissbruk behandling.
 • Stress bläschen lippe.
 • Konzertpavillon bansin.
 • Thaimat røyslimoen.
 • Kveis i skrei.
 • Der diamanten cop full movie.
 • Verden av i går zweig.
 • Playstation 4 gebraucht ebay.
 • Aktiv dødshjelp for og mot.
 • Ost i håndbagasje fly.
 • Vampyrbehandling hår.
 • Julekalender skole tips.
 • The good wife season 9.
 • Lustige fakten über die schweiz.
 • Beste value procurement.
 • Inngangsmatter butikk.
 • World cup lillehammer 2017.
 • Varden meråker.
 • 1900 tallet klær.
 • Chiemgau 24.
 • Kinderfotos im internet gefahr.
 • Aleksis tsipras.
 • Cafes würzburg innenstadt.
 • Ostern bilder kostenlos lustig.
 • Hva er lønnsramme.
 • Mtv köln schwimmkurse.
 • Skolerute 2018 2019 hordaland.