Home

Land med høy tuberkulose forekomst

Free Templates. Convert Doc Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose har plikt til tuberkuloseundersøkelse hvis de skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Deres barn skal få tilbud om BCG vaksinasjon. Folkehelseinstituttet utarbeider liste over hvilke land som vurderes som høyforekomstland Land med høy* og særlig høy** forekomst av tuberkulose per 27.11.2018 NB LISTEN OPPDATERES ÅRLIG! *Høy forekomst : Insidens lik eller over 40 / 100 000 innbyggere per år (WHO Global Tuberculosis Report 2018) Person fra land med høy forekomst av tuberkulose: Folkehelseinstituttet skal i henhold til forskrift om tuberkulosekontroll $ 4-5c angi hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose. Det er mange forhold som kan gi grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. For en nærmere gjennomgang av disse, se utlendingsdirektoratets hjemmesider på

Download Here - No

Personer 15-35 år fra land med særlig høy forekomst: Oversikt over land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose. Alle andre nyankomne ≥ 15 år med plikt til tuberkuloseundersøkelse ved ankomst: Generelt om undersøkelsen: Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper I land med høy forekomst av tuberkulose anbefaler Verdens helseorganisasjon at vaksinen gis til nyfødte. I Norge skal BCG tilbys som programvaksine for barn og unge som kommer fra- eller har minst en av foreldrene fra land med høy forekomst av tuberkulose Innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose må gå igjennom en lovpålagt tuberkulosescreening når de flytter til Norge. Formålet er å utelukke eller identifisere aktiv lungetuberkulose for å gi rask behandling og unngå framskreden sykdom og smitteoverføring Tuberkulose (TB), tidligere kalt tæring, er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis.Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men den affiserer som regel lungene.Forskerne mener at smittestoffet beveget seg som en zoonose fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondesteinalder I det norske barnevaksinasjonsprogrammet inngår BCG-vaksine for barn med økt risiko for å smittes av tuberkulose. Denne anbefalingen gjelder for barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose. De skal helst vaksineres som nyfødte. Mange av disse barna har høyere smitterisiko i sitt nærmiljø enn andre barn i Norge

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015. 01.03.2018. Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes? 01.01.2017. Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) 01.08.2016. Se all Videre har arbeidstakere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal oppholde seg i riket/på kontinentalsokkelen mer enn tre måneder, plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (med mindre arbeidstakeren er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse), jf. tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 bokstav a)

Barnevaksinasjonsprogrammet (standard program) Webshop

To-Do Lists · Grocery Lists · Note Pad · Template

Fra land med høy forekomst av tuberkulose; alle barn og alle over 15 år med forventet opphold over 2 år. a) 0-14 år Pos Rekvirer R Henvis, bruk skjema * I Neg Informer om symptomer på tuberkulose + vurder BCG + avslutt. b) 15 - 35 år I pos eller R. Fra land med høy forekomst av tuberkulose; alle barn under 15 år, og alle med forventet opphold over to år. Røntgenbilde av lungene og blodprøven IGRA (immunologisk test med tanke på smitte) er hovedinstrumentene i kontrollarbeidet Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose finner du her: Folkehelseinstituttet Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger, lærerutdanninger, folkehelse- og idrettsutdanninger som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, skole, barnehage eller annen praksis knyttet til barneomsorg MÅ bekrefte erklæring vedrørende tuberkulose ved semesterregistrering på studentweb Tuberkulose er uvanlig i Norge. Hvert år diagnostiseres knapt 300 tilfeller av tuberkulose, mest blant innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose. I 2017 ble det meldt totalt 261 pasienter med tuberkulose i Norge. Av disse var kun 30 (11 %) personer som var født i Norge. Historisk. Tuberkulose har plaget menneskeheten i tusener av.

Barn med økt risiko for tuberkulosesmitte, det vil si barn og unge som kommer fra, eller som har foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose 2. Yngre personer (under 36 år) med særlig stor risiko for smitte av tuberkulose Alle flyktninger og asylsøkere må gjennomgå en gratis tuberkuloseundersøkelse. Tilreisende fra land med høy forekomst av tuberkulose skal også til kontroll dersom de skal være i Norge i tre måneder eller mer Filippinene står på Folkehelseinstituttets liste over land med særlig høy forekomst av tuberkulose. I perioden fra 2014 til 2018 ble det registrert 34 tilfeller av aktiv tuberkulose blant au pairer i Norge, de fleste fra Filippinene. I tillegg fikk 74 au pairer forebyggende behandling for latent tuberkulose i denne perioden Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose, får tilbud om vaksine mot tuberkulose gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Illustrasjon: LightField/Mostphotos Vaksinen inneholder levende, svekkede tuberkulosebakterier, Bacille Calmette Guérin, og kalles derfor også BCG

De som må teste seg for tuberkulose. Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet. Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder Land med høy forekomst av tuberkulose. Pris. Det er gratis å teste seg for tuberkulose . Henvisning/undersøkelse. Kontakt Smøla helsestasjon for avtale med helsesykepleier. Helsesykepleier henviser til tuberkuloseundersøkelse. Undersøkelse består av blodprøve. Voksne (15 år og eldre) skal ha røntgenundersøkelse av lungene

Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose - FH

Tuberkulose - Fylles ut av alle som skal tiltre/gjeninntre i enheter nevnt over Ja Nei. Dersom du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og ikke har gjennomgått tuberkulose undersøkelse i Norge, må du svare ja. Dersom du gjennomgikk tuberkuloseundersøkelse etter ankomst og denne ikke påviste sykdom, svarer du nei Tuberkulose. Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.. Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene

Vårt arbeid | LHL Internasjonal

Antibiotikaresistens – et økende globalt helseproblem

4. Grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse - FH

 1. De landsomfattende undersøkelser med buss og båt ble senere avviklet i takt med fallende forekomst og erstattet av mer målrettede undersøkelser. I dag er det kun innvandrere i alderen 15 år eller eldre fra land med høy forekomst av tuberkulose som screenes med røntgenundersøkelse av lunger
 2. I en kohort på over 500 000 mennesker som innvandret til England, Wales og Nord-Irland i perioden 2006 - 12, er forekomst av tuberkulose og risikofaktorer for utvikling av sykdommen etter ankomst undersøkt ().Alle studiedeltakerne var fra land med høy tuberkuloseforekomst, og de var undersøkt med røntgen av lungene før avreise fra hjemlandet
 3. Asylsøkere og andre personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Det innebærer tuberkulinprøve og røntgenundersøkelse av lungene (for personer over 15 år)

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til

 1. Les her hvilke land dette gjelder. Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, og som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstilling i grunnskole, eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkluder Au pair), har plikt til.
 2. Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose anbefales vaksinert på helsestasjon ved 6 ukers alder. Oppfriskningsvaksinasjon. Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvert 10. å
 3. Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pair-er. Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose. Time for tuberkulosekontroll. 75 55.

Tuberkulose - FH

 1. Hvilket land har høyt forekomst for tuberkulose? Tuberkulose er en meldepliktig sykdom som betyr at Folkehelseinstituttet overvåker og følger med på utviklingen av tuberkulose i Norge og på verdensbasis. De har utarbeidet en oversikt over land med høy og svært høy forekomst av tuberkulose
 2. Tuberkulose-vaksinen BCG ble påbudt til 14-åringer i Norge fra 1947 til 1995, da sykdommen ble ansett som utryddet her til lands, og vaksinen ble frivillig. Folkehelseinstituttet anbefaler at nyfødte med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose vaksineres i tidlig spedbarnsalder
 3. Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder. Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer
 4. Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomført tidligst 2 måneder etter man sist forlot et land med høy forekomst av tuberkulose, eller på andre måter var utsatt for tuberkulosesmitte. For en oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose, se Folkehelseinstituttets nettsider

Tuberkulose LHL Internasjona

Folk med latent tuberkulose-infeksjon har ingen symptomer, og sprer heller ikke smitte så lenge sykdommen er latent. I Norge var BCG-vaksine i 14-årsalderen en del av vaksinasjonsprogrammet for alle barn fra 1947 til 2009, men nå er det bare barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose som blir vaksinert enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal arbeide med barn, syke eller pleietrengende, plikter å møte til tuberkuloseundersøkelse. Plikten er hjemlet i tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2. Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. Studenter på lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger som skal ut i praksis og som kommer fra slike land, må før praksisperioder gjennomgå tuberkuloseundersøkelse

Video: Tuberkulose - Wikipedi

Fakta om tuberkulose - FH

Om oss | LHL Internasjonal

Tuberkulose Obligatorisk egenerklæring for alle studenter som skal ut i praksis i helsetjenesten, skole og barnehage. Alle personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, Økende forekomst av multiresistent tuberkulose. Antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i verden øker. Dette viser en ny studie fra 77 land som er gjennomført av Verdens helseorganisasjon og den internasjonale tuberkulose- og lungesykdomsunionen ().Økningen gjelder særlig de baltiske landene, der 9 - 12 % av pasientene har multiresistent tuberkulose, deler av Russland (14 %. Liste over land med høy forekomst av tuberkulose. Screening er hjemlet i tuberkuloseforskriftens §3-1, første og annet ledd. 1) Før arbeid eller praksis med helse- eller barneomsorg (inkl. au pair) Arbeidstakere som har oppholdt seg 3 mndr eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose, eller har vært utsatt fo Tuberkulose forekommer mest i 22 land i Afrika og Asia, samt i Brasil og Russland. Land med størst forekomst av tuberkulose i 2014 var India, Indonesia, Kina, Nigeria, Pakistan og Sør-Afrika. Norge har en av verdens laveste forekomster av tuberkulose. Det meldes 350-400 tilfeller av tuberkulose i året

De er fra land med høy forekomst av tuberkulose, og har derfor økt risiko for å være smitteførende. Mange bor trangt og noen lever i sosialt belastede miljøer preget av rus- og stoffproblematikk. Slike forhold disponerer for helseproblemer og smittespredning, sier Kildal Tuberkulosekontroll av ansatte Alle nåværende og fremtidige medarbeidere som har oppholdt seg i et land med høy forekomst av tuberkulose, må kontrollere seg før de kan jobbe i barnehagen Den høye prisen hindret mange land med høy forekomst av tuberkulose i å kjøpe den inn. Dette på tross av at medisinen har blitt forsket frem og utviklet ved hjelp av offentlige midler, og at Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2018 anbefalte at medisinen burde erstatte de vanlige, smertefulle injeksjonene

Dette gjelder først og fremst nyfødte i familier hvor mor eller far er fra land med høy forekomst av tuberkulose. Barna tilbys vaksine kort tid etter fødsel. Dermed er de beskyttet ved besøk i - eller fra - foreldrenes hjemland. Helsepersonell og studenter som skal ha mye direkte kontakt med pasienter anbefales å vaksinere seg Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder. Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter,. I tillegg anbefales det at barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose også vaksineres mot dette. Basisvaksinasjonen foregår i spe- og småbarnsalder med påfyllingsdoser (revaksinasjon) i skolealder. For barn som er utsatt for høyere risiko enn andre, finnes spesielle anbefalinger

Forskrift om tuberkulosekontroll - Lovdat

Nasjonal forekomst: 76 % (MICS 2010) Etniske/regionale eller kulturelle variasjoner: Kjønnslemlestelse praktiseres i alle landets 45 provinser, uavhengig av religiøs eller etnisk tilhørighet. Blant de over 50 etniske gruppene i landet er det kun et fåtall som ikke praktiserer inngrepet Alle land unntatt Egypt, Mauritius, Komorene og Seychellene og Tunis. Tuberkuloseforskriften: § 3-1. Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse: 1. Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tr Alle flyktninger, asylsøkere og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse før oppstart i skole eller arbeid Personer som de siste tre årene har oppholdt seg tre måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose, som skal jobbe i helsetjeneste eller barneomsorg skal gjennomføre. Fra flere land, særlig Danmark, har det vært pekt på at somaliske innvandrere både har en meget høy forekomst av tuberkulose og en relativt høy andel av ekstrapulmonal tuberkulose (4 - 7). Blant somaliske innvandrere til Danmark er 25 % barn og 90 % voksne smittet med tuberkulose

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose (grovt sett alle ikke-vestlige land) som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Alle flyktninger og asylsøkere. Du finner liste over land med høy forekomst av tuberkulose på folkehelseinstituttet sine nettsider Som reisevaksine anbefales BCG-vaksinen for personer som skal være lenge i land med høy forekomst av tuberkulose. Fram til juni 2018 ble det gitt en generell anbefaling om BCG-vaksine til helsepersonell og studenter i helsefag. Etter juni 2018 anbefales BCG-vaksinen bare for enkelte ansatte med særlig smitterisiko Flest smittes av tuberkulose utenlands. Oslo har flest tuberkulosetilfeller (65 av de 318 tilfeller). Av de som fikk tuberkulose i 2015 var de fleste født i andre land, og omtrent halvparten var født i Afrika. Man regner med at det er svært få som blir smittet i Norge, de fleste syke har blitt smittet i land med høy forekomst av tuberkulose Egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose Studenter i lærerutdanningene som kommer fra eller har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1. Dette gjelder opphold i løpet av de tre siste årene Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til landet plikter til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse (jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 nr.1). Personene blir kontaktet av helsesykepleier etter ankomstinformasjon fra politiet

Liste over land med høy forekomst av tuberkulose (alfabetisk) Afghanistan Algerie Angola Armenia Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Bosnia- Hercegovina Botswana Brasil Brunei Darussalam Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Den dominikanske republikk Djibouti Ecuador Ekvatorial Guinea Elfenbenskysten Eritre •personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være >3 måneder i Norge •flyktninger og asylsøkere •Ved opphold >3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke •alle som har vært utsatt for TB smitte

Har du løpet av siste 3 år oppholdt deg i land med særlig høy eller høy forekomst av TB1 i mer enn 3 måneder? Har du i løpet av siste 3 år, uavhengig av oppholdets varighet, arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller lignende, i land med høy forekomst av tuberkulose Utdrag fra «Tuberkuloseforskriften» med veileder Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg har plikt til å gjennomg

Tuberkulose - Akershus universitetssykehu

Liste over land med høy forekomst av tuberkulose (alfabetisk) Afghanistan Algerie Angola Armenia Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasil Brunei Darussalam Burkina Faso Burundi Den dominikanske republikk Djibouti Ecuador Ekvatorial Guinea El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopia Fiji Filippinene Gabo Hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose vil til enhver tid endre seg. Folkehelseinstituttet utarbeider liste over Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose og Retningslinjer for hvilke grupper som har plikt til tuberkuloseundersøkelse Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA. Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har. TUBERKULOSE I løpet av de siste 3 årene har jeg oppholdt meg > 3 måneder sammenhengende i land med høy forekomst av tuberkulose. Ja Nei Det finnes risiko for at jeg er, eller kan ha blitt smittet av tuberkulose. Hvis du svarer Ja på noen av spørsmålene, må du kunne dokumentere at du er undersøkt for tuberkulose før tiltredelse Tuberkulose: I følge Forskrift om tuberkulosekontroll, kan du ha plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, før du kan jobbe i helse- og omsorgstjeneste eller med barn. For å kartlegge om du må gjennomføre en tuberkulosekontroll, bes du besvare følgende spørsmål: 1. Har du vært i land med høy forekomst av tuberkulose i.

Nesespray-vaksine mot tuberkulose viser lovende resultater

Tuberkulose / Politiattest og erklæringer / Praksis i

 1. ikanske republikk Djibouti Ecuador Egypt Ekvatorial Guine
 2. ikanske republikk Djibouti Ecuador Ekvatorial Guinea Elfenbenskysten Eritre
 3. BCG anbefales også til personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen
 4. st tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, fremlegge godkjent tuberkulinprøve ikke eldre enn 3 måneder. Kravet gjelder arbeidstakere som skal tiltre eller gjeninntr
Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose screenes ved ankomst i Norge. Noen av disse har funn som krever langvarig behandling, - minst et halvt år. Behandlingen setter store krav til helsevesenet og til pasienten selv Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. Kravet gjelder dersom du kommer fra, eller i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg over 3 måneder, i land med høy forekomst av tuberkulose For kommer man fra et land med høy forekomst av tuberkulose, skal man teste seg når man kommer til Norge, selv om man har papirer på at man er frisk fra hjemlandet - De som tilbys tuberkulosevaksine i dag er nyfødte med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose. Barn født i land hvor det er mye tuberkulose og personer med økt risiko for smitte.

Evaluering og revisjon av råd om BCG-vaksinasjon gjeldende

BCG-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn som har foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose. Vaksinen anbefales også til spesielt smitteutsatte personer i Norge, bl.a. til visse yrkesgrupper, og til personer som skal ha lengre opphold i land med mye tuberkulose. Vaksinen er gratis Du har plikt til å teste deg for tuberkulose dersom: Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder. Du har i løpet av de siste tre årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og du skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke BCG-vaksinen gis kun til barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose. 3. Alle flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, gjennomgår en obligatorisk sjekk for tuberkulose. Tuberkulose kan også diagnostiseres med en hurtig molekylær test: GeneExpert. Denne metoden gir oftere svar, men ikke alltid. Og om den slår ut, kan den også avgjøre om pasienten har resistente tuberkulosebakterier. Bare et fåtall av land med høy forekomst av tuberkulose har denne testen tilgjengelig for flertallet av pasientene sine. 2. Liste over land med høy forekomst av tuberkulose (2018) Har du tatt tuberkulosetestene Lovdata: Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.Plikt til å gjennomgå tuberkulose - undersøkelse 1. Er du født i land med høy forekomst av tuberkulose? (se link 2) Ja ☐ Nei ☐ Hvis JA : I hvilket land er du født 2

Tuberkulose, bakgrunn - NHI

* For oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose, se oversikt i Stavanger kommune sin personalhåndbok og/eller Tuberkuloseveilederen. Se også vedlegg nr 1. ** Gjelder for alle opphold de siste 3 år som har vart i mer enn 3 måneder De som må teste seg for tuberkulose Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge mer enn tre måneder. Du har de siste tre årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende og syke Kontrollspørsmålene for tuberkulose: Kommer du fra, eller har du oppholdt deg sammenhengende i minst 3 måneder i løpet av de siste 3 årene, i land* med høy forekomst av tuberkulose? Har du vært i kontakt med personer som har tuberkulose eller har mistanke om at du selv kan være smittet med tuberkulose

Tanzania - vaksine - NHI
 • Linda ulvaeus signe ulvaeus ekengren.
 • Søppeltømmer lønn 2016.
 • 15 pounds in kg.
 • Haneda airport.
 • Master bwl ranking.
 • Laserlys over københavn 2018.
 • Nilfisk underspyler.
 • Champions league trekning 2018.
 • Detektivrätsel für kindergeburtstag.
 • Tilpasning definisjon.
 • Mittagstisch heinsberg.
 • Astronomie grundlagen.
 • Gynekolog bærum vest.
 • La sonora santanera exitos.
 • Ol 1976.
 • Stuntwerk köln parkour.
 • Geffen prefold.
 • Diabetes behandling.
 • Www rcl.
 • Døttre.
 • Zach galifianakis laugh gif.
 • Bananis på pinne.
 • Dansk værtjeneste.
 • Lars bender angeschlagen.
 • Gynekolog bærum vest.
 • Turvaffeljern.
 • Hva er forskjellen på forelegg og forenklet forelegg.
 • Gaststätten wismar.
 • Esperanto.
 • Ibsens aktualitet i dag.
 • Wohnung mieten bremen privat.
 • Parkeringshus oslo.
 • Alexa center berlin centermanagement.
 • Wüstenblume beschneidungsszene.
 • Psycho pass 2.
 • Tanzschule fränzl mödling.
 • Quiz om atomer.
 • Dorit net worth.
 • Rabattkode jollyroom blogg.
 • Billig dieselvarmer.
 • Ord som slutter på j.