Home

Lån fra aksjonær til selskap avtale

Resurs Bank - Lån penger til det du trenge

I utgangspunktet vil alle avtaler eller der selskapet får rettigheter eller forpliktelser være omfattet av bestemmelsen. Eksempler: avtale om kjøp, salg eller bytte av løsøre, fast eiendom eller verdipapirer; låneavtaler (dvs. lån til eller fra nærstående Dere skriver Det vil ikke et eventuelt tap av lånet du har gitt aksjeselskapet. Vil det si at det kun er tapt aksjekapital man kan skrive av og ikke personlig lån inn til eget AS? Synes skattelovens § 6-1 er vanskelig å tolke. Dette var lån som ble brukt til innkjøp av utstyr og varer til selskapet i etableringsfasen

ytelser fra en aksjonær (eller andre i den omfattede personkretsen) og ikke transak-sjoner som gikk i motsatt retning. Det var tidligere et spørsmål hvordan selskapets vederlag skulle verdsettes når selskapet var låntaker. Justisdepartementet uttalte i 2001 at man ved løpende avtaler måtte beregne vederlaget i samsvar med kon Lån under kr 100 000 fra selskap til aksjonær under forutsetning av at kreditten innfris innen 60 dager, skal ikke beskattes som utbytte. Unntaket gjør det mer komplisert å følge opp at det blir riktig innrapportering av utbytte Fra 7. oktober 2015 er det utbytteskatt på lån til personlig aksjonær. Artikkelen er oppdatert med et tolvte spørsmål, som omhandler lån tatt opp i annet selskap enn der låntaker er aksjonær, typisk datterselskap til holdingselskap Det er i utgangspunktet ingen begrensning knyttet til hva avtalen gjelder, forutsatt at morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet. Avtaler om finansiell bistand fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner som er behandlet etter reglene i aksjelovene § 8-10. 3. for eksempel i aksjonær- eller joint venture-avtaler

Kapital, herunder aksjeinnskudd, lån til selskapet eller pant/garantier slik at selskapet får kreditt av tredjepart. 2. Arbeid. I mange selskaper er forutsetningen at aksjonæren skal bidra med sin fulle arbeidskapasitet. Det er typisk tilfellet i selskaper innen liberale yrker som revisjon, eiendomsmegling- og konsulenttjenester Lån fra aksjeselskapet til eier. I dette eksempelet har aksjeselskapet har lånt 50.000 kroner til eier, og eier betaler senere tilbake lånet. Da må du først beregne rentesatsen, som du leser om her: Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær. Legg så inn under Annet -> Fri postering Et slikt lån fra personlig skattyter til et selskap bør formaliseres ved at det skrives en låneavtale som begge parter signerer. Avtalen bør beskrive hvilken rente som skal betales på lånet, samt omfatte en plan om tilbakebetaling. Opplysninger om lånet kan den personlige långiveren selv oppgi i skattemeldingen på RF-1070, som er et.

Dersom aksjonæren innen rimelig tid betaler kravet, vil det ikke utløse skatteplikt etter reglene for lån fra selskap til personlig aksjonær (skatteloven § 10-11 fjerde ledd). Dersom regresskravet ikke betales innen rimelig tid, må det gjøres en vurdering om selskapets krav på aksjonæren går over til å bli kreditt fra selskapet Alle avtaler mellom selskapet og aksjonærer (og andre nærstående) må være markedsmessige (på armlengdes avstand). Dette er lovfestet, se aksjeloven §3-9. Du har rett i at dette gjelder uavhengig av retning, men det sentrale er i alle fall at avtalen ikke favoriserer aksjonæren på bekostning av selskapet Det er uten betydning hvor mange aksjer vedkommende aksjonær eier. Det har heller ingen betydning hvem aksjonæren er, dermed kommer regelen også til anvendelse når det skjer et erverv fra et morselskap i et konsern. Som aksjonær regnes den som er aksjonær på det tidspunkt avtalen blir bindende for selskapet

Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte. Lån til personlig aksjonær utløser skatteplikt. Etter lovendring den 7. oktober 2015 vil lån til personlige aksjonærer behandles og beskattes som utbytte på aksjonærens hånd. Aksjeselskapet skal fortsatt behandle aksjonærlånet. Har selskapet og aksjonæren inngått avtale om at aksjonæren skal få et ulovlig lån fra selskapet, er avtalen ugyldig. Selskapet er dermed ikke bundet av avtalen, og aksjonæren kan ikke kreve at selskapet skal oppfylle avtalen og yte lånet. Dette gjelder selv om aksjonæren ikke hadde noen anelse om at det ville være ulovlig å gi lånet «§ 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen Selskapet og aksjonæren velger I de situasjonene hvor ikke-reelle lån for aksjonær som arbeider i selskapet, ender opp med å bli omklassifisert av skattemyndighetene, kan selskapet og aksjonæren velge om utbetalingen skal anses som lønn eller utbytte. Hvis vedkommende ikke arbeider i selskapet, må utdelingen bli omklassifisert til utbytte

Disse reglene gjelder som utgangspunkt alle typer kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap til personlig aksjonær/deltaker som direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet, og til deres nærstående Avtaler mellom selskap og aksjonær, kan være kamuflert utbytte som påfører selskapet tap. Derfor må en rekke avtaler godkjennes av generalforsamlingen for å være gyldige. Her gir Eurojurisadvokat Nils Ivar Sylte en oversikt over hva som kreves av slike avtaler. 1. Generelt om bestemmelsens bakgrunn og utforming Avtaler om utveksling av ytelser av relativt store [ Disse innebærer at lån som ytes fra selskap til en personlig aksjonær, eller sikkerhet stilt for en aksjonærs personlige lån, som hovedregel skal beskattes som utbytte hos mottakeren. Bakgrunnen for de nye reglene var et ønske om forenkling, samt et ønske om å unngå tilpasningsmuligheter Lån fra arbeidsgiver med lave renter vil være en slik skattepliktig fordel. Jeg vil ikke i denne artikkelen gi en full gjennomgang av reglene for lån til aksjonær, For et typisk familieselskap betyr dette at slektninger av aksjonærene ikke kan få lån fra selskapet uten at dette får skatterettslige konsekvenser,. Høsten 2015 ble det vedtatt nye regler i skatteloven § 10-11. Disse reglene innebærer at lån som ytes fra selskap til en personlig aksjonær, eller sikkerhet stilt for en aksjonærs personlige lån, som hovedregel skal beskattes som utbytte hos mottakeren

Betalingsforsikring · Lån inntil 500 000 · Lån fra 10 00

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten). Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets skatteforskrift Sak til behandling 3.1 Godkjennelse av avtale mellom selskapet og aksjonærens ektefelle Kari Knudsen Styret viser til redegjørelse av 7. mai 2000 fra styret i X AS vedrørende avtale mellom selskapet og aksjeeiers ektefelle, hvor det fremgår at selskapet skal ha inngått en avtale om kjøp av Gnr. 10, Bnr. 11, Snr 12 i Oslo for kr. 1 200 000,-

Gratis mal for låneavtale JIThomasse

Eksempel på låneavtale (aksjonærlån) smbinfo

Det er også et unntak dersom lånet er til en aksjonær som er ansatt og som har under 5% eierandel i selskapet. Likeledes vil du unngå utbytteskatt dersom lånet er i form av en kundefordring til aksjonærs selskap og innfris innen 30 dager. Julebord og julegaver i bedriften - regler du bør kjenne til Alle lån fra selskap til aksjonær og aksjonærs nærstående betraktes nå som utbytte på utbetalingstidspunktet. Ved avleggelse av årsregnskapetetablerer selskapet et teknisk utbyttegrunnlag. Det fastsatte utbyttegrunnlaget er gjeldende og kan benyttes for utbytteutbetalinger helt til neste års regnskap avlegges, med mindre det foretas kapitalendringer eller avlegges en revidert.

Adgangen til å ta opp lån hvor fordringen gir rett til å kreve utstedt aksjer (1) Et aksjeselskap kan ved avtale om lån gi fordringshaveren rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning. (2) Retten til å kreve utstedt aksjer kan ikke skilles fra fordringen Aksjonær låner kapital av selskapet. Det er ikke uvanlig for et aksjeselskap å yte lån eller garanti til en eller flere aksjonærer. Det maksimale beløpet som kan lånes ut eller stilles som garanti må til sammen ikke overstige de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte på beslutningstidspunktet

Stortinget vedtok 18.12.2015 nye regler for skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær. Reglene finnes i skatteloven § 10-11 4. ledd, og innebærer at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte hos mottakeren og skattlegges etter aksjonærmodellen - uansett hvor reelt lånet er Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold. De kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger aksjonærene i mellom på områder hvor verken aksjeloven eller selskapets vedtekter gir noen optimal løsning eller ikke gir noen løsning i det hele tatt. Hva er en aksjonæravtale? En aksjonæravtale, eller aksjeeieravtale som det formelt heter i aksjeloven, er kort.

Tenden Advokatfirma Lån til eget aksjeselskap

Det her er helt ukomplisert. Du oppretter en konto i regnskapet som heter Gjeld til aksjonær xXXX, litt avhengig av hvilken kontoplan du bruker - den ligger som ergel på 2930. Det du låner inni selskapet fører du debet bank og kredit 2930. Blir på samme måte som du fører privatutlegg, for å si det på en litt enklere måte Ulovlig lån til personlige aksjonærer. Å ta ut lån til seg selv fra eget selskap, er ulovlig i Norge. Endringer i aksjeloven i 2015 gjorde alle lån til personlige aksjonærer, altså privatpersoner som helt eller delvis eier et AS, ulovlig. Dette skjedde som følge av en forenkling og innstramming i aksjeloven Slike lån (aksjonærlån) fra selskapet skal nå beskattes som utbytte til aksjonæren etter nye bestemmelser i skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd. Dessuten blir det utbyttebeskatning ikke bare av lån fra selskapet, men også hvis selskapet stiller sikkerhet for lån som aksjonæren selv tar opp i for eksempel bank Hvis selskapet for eksempel har tre eiere, er det spesielt viktig å beskytte hver enkelt ved å forby at en aksjonær kan selge alle aksjene sine til en av de andre uten at alle er enige. Et slikt salg gjør at den minste aksjonæren mister bestemmende innflytelse i generalforsamlingen (og i styret hvis det er eierne som utgjør styret)

Starter flere selskap sammen, er det mye å tenke på. Det er også viktig å tenke på fremtiden, når det enten går veldig bra eller ikke går i det hele tatt. En aksjonæravtale setter rammer for hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre. Her får du en enkel innføring En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne av aksjer i samme selskap. Når disse ønsker å avtale en annen løsning enn aksjeloven eller selskapets vedtekter beskriver, er det praktisk med en aksjonæravtale. En aksjonæravtale er en avtale Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Transaksjoner med nærtstående Selskapsrett

Jeg har nettopp etablert mitt eget AS, og jeg skal gi lån fra meg personlig til selskapet. Finnes det et godt standard avtaleforslag til dette formålet? På forhånd takk! Spørsmål fra Anders. Spørsmålet ble stilt den 18-02-2012. Ligger under emnet: Finansiering Lån fra aksjonær til selskap avtale; Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær; Fra gardermoen til oslo. I forarbeidene til bestemmelsen fremgår det at økning av saldo på eksisterende lån skal behandles på samme måte som opptak av et nytt lån

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlig skattyter til selskap (sktl. § 5-22) fastsettes av Finansdepartementet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av FSFIN § 5-22-4 Rammelån til aksjonær og forholdet til ulovlig utbytte Fleksilån m/ kredittramme (rammelån) - utdeling eller lån Dersom eieren også er ansatt i selskapet kan man velge å klassifisere overføringen som lønn, forutsatt at overføringen står i forhold til arbeidsinnsatsen Utbyttebeskatning av lån fra selskap til aksjonær har blitt omtalt som en stoppregel.18 Begrepet «stoppregel» brukes fordi når lån blir utbyttebeskattet, er konsekvensen at aksjonærer ikke lenger ønsker å ta opp lån i eget aksjeselskap

Video: Låne til eget AS smbinfo

Denne Avtalen forutsetter at samtlige aksjonærer i Eidsiva har inngått likelydende avtale som denne Avtale, og Avtalen trer i kraft på det tidspunkt Kapitalnedsettelsen er endelig registrert i Foretaksregisteret. 2. LÅN ET Långiver forplikter seg til å yte et ansvarlig lån på til sammen NOK XX (Lånet) til Reglene gjelder som utgangspunkt for alle typer kreditt/lån og sikkerhetsstillelser, og gjelder også for både direkte og indirekte lån eller sikkerhetsstillelser fra selskapet til personlig aksjonær eller deltaker og deres nærstående. Aksjeloven og skatteloven benytter begrepet kreditt i stedet for uttrykket lån Det ble nemlig bestemt at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte. Altså at dersom du i dag låner 200 000 kroner av selskapet du eier, ja, så må du betale skatt som om det var utbytte. For 2016 vil det si at du risikerer å måtte betale helt opp mot 57 500 kroner i skatt for å låne disse pengene. Omfattende omfan Fra og med 7. oktober 2015 er hovedregelen at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som skattepliktig utbytte på aksjonæren. Finansdepartementet har nå gitt fire unntak fra denne hovedregelen Endringer i aksjelovens § 3-8 - Avtaler med nærstående. Selskapsrett . Aksjeloven § 3-8 gjelder for avtaler med personer som har nær tilknytning til selskapet. Ved slike avtaler vil den nærstående parten kunne være i en posisjon hvor egne interesser går foran selskapets

Mellomværende med aksjonær - hvordan følge regelverket i

Lån fra arbeidsgiver til arbeidstagere er vanlig på de fleste arbeidsplasser av en viss størrelse og dette gjeldsbrevet er ment som en hjelp til inngåelsen av slike avtaler. 1. Personalia Følgende avtale er inngått mellom reineier XX, fnr. Långiveren) og Stiftelsen Zorro, org. Renteberegning og belastning. Det vil si at det beregnes . Stortinget har vedtatt at lån fra selskap til personlig aksjonær fra og med 07. Ikke sjelden foretar aksjeselskaper utbetalinger til hovedaksjonæren, som aksjonæren mener er et lån. Lovens strenge regler om avvikling av selskap og innløsning av aksjonær bør utfylles. Avtalen bør regulere hvilken metode som skal brukes for å sette innløsningskurs. Her finnes mange alternativ - fra å velge oppmann som fastsetter kursen til forskjellige varianter av auksjon mellom aksjonærene Det har kommet endringer i beskatning av lån fra aksjeselskap til personlige aksjonærer som gjelder fra 7.oktober 2015. Selskaper har full rett til å låne penger til styremedlemmer, aksjonærer, og andre privatpersoner som står selskapet nær. Dette er regulert i aksjeloven. Det er ikke regulert hva slike lån skal kunne brukes til

Ofte stilte spørsmål om utbytteskatt på aksjonærlå

Utbetalinger til aksjonær som selskapet og aksjonæren klassifiserer som lån, godkjennes skattemessig som lån forutsatt at det foreligger tilbakebetalingsplikt for aksjonæren. Det må foreligge en låneavtale som inngås samtidig med utbetalingen som minimum inneholder de nærmere vilkårene for lånet, herunder lånets størrelse, rentebetingelser og nedbetalings-plan Kortidslån fra aksjonær til aksjeselskapet ‎28 Fremover når vi får flere bestillinger og jeg blir nødt til å gi selskapet kortidslån fra meg som privatperson til selskapet (uten renter) Skal en lån til en selskap bokført på 1399 gi utsatt skatt med årsavslutning? 0 Liker Svar

1. Bakgrunn Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har iLes mer (1) Bestemmelsene i §§ 10-11 til 10-13 gjelder for aksjonærer og deltakere i likestilt selskap og sammenslutning etter § 10-1, samt i tilsvarende utenlandske selskaper mv. Bestemmelsene i §§ 10-11 til 10-13 gjelder også for skattyter som oppebærer utbyttekompensasjon som nevnt i § 10-11 tredje ledd fra selskap mv. som nevnt i § 10-1

Vi vet at det er solgt aksjer i selskapet til over 300 kroner pr. stykk i fjor, å gi en slik garanti og dermed gi mest mulig støtte slik at selskapet kan drive videre og dermed sikre verdiene til de som har investert i selskapet. Avtalen ga ABT en utsettelse på litt over tre uker. og nå dette lånet fra egne aksjonærer Er det noen lovmessige bestemmelser rundt rentefastsettelse av lån fra nærstående aksjonær(mer enn 10% eierskap) til eget selskap? Enklere forklart: Er jeg nødt til å belaste selskapet rente for lånet? eller kan jeg behandle det som et utlegg regnskaps-/skattemessig Skattemyndighetene har de siste årene hatt særlig fokus på transaksjoner mellom selskap og aksjonær. Reglene - og tolkningen av reglene - har på flere områder blitt strammet inn. Når det inngås avtaler eller gjennomføres transaksjoner med aksjonær har det derfor blitt svært viktig med god kunnskap om hvilke regler som gjelder Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om unntak fra de foreslåtte reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær. I høringsnotatet foreslås det at lån fra banker unntas fra utbyttebeskatning selv om låntaker har en aksjepost i banken. Det foreslås også unntak for lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker Lån fra selskap til aksjonær : Ulovlige og ikke-reelle lån. Aksjeloven § 3-sier at avtaler, transaksjoner og lignende (dvs. både kjøp, salg og bytte.). Aksjelovene § 3-- gyldighetskrav for avtale med aksjonær , ledelse

Hydro og Trøim-relatert selskap dropper avtale i Brasil. (LNG) fra skip, omdanne den til vanlig naturgass og sende den videre i rørledninger. Med på samarbeidsavtalen, som nå droppes, Flere Golar LNG-aksjonærer har gått til sak mot selskapet i USA fordi de mener selskapet skulle varslet om anklagene tidligere Aksjelovens regler om lån til aksjonær ikke avgjørende for klassifiseringen Dersom utbetalingene har gått til å dekke utgifter til privat forbruk framfor at det tas ut lønn eller utbytte fra selskapet, unntaksvis legge til grunn at det foreligger et reelt lån selv om lånet ikke er formalisert i en skriftlig avtale Aksjonærer kan tilby to typer finansiering til et selskap: aksjeinvesteringer og lån. En egenkapitalinvestering øker antall aksjer eid og aksjonærens eierandel. Et lån foretatt av en aksjonær behandles som en vanlig kreditor transaksjon. Partene skal undertegne en låneavtale som indikerer vilkårene for tilbakebetaling av lån

Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er)/styre og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet. Ved lån til aksjonær gjør opp mellomregningskonti der det ikke foreligger avtale - lån over 3/5 G (folketrygdens grunnbeløp) skal avtalefestes med låneavtale Avtale om lån til aksjonær Last ned avtale om lån til aksjonær fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

LÅN TIL ANSATT SOM OGSÅ ER AKSJONÆR Rimelige lån til aksjonær fordelsbeskattes etter de vanlige reglene dersom selskapet kan anses som arbeidsgiver. Fra 2015 må du også betale markedsrente på penger du låner fra selskaper der du er aksjonær uten å være ansatt Utbytte fra aksjeselskaper skattlegges med 27 prosent når utbyttet mottas av en person som eier aksjene direkte (personlig aksjonær). Lån fra eget selskap skattlegges derimot ikke. Det kan gjøre det attraktivt å låne penger fra selskapet i stedet for å ta ut utbytte. Det er imidlertid grunn til å vise varsomhet her: I

Aksjelovene § 3-8 - gyldighetskrav for avtale med aksjonær

 1. Fra og med inntektsåret 2015 ble også reelt etablerte lån fra selskap til personlig aksjonær, skattepliktig som utbytte på aksjonærens hånd. Dette gjelder lån tatt opp fra og med 7. oktober 2015. Se nærmere om innrapportering av skattepliktige aksjonærlån og reglene om unntak fra skatteplikt under punkt 4
 2. Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale
 3. Prosessen skjer normalt sett ved at selskapet utsteder / trykker nye aksjer som selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs). Aksjene som trykkes til en emisjon kalles for førstehåndsaksjer , som er utstedt direkte fra selskapet, i motsetning til vanlig prosedyre, der du som investor kjøper aksjene direkte over børs
 4. Om økonomien i selskapet tillate at gründerne tar ut lønn, kan man avtale at seriegründeren får betalt som en brøk av den lønnen gründerne (øvrige aksjonærer) tar ut. Er vedkommende også aktuell som leverandør av timer inn til prosjektet ut over dugnaden, avtal på forhånd at det skal betales etter avtale med kr. 1.050,- per time
 5. gsrenten lønner det seg jo helt klart å utbetale renter på lånet framfor å ta ut utbytte. Men lønner det seg også å utbetale renter utover skjer

Hva skal aksjonærene bidra med i et AS? Fell det ned i en

 1. Hvis forslag til statsbudsjett for 2016 vedtas i stortinget i begynnelsen av desember slik det foreligger, innføres det fra og med 7. oktober 2015, at lån fra selskap til en personlig aksjonær skal skattlegges. Dette vil også gjelde allerede eksisterende lån som etter 7. oktober utvides eller forlenges. Slike lån vil bli beskattet på samme måte som..
 2. Aksjonærer som leier garasjeplass i selskapets garasjeanlegg, er pliktig til å yte selskapet et lån så lenge leieforholdet består.Til sikkerhet for lånene utsteder selskapet en pantobligasjon (Hovedobligasjon) i eiendommen gnr. 145, bnr 98, og partialobligasjon til hver enkelt aksjonær
 3. Med virkning fra 11. mai 2016 ble reglene om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skal skattlegges som utbytte, utvidet til også å gjelde for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker

Skattedirektoratet avga den 3. juni 2014 en prinsipputtalelse som endrer ovennevnte praksis. Ifølge Skattedirektoratet skal rentenivået også for lån fra selskap til aksjonær baseres på markedsrente, og tilsvare det aksjonæren måtte ha betalt dersom det ikke forelå et interessefellesskap mellom selskapet som långiver og aksjonæren som låntaker Avtalen kan omfatte alle eller kun enkelte av selskapets aksjonærer. Aksjonæravtaler kan inngås i forbindelse med stiftelsen av selskapet, eller på hvilket som helst tidspunkt. Aksjeselskapet som sådan er ikke part i aksjonæravtalen, og avtalen er ikke bindende for selskapet Når selskapet er insolvent har styret ansvar for å begjære oppbud. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet Lån fra selskap til aksjonær Det ble gjort endringer i skatteloven i 2015 som påvirker lån som ytes fra selskap til personlig aksjonær, eller sikkerhet stilt for en aksjonærs personlige lån. Til tross for at lovgiver ønsket å gjøre det enklere å forholde seg til lån gitt fra selskap til aksjonær, har det i kjølvannet av regelendringen dukket opp en del grensetilfeller selskap til et annet selskap vil ikke rammes, selv om det er samme personlige aksjonær i begge selskaper, regelen gjelder lån og sikkerhetsstillelse som ytes til personlig aksjonær. Det samme gjelder dersom det ytes kreditt til personlig aksjonær fra annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 o

 • Mellombølgen 47.
 • Danse latine solo.
 • Synagogens historie.
 • Selektiv koding.
 • Sumopix no.
 • Osc rheinhausen fitnessstudio.
 • Espinoza paz el próximo viernes.
 • Dab wake up light.
 • Kjærstranda camping hytte.
 • Hva er god omsorg for barn.
 • Troisdorf veranstaltungen.
 • Nantes france.
 • Dødsannonser klepp.
 • Hva kan fn gjøre for å beskytte menneskerettighetene.
 • Bakepulver hvite sko.
 • Http:/.
 • Tyr norge.
 • Ballett gleisdorf.
 • Jørgen foss blogg.
 • Wickr me log in.
 • Bison deutschland gmbh.
 • Norsk sjømat magasin.
 • Green leaf stue.
 • Powderpuff hund charakter.
 • Jungfrau ski region.
 • How much swedish krona to a dollar.
 • Chiemgau 24.
 • Vfl wolfsburg kader 2016/17.
 • Geburtstagskarten für kinder mit musik.
 • Miethäuser in giengen.
 • 3t ilsvika parkering.
 • Ard mediathek rote rosen 2616.
 • Trening etter bukplastikk.
 • Fajitas mit hackfleisch überbacken.
 • G form leggskinn junior.
 • Mellombølgen 47.
 • Bosch skrutrekker ixo v basic 3 6v.
 • Alrek studentboliger adresse.
 • Schlauchpflanze kaufen.
 • Hesperidengarten nürnberg senioren.
 • Veranstaltungen ludwigslust und umgebung.