Home

Hva er refleksjon naturfag

Utforsking, refleksjon og sammenheng ­Til skolestart 2020 innføres nye læreplaner i alle fag. Gyldendal lanserer i den forbindelse Refleks, et nytt læreverk for barnetrinnet i naturfag og samfunnsfag. Vi har tatt en prat med forfatterne av Refleks 1-4 om hva de mener er det viktigste i fagfornyelsen og hvordan Refleks svarer på dette I yrkessammenheng er refleksjon en viktig del av observasjonene vi gjør. Når du som yrkesutøver observerer en situasjon på arbeidsplassen der du jobber, er det refleksjonen rundt det du har opplevd, som får deg til å tenke over situasjonen på forskjellige måter

hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres. Det er en nyttig måte å avslutte en økt eller en sekvens av økter, eller å gi elevene litt tid til refleksjon før man beveger seg videre i stoffet. Denne strategien setter elevene i gang med å snakke om det de har gjort i sin utforsking, og tilrettelegger for at de kan trekke konklusjoner og slutninger og å se sammenhenger

Refleksjon. Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter. Refleksjon handler ikke om å bli enige, men om å bidra med ulike perspektiver på samme sak Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner På berre eitt sekund kan lyset reise nesten 300 000 kilometer. Sjølv om lys er det raskaste vi veit om, kan du stoppe noko av det med handa di. I dette undervisningsopplegget skal elevane gjere seg erfaringar med eigenskapane til lyset og sjå det i samanheng med gjenstandar vi omgir oss med Fotosynteseforsøk: Hva fungerer? Fra foton til karbon Goethes «fysiologiske farger» - induserte farger Hva vet du om vår viktigste lyskilde? Hvordan lage verdens beste solcelle? Kast eit blikk på synet Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane? Lysande skapningar Lyspærer Nytt lys for verda Skyggeteater i 3 Læreplan i naturfag (NAT01‑04) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Gyldighet og innføring; Språk og målform. Hva er nytt i naturfag og naturfag samisk? Kjennetegn på måloppnåelse - naturfag Aktuelle nettsteder - naturfag. Ressurser for alle fag

Naturfag. Naturvitenskap. Big bang og universets utvikling. Refleksjon om Big Bang og universets utvikling. Oppgave. Refleksjon om Big Bang og universets utvikling. I denne oppgaven skal du reflektere og drøfte noen spørsmål med andre, gjerne i små grupper. Flere Hvor stort er universet? Kan det finnes en ytterkant, og hva er utenfor. Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap , spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene mer fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og.

Etikkrefleksjon er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som er rett og galt, og trigges typisk i praksis av at man står overfor en konkret etisk utfordring. Det kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt Ordet refleksjon er avledet fra latin og betyr tilbakekastelse. I fysikk betegner begrepet refleksjon det fenomen at et legeme eller en bølge i bevegelse kastes tilbake når det støter mot en grenseflate.Et eksempel på refleksjon er en ball som reflekteres (spretter tilbake) fra bakken når man kaster den. Både lys, lyd og bølger kan reflekteres til mediet de kom fra når de støter mot. Realfagsløyper er et nettbasert kompetanseutviklingstilbud skreddersydd for utviklingsarbeid i det profesjonsfaglige læringsfellesskapet på skolen. Modulene har fast struktur, der naturfag- og matematikklærerne får mulighet til dele erfaringer, reflektere sammen og prøve ut nye metoder og opplegg. Hva er dybdelæring? barnetrinn | u. Naturfag er et vidt fagfelt med mange ulike stoff på, ulike innfallsvinkler, ulike måter å bruke sanser og erfaringer på i møte med det ukjente. Det som er viktig, er at vi er bevisst på hva som gir oss størst utbytte. Liker du å høre Refleksjon over den nyervervede kunnskapen din og bruken av den er et avgjørende. Suksesjon er endring av artssammensetningen Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Naturfag Påbygg. Bærekraftig utvikling. Suksesjoner Fagstoff. Økosystemene er i endring. Naturen rundt oss er hele tiden i endring. Vi skal lære om hva disse endringene skyldes, og hva som kan skje med et økosystem gjennom.

Naturfagdidaktikk er læren om undervisning i naturfag. Faget omhandler naturfagets egenart, fagets begrunnelse i skole og utdanning, hvilket lærestoff som er sentralt og hvordan man underviser. Skolens naturfag henter lærestoff fra flere naturvitenskaper. På høyere klassetrinn undervises disse som egne fag. Hvert av disse naturfagene (som fysikk, kjemi, biologi, geofag) har også sin egen. Naturfag og samfunnsfag 1-7 Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet. Her kan du lese om Refleks, bla i bøkene og se hvordan du kan bruke Refleks i din undervisning Refleksjon - hva er det, Refleksjon er en situasjonsbestemt og autonom prosess - et viktig poeng for aktørene innenfor den refleksive diskursen (Schön, 1983; Zeichner, 1996). Dette har konsekvenser for hvordan vi kan inkludere refleksjonsprosesser i en utdanningskontekst

Reflekser er automatiske og stereotype, altså ikke viljestyrte, reaksjoner på en eller annen sansepåvirkning. I fosterlivet og i vår tidlige utvikling etter fødsel, er sanser og reflekser nært knyttet sammen og avhengig av hverandre for gjensidig utvikling Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling

Refleks 1-4: Utforsking, refleksjon og sammenheng Gyldenda

I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid hva elevene skal lære innenfor temaene, uttrykkes i kompetansemål for fag der det er relevant.» • Folkehelse og livsmestring • Bærekraftig utvikling • Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring (i naturfag) I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehels

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i naturfag ved avslutningen av opplæringen etter Vg1 salg, service og reiseliv. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer Underveisvurdering Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på 1. og 2. trinn når de tar i bruk relevante naturfaglige begreper gjennom utforsking, lek, samtaler og presentasjoner Sammenheng og refleksjon i naturfag 28. februar 2019 av Vo02 (Slettet) - Nivå: Vgs Hei jeg skal snart ha en fagsamtale om nesten hele naturfag-pensumet Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet.Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel.Se alle artikler som begynner med Refleksjon

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Refleksjon - NDL

 1. Hei, jeg har skrevet en rapport i naturfag. Har dermed kommet til den delen der jeg skal skrive feilkilder, vet nå ikker hva det er:/ Forklaring som står på arket: Feilkilder: dere skal altid vurdere om det er feilkilder knyttet til det dere har gjort og hva disse feilkildene kan være! her viser.
 2. Å forstå er å oppfatte meningen med noe, skjønne hva som blir kommunisert eller holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å I naturfag er det å stille spørsmål og bruke data for å lage.
 3. Hva er viktigst - livserfaring eller refleksjon? Livserfaring gjør deg ikke til en bedre lege eller annen profesjonsutøver. Men kanskje vil mer refleksjon gjøre det, skriver Ellen Marie Sæthre-McGuir
 4. Ordet Refleksjon er avledet fra latin, og betyr rett oversatt: tilbakekastelse.. Refleksjon i fysikken handler om at en bølgefront i grenseflaten mellom to ulike stoff som endrer retning på en slik måte at den kastes tilbake til mediet som den kom fra.. Både lys, lyd og bølger i vann kan reflekteres slik
 5. Naturfag Prøve Kapittel 4 Hva er refleksjon? Refleksjon er at lysstrålene treffer en gjenstand og blir kastet tilbake mot øyet vårt, og vi sier at lyset blir reflektert. Hva er en ekte lys kilde? Gjenstander som sender ut sitt eget lys, kalles ekte lyskilder

Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i

Refleksjon er i fysikken det at et legeme eller en bølge blir kastet tilbake når det treffer en flate. Både en ball som spretter tilbake fra en vegg og en lysstråle som sendes tilbake fra et speil er eksempler på refleksjon. Refleksjon og fortsatt læring er sentralt. Å bidra til refleksjonsevne er grunnleggende i en danningsprosess mot profesjonalitet. Forskning indikerer en positiv relasjon mellom evnen til refleksjon, å kunne tenke kritisk og å kunne ta kliniske avgjørelser (Kuiper & Pesut, 2004; Niedringhaus, 2001; Lasater, 2011) Drøfting er å belyse en sak fra ulike synsvinkler, og bringe fram ulike teorier om en sak. Å reflektere er vel å bringe fram egne refleksjoner/tanker om et tema. Hva du skal bruke i din oppgave, veit jeg ingenting om [42] Naturfag 2/11 det ser ut som et metall. Læreren spør så elevene om det er noe som er felles for de tingene som tiltrekkes av magneten: Episode 2: Metaller, men ikke alle metaller Lærer: Hva er det som er felles for de tingene som tiltrekkes av magneter

Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon Hvorfor er naturfag så viktig egentlig? Alle små barn elsker å lære, men for mange forsvinner denne trangen når de blir voksne. Forskerfabrikken vil at alle skal være like nysgjerrige som småbarn! Av Christopher Leiknes. I 1899 sa direktøren ved det amerikanske patentkontoret at, «alt som kan oppfinnes, er oppfunnet». Så feil kan man ta Jeg har vært på forelesninger om refleksjonsnotat, lest i boka av Bie og lest her på forumet. Jeg skjønner likevel ikke hvordan jeg skal sette det opp, hvordan det skal se ut, hva det skal inneholde eller noe som helst, når jeg nå sitter og har hjemmeeksamen. Skulle så gjerne sett et eksempel på. En av grunnene til at vi gjør som vi gjør har sammenheng med hva vi mener er viktig. Hva vi vektlegger har sammenheng med vår politiske overbevisning, med våre verdier, vår bakgrunn, vår utdanning etc. Kritisk refleksjon handler om å bli mer bevisst på hva som påvirker våre handlinger og dermed lettere kunne endre dem hvis vi ønsker det

Hva er skriving i naturfag? 1. mars 2015 | Print ut. Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag, og skriving er et viktig redskap for læring i naturfag. Gjennom skriving utvikler elevene kompetanse i faget samtidig som skriving er en nødvendig forutsetning for å synliggjøre kunnskap på en faglig relevant måte Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat. Fakultet. UB - Universitetsbiblioteket (367) FA - Fellesadministrasjonen (244) HV - Helsevitenskap (477) LUI - Lærerutdanning (116) SAM - Samfunnsfag (162) SVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (56) TKD - Teknologi, kunst og design (147) Til refleksjon. Er du enig i at teknologitette klasserom krever andre metoder en de tradisjonelle? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva tenker du er viktige rammer for å legge til rette for problembasert læring Det er ikke noe som forteller kortfattet hva energi er, men vi vet at det alltid overføres energi fra et sted til et annet. Da skjer det noe, så energi er det som får noe til å skje. Ingenting virker uten energi - verken CD-spillere , strikkepinner eller kroppen din. Vi bruker målenheten Joule(J) til å måle energi Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester. Christine Haga Sørlie, leder av etikksatsingen i KS har skrevet en artikkel for tidsskriftet Kreftsykepleie. Etikk, etisk refleksjon og verdibevissthet er grunnlaget for en høy etisk standard og god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene

naturfag.no: Strategier for å dele ideer og reflektere ..

Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag 29. juni 2015 | Print ut. Å skrive forsøksrapporter i forbindelse med forsøk og ulike former for feltarbeid er en sentral del av tekstarbeidet i naturfag. Forsøksrapport er en kjent sjanger i naturfag, med en inndeling som typisk kan være hensikt - utstyr - metode - resultater. Start studying Naturfag- kapittel 7 - arv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Nå er vi på vei til å prioritere kjerneelementene i fagene sammen med alle dere som bidrar inn i prosessen.Dette er den andre skissen til hva disse kjerneelementer kan være. Vi ønsker å involvere lærere, skoler, skoleeiere og andre som er interessert i fagene i skolen gjennom hele prosessen. Det betyr at du får lese utkast som ikke er ferdig bearbeidet. Nå trenger vi hjelp til å. På det åpne spørsmålet om hva som gjør naturfag vanskelig, svarer to at det er mye stoff som må læres/pugges, og den tredje at man har for lite tid til å forstå stoffet. Her nevnes det (individuelt) mye fakta og tall som må huskes, begreper som må defineres presist, og at for de som må forstå for å huske er det for liten tid til å lære stoffet ordentlig Skriving er et viktig redskap for læring i naturfag. Gjennom skriving utvikler elevene kompetanse i faget samtidig som skriving er en nødvendig forutsetning for å synliggjøre kunnskap på en faglig relevant måte. Dette gjenspeiles i teksten om skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag i LK06

I Refleks naturfag 5-7 møter elevene levende naturfag. Gjennom refleksjon, utforskning og faglig fordypning får elevene kunnskap og kompetanse til å ta valg for seg selv og for verdenen de lever i Det handler om å forstå hva kunnskap er, det handler om å være i stand til å vurdere sine egne forestillinger om verden. Hva er og ikke er vitenskap? Siri Holtung og undertegnede foreslår derfor en modernisering av de allerede eksisterende ex.phil og ex.fac., som dessverre ikke er obligatoriske på høgskolenivå, og heller ikke griper inn i studentenes hverdag - slik intensjonen er. Vet ikke om jeg har missforstått hva du mente, men det er omvendt (forsto det slik at du mente mono er sammensatt og di er alene). For å presisere i alle fall: Monosakkarider er enkle sukkerarter som består av 3-7 karbonatomer. De er et molekyl og ser ut som en slags ring type. Mono er gresk for en gang

Refleksjon - Udi

reflektere - Store norske leksiko

naturfag.no: Utforsking av ly

Av bokens 7 kapitler så er 6 av kapitlene en forklaring på de ulike delene av forskerføtter-modellen mens kapittel 1 er en introduksjon til hva det vil si å undervise i naturfag. Forskerføtter-modellen er basert på et et engelsk prosjekt, som viser at elever som brukte det undervisningsprogrammet presterte bedre i naturfag, viste større interesse og var mer motiverte Barnetrinn Naturfag Syklus bm Lys Hva er lys egentlig Studenten redegjør for teori om hva god klasseledelse betyr, og trekker inn et sitat om at «En lærer må ha autoritet» (forfatter X, årstall, s..). Så stiller studenten spørsmålet: Hva vil det si å ha autoritet? Dette spørsmålet er et eksempel på hvordan du kan starte en kritisk refleksjon over stoffet man har redegjort for I Refleks naturfag 5-7 møter elevene levende naturfag. Gjennom refleksjon, utforskning og faglig fordypning får elevene kunnskap og kompetanse til å ta valg for seg selv og for verdenen de lever i. Fagtekstene i Refleks møter elevene på deres nivå Hva er naturfag i barns lek? Et revidert utdrag av Forskerfrøboka Biologi, fysikk, kjemi, geologi og astronomi er blant vitenskaper som regnes til naturvitenskapene. Naturvitenskapen søker å forklare sammenhenger og lovmessigheter i den levende og den ikke - levende naturen

naturfag.no: Ly

Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PV/Mac og nettbrett.</p><p>Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka.</p><p>Hver fagdel i grunnboka starter med en kollasj som egner seg godt som introduksjon og oppsummering, samtale og refleksjon Artikkel: Hva er naturfag i barns lek? (pdf) Forberedelse for alle deltakerne. Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A-D). Gjør A - Forarbeid indivduelt før dere starter med B - Samarbeid. Forberedelse for den som leder modulen. Les gjennom modulen. Forbered deg på å lede D - Etterarbeid Abstraksjon Avgrense og skille ut hva som er viktig for å løse et problem og hva som er irrelevant. Representere data ved hjelp av naturfag. Eksempler på prosedyretekster: •Fremgangsmåte på forsøk •Bruksanvisninger Refleksjon til utprøvingen Lykke til! Takk for meg! Kilder BBC (2019)

Læreplan i naturfag (NAT01-04) - Udi

Naturfag for barn er lukter, farger, sanseinntrykk og opplevelser. Faget skal møtes med sansende, opplevende og eksperimenterende arbeidsmåter - og ikke minst undring! Svarttrostens sang er vakker selv om vi ikke kan artsnavnet. Men, for dem som søker kunnskap, vil naturen framtre med nye farger og nyanser, den vil gi ny undring, økt ærefrykt og en økt lyst til å vite mer Refleksjon. Med økende press på sykepleierens ansvarsområde øker også behovet for refleksjonsgrupper: Vi må bevisstgjøres våre mål og handlinger, vite hvem vi er og hva vi står for. Å ivareta sykepleiernes behov på dette område vil også gi økt faglig bevissthet og virke helsefremmende

Spørsmål til refleksjon: Hva er konsekvensene av de ulike alternativene? Finnes flere alternativer? Og hva vil dere anbefale? Episode 2 er ferdig Oppsummer gjerne hva dere har lært. Tenk over om det dere har sett skjer eller kunne ha skjedd hos dere. Avtal møte for gjennomgang av episode 3 Etikkhåndboka: relevante henvisninge Dette er en bok som handler om erfaringskunnskap. Hensikten er å vise hvordan refleksjon stimulerer til læring og endring i sykepleierens praktiske hverdag på et mer komplekst nivå enn det som skjer i de dagligdagse samtalene, erfaringsutveksling i en rapport, instruksjon og undervisning Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar Hvordan skrive en forsøksrapport? Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport.. En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan forstå forsøket og gjenskape forsøket ut ifra rapporten din

Hei! Jeg lurer på om noen av dere som er flinke i naturfag kan svare på disse Oppgavene : ). 1. Når det gjelder elektronparbindinger skiller vi mellom enkel, dobbel og trippelbinding. Forklar hva som er forskjellen mellom disse tre bindingstypene og ta med et eksempel på et molekyl av hver type.. Hva er veiledning? Veiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne egne svar. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning Om prosjektet. I prosjektet Nøkler til naturfag forsker vi på en kursmodell for etterutdanning og implementering av undervisningsressurser for utforskende undervisning.. Bakgrunn for etterutdanningskurset Nøkler til naturfag. Kurset ble designet ut i fra noen sentrale prinsipper for vellykket etterutdanning (Capps, Crawford, & Constas, 2012; Stadler & Jorde, 2012): Kurset bør adressere. Quiz: Hvor mye husker du fra naturfag på skolen? Er du smartere enn en skoleelev? Test deg selv. Redaksjonen (upublisert) Opprettet tirsdag 26. juni 2018 - 13:51. Del artikkel. Klar for mer quiz? Disse er populære nå: Hvor god er du på ordtak? Hadde du klart teoriprøven i dag Hensikten med studien er å undersøke hvordan etisk refleksjon i veiledning kan bidra til å øke bevisstgjøring og forebygge moralsk stress. Vi vil belyse to forskningsspørsmål: Hva kan være tema i en veiledningsgruppe som helt konkret stiller spørsmål om etiske utfordringer og samarbeid

Som navnet tilsier er dette samtaler hvor samtalepartnere reflekterer eller deler sine tanker. En veileder styrer samtalen, men i en noe løsere form enn den faglige veiledningen. Man kan reflektere uten et fastlagt tema ved for eksempel å stille spørsmålet: Hva er dere opptatt av i dag? Er du helstøpt med integritet er du en man kan stole på. En som kan stå i krysspress mellom egne ønsker og behov og andres forventninger uten å underordne seg, men styrer seg selv. Det krever refleksjon å skape rom for gode valg under slikt krysspress Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer Praktiske aktiviteter + skriving kan gi økt refleksjon og læring •Formål og mottaker •Tenkeskriving • Hva er spesielt med denne guden? Side 4 • Områdene rundt planeten. Naboer osv. Side Er den ene metoden bedre enn den andre? I det hele tatt er det viktig å spørre seg om hvorfor vi gjør det vi gjør. Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? Er det kultur på arbeidsplassene for å stille spørsmål om hva vi gjør? Legger ledere til rette for refleksjon

Naturfag for mellomtrinnet Side 13 I en næringskjede kaller vi et dyr som spiser andre dyr, for et rovdyr. Dyr som blir spist kaller vi byttedyr. Her er fire påstander om rovdyr eller byttedyr. Sett kryss i én sirkel etter hver påstand for å vise om den er riktig eller gal. RiktigGa I artikkelen «Hva skjer i naturfagklasserommet? - resultater fra en videobasert klasseromsstudie; PISA+» av Marianne Ødegård og Nina E. Arnesen, fokuseres det blant annet på hva som er de vanligste læringsaktivitetene i naturfag, og i hvilken grad det tilrettelegges for at elevene skal tilegne seg naturfaglig kunnskap basert på egne erfaringer og bruk av samtaler 2) hva har vi lært og 3) hva er lurt å ta med seg videre? (jfr. Tiller 1999). Idéen med aksjonslæringen er at prosessen skal fortsette etter denne femte fasen i en aksjonssyklus med undring, aksjon, observasjon, refleksjon og ny aksjon osv. En skriftlig rapport fra aksjonslæringsprosessen vil synliggjøre hele prosessen Hva er solfanger? Sola sender masse energi til jorda hele tiden. Dette er energi som vi kan utnytte, se for eksempel på et drivhus! I et drivhus går solstrålene inn i drivhuset og varmer huset opp, dette skjer fordi huset blir oppvarmet når solstrålene ikke slippes ut. En solfanger bruker det samme prinsippet, bare at her brukes den Fortsett å lese Hva er en solfange I Norge er naturfag et integrert fag som omfatter elementer fra disiplinfagene biologi, kjemi, fysikk, Hva er en grubletegning? korrekte, og hensikten med grubletegninger er å stimulere elevene til refleksjon og argumentasjon for dermed å øke deres naturfaglige forståelse. Grubletegninger er konstruert som en tilnærming til un

Naturfag - Refleksjon om Big Bang og universets utvikling

Etisk refleksjon i forkant av utfordrende situasjoner kan gjøre deg sikrere og tryggere. Etikk og etisk refleksjon rundt roller hører sammen. Refleksjonen gjør etisk teori til praksis. Men hva er egentlig etisk refleksjon og når, i hvilke situasjoner, og hvordan organiserer man slik refleksjon Naturfag er et gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal bidra til kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen som kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling Refleksjon i speil Navn: Ingvill Marie Harbitz Ellertsen Dato: 16.mars.2007 Mål refleksjonsvinkelen når innfallsvinkelen er på feks. 10*. Øk infallsvinkelen helt til den er 80*, og noter hva refleksjonsvinkelen iforhold til innfallsvinkelen. Funnet i mediamappen. Resultater Her er en liste over hva jeg fant ut utifra forsøket Naturfag SF Naturfag SF er nyskrevet, men har beholdt sitt faglig solide preg med gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring.Læremidlet byr på mange oppgaver, forsøk og aktiviteter både i læreboka og digitalt. Nytt digitalt innhold er lagt til; blant annet innenfor programmering og utforsk

naturfag - Store norske leksiko

Hva er biologi ved NTNU? Kunnskap om biologi inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i cellens indre, klassifisering og adferd hos organismer, hvordan arter oppstår, til samspillet i økosystemene på jordkloden Heftet Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon Dette heftet er et verktøy for kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenester som ønsker å heve den etiske kompetansen samt etablere et systematisk etikkarbeid. Du kan laste ned heftet gratis ved å klikke på lenken øverst til høyre. Filme Fortell hva du mener, skap din fremtid FN har laget en spørreundersøkelse der de spør hva DU syns er viktig i internasjonalt samarbeid, i dag og i fremtiden. I vårt undervisningsopplegg kan elever delta i undersøkelsen, og reflektere over sitt syn på verden og fremtiden Hva er spesielt med metodene i Den lille etikkveilederen? Både Tom Eide og Einar Aadland forteller at deres erfaringer med de klassiske etiske teoriene er at de er overveiende rasjonelle og filosofisk basert og derfor ikke helt funksjonelle i praktisk etisk refleksjon Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE . Av Stine Aarønes Angvik, universitetslektor ved Skrivesenteret . Mellom språk og tenking er det en sterk sammenheng. Språket gir oss mulighet til å lytte til andre, lese hva andre har skrevet og tenkt før oss, og ikke minst gir det oss e

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell - Institutt

gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Utforskende arbeidsmåter - Læringsmål som legger vekt på analyse og kritisk refleksjon av emirisk materiale Elevene skal forklare hva drivhuseffekt er. Nye Gaia 1-4 er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok for hvert årstrinn.. Hver fagdel i grunnboka starter med en kollasj som egner seg godt som introduksjon og oppsummering, samtale og refleksjon. Kapittelstart inneholder tydelig informasjon om hva elevene skal lære og hvilke ferdigheter de skal øve spesielt på i kapitlet Slik fortsatte vi å måle innfallsvinkelen fra 10-40 grader, og sjekket hele tiden hva refleksjonsvinkelen ble. Konklusjon: Vi fant ut at Innfallsvinkelen er like stor som refleksjonsvinkelen. Fordi når lysstrålen lyste inn mot 30 grader, ble den reflektert og gikk ut i 30 grader også. 2) Refleksjon i krumme speil. Utstyr Hei! er det noen som kan forklare meg kort hva krysning er? Og hvordan man lager krysningsskjemaer for dominant arv som bare påvirkes av et gen Refleksjon i speil av Fredrik Steinsvik Utstyr Lampe m/gitter eller laserpenn Flatt speil Gradskive Hypotese Jeg tror at refleksjonsvinkelen er akkurat like stor som innfallsvinkelen. Denne filmen er hentet fra youtube, men visser akkuratt det vi gjorde. Naturfag - lys og farger Naturfag - lys og farge

Refleks 1-4: Utforsking, refleksjon og sammenheng | Gyldendal

Refleksjon og lysbrytning Bølge

Naturfag er et omfattende fellesfag på yrkesfaglige studieretninger. Det kan være vanskelig å få elevene til å oppleve faget som relevant, og dette kan skape utfordringer, særlig for lærerstudenter med lite erfaring fra yrkesfag. Gjennom å flytte undervisningen fra høgskolen til skolen har man forsøkt å møte denne utfordringen Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen. Hva kommer du til å lære: Hva er etikk og hvorfor bør man starte med etisk refleksjon Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet Rike illustrasjoner som inviterer til utforsking og refleksjon Tekster som enkelt kan differensieres Systematisk arbeid med ord og fagbegreper Spørsmål. E-læringsverktøyet Etisk refleksjon (Martin-filmene) relansert. Endelig er Martin-filmene lett tilgjengelig for alle! - Filmene gir en god og lettfattelig innføring i hva etisk refleksjon er for noe, forteller Birgit Arnekleiv. Hun har et særlig ansvar for praksisnær etikk i Bærum kommune Naturfag 1 Nett (30 sp) er delt i to moduler a 15 sp og går over to semestre. Variert undervisning, tilpasset opplæring og didaktisk refleksjon er sentrale begreper som vil bli vektlagt i denne sammenheng. hva er KLIMA. Universitetsforlaget. Oslo. s

Nye Gaia 1 av Anne Grete Ingebretsen Husan (Innbundet

naturfag.no: Dybdelærin

Etisk refleksjon Hva er dilemma? Hvem er involvert? Hvilke verdier og prinsipper skal vektlegges? Mulige konsekvenser av valget? Velge ett av alternativene. 22.11.2017 9 Hva er dilemma? Et dilemma Ulike verdier eller normer kommer i konflikt med hverandr En viktig grunn til at det er vanskelig å svare på hva religion er, er at svaret du gir, vil ha ulike konsekvenser. For oss religionsvitere bestemmer det hva vi kan forske på. Om to religionsvitere definerer religion som en organisasjon med prester og forstandere, lære og trosbekjennelse, vil ikke det fange inn alt det religionsforskere forsker på ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: -Si noe om hva som er levende og hva som ikke er det -Kunne samtale om sporløs ferdsel -Kunne beskrive refleksjon av lys, og -Vi skal lage en vindmølle. Samtale om hvordan disse virker Verdispørsmål blir sentrale i møte med klienter og når du skal avgjøre hva som er riktig handling. Etisk refleksjon er derfor et viktig grunnlag i alt sosialt arbeid. Denne boka presenterer grunnleggende etiske teorier og analyser av de moralske og verdimessige rammene det sosiale arbeidet fungerer innenfor, og utfordringer sosialarbeidere står overfor i sin yrkesutøvelse Og hva som har påvirket meg mest. Det er dette spørsmålet jeg skal prøve å svare på i dag. Det vil være umulig med enighet blant Norges innbyggere om hva norsk kultur er. Og selv om jeg er født og oppvokst i Norge og går på skole her så måtte jeg tenke litt for å finne ut hva jeg mener er «norsk kultur»

Nye Gaia 2 av Anne Grete INattevakt | Kreativ tekst | Studienett
 • Vw passat b7 emblem.
 • 2.bundesliga live stream ohne anmeldung.
 • Warwick bass norge.
 • Fargo season 3 actors.
 • Grease kostymer.
 • Adresse trademax.
 • Alienware 17 r4.
 • Aureum whisky 5 jahre.
 • Fersk svineknoke oppskrift.
 • M4a1 sherman.
 • Tannbleking som funker.
 • Bilverksted bømlo.
 • Heavy metal bands.
 • Zweithörer was ist das.
 • Zeche zollverein essen veranstaltungen.
 • Pride day.
 • Wie erklärt man kindern das böse.
 • Unterschied grüne rote chili.
 • Geschenke lohnsteuerpauschalierung.
 • Nova launcher tipps.
 • Tangermünde veranstaltungen.
 • Chrome download mac.
 • Parkhaus cinestar rostock.
 • Sexmissbruk behandling.
 • Kino im schwimmbad eckernförde.
 • Paraguayische rezepte.
 • Billige storbyer 2017.
 • Ufc vents.
 • Kognitiv kilde.
 • Geheimnisvolle nachnamen.
 • Wiwi uni augsburg.
 • Regelstudienzeit jura münster.
 • Clubs mainz.
 • Teil der orgel kreuzworträtsel.
 • Samene 1814.
 • Aeg vaskemaskin feilkode e50.
 • Best shopping centers in london.
 • Winnetou 3 drehort.
 • Hunde größe m.
 • Det britiske imperiet sammendrag.
 • Hansa chili blonde butikker.