Home

Krav til oppbevaring av personopplysninger

Personvern i arbeidslivet var et av temaene under årets arbeidsrettskonferanse for HR og ledelse i Oslo. Advokat Kari Bergeius Andersen og advokatfullmektig Maria Eek Stefansson fra advokatfirmaet SBDL var hentet inn for å gå gjennom noen av problemstillingene arbeidsgivere må forholde seg til ved behandling av personopplysninger Etablering av et strengere krav til gjennomsiktighet ved behandling av personopplysninger. Dette betyr at den ansatte i enda større grad enn før har krav på god og tydelig informasjon om den behandlingen av personopplysninger som arbeidsgiver holder på med. Det er et krav at informasjonen skal gis på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte

Riktig håndtering av personopplysninger

Ut over disse risikobaserte krav, så oppstilles et minstekrav i artikkel 30 om at et knippe opplysninger skal dokumenteres for virksomhetens behandling av personopplysninger: hvilke behandlingsformål, hvilke kategorier av registrerte, hvilke kategorier av opplysninger, hvilke kategorier av mottakere av opplysningene, m.v Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger (§§ 5 - 15) § 5. Barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester § 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold § 7. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger etter tillatelse eller forskrift § 8

GDPR og behandling av personopplysninger

Samtykke er ett av flere mulige behandlingsgrunnlag. For noen behandlinger av personopplysninger er det imidlertid ikke tilstrekkelig med behandlingsgrunnlag - det må foreligge et særskilt grunnlag i tillegg. Dette gjelder behandling av sensitive personopplysninger, automatiserte individuelle avgjørelser og overføring til utlandet Et spørsmål som kommer opp ofte knyttet til GDPR er innsyn i og sletting av personopplysninger som er lagret i eposter og andre ustrukturerte personopplysninger. Å gi innsyn eller slette ustrukturerte personopplysninger kan både være en omfattende eller komplisert oppgave. Men det å slette eller gi innsyn kan medføre ytterligere behandling av personopplysninger, som i enkelte tilfelle. Oppgaver til «Oppbevaring av personopplysninger Det er strenge krav til hvordan slik informasjon personopplysninger oppbevares, og hvem som har tilgang. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi.

Hovedpoenget er at arbeidsgiver må slette personopplysninger det ikke lenger er behov for. Hvor lenge det er behov for personopplysningene, må undergis en konkret vurdering. Vær oppmerksom på at virksomheten etter regnskapslovgivning og arkivlovgivning kan være underlagt særskilte krav til lagring og oppbevaring § 78. Krav til sikker oppbevaring § 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm § 80. Oppbevaring av ammunisjon § 81. Midlertidig oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon § 82. Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon tilhørende døds- eller konkursbo § 83 Forskrift om fysisk sikring; stiller krav til at trusselbildet knyttet til hver enkelt bruker skal kartlegges. Dokumentasjon og oppbevaring av disse opplysningene er ikke omtalt i forskriften. Kartlagte utfordringer og dilemmaer Det virker til å være flere perspektiv på dilemmaene knyttet til håndtering av personopplysninger ved norsk Dette på grunn av at arbeidsgiver i noen situasjoner kan ha saklig grunnlag for tilgang til e-posten din. Sikker oppbevaring og behandling av personopplysninger Papirdokumenter. Alle papirdokumenter med personopplysninger skal til enhver tid oppbevares og behandles på en måte som minimerer uvedkommendes innsyn EUs person­vernforordning, «GDPR», trådte i kraft i Norge 20. juli 2018 og skjerper kravene til håndtering av personopplysninger. I denne artikkelen gjen­nomgår advokat Lise M. Østensjø Waage praktiske konsekvenser av GDPR fra et HR-perspektiv

Regnskapsmateriale som må oppbevares lengre enn 5 år

Retningslinje for behandling av personopplysninger - Wiki

I hovedsak innebar innføringen av GDPR innstramminger knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger for absolutt alle virksomheter og organisasjoner, i EU og EØS-land. GDPR har visse krav til behandling av personopplysninger Enhver behandling av personopplysninger skal ha et klart formål; personopplysningene skal samles inn og brukes til «noe» konkret. Dette «noe» er formålet med behandlingen. Kravet om formålsbegrensning innebærer at personopplysningene ikke skal gjenbrukes til helt andre ting enn det de opprinnelig ble samlet inn for Prosjektleder skal gjøre en risiko­vurdering av prosjektet, som det iverksettes tiltak ut fra. Alle vurderinger og tiltak skal være dokumentert. Oppbevaring av forskningsdata # Prosjektleder har ansvar for at aktive forskningsdata - personopplysninger og humant biologisk materiale - og eventuell koblingsnøkkel er forsvarlig oppbevart Når du fører et regnskap må du noen ganger innhente og registrere personopplysninger. GDPR gjør deg forpliktet til å ha god oversikt over hvilke personopplysninger du håndterer, i hvilke sammenhenger, hvorfor du må ha disse (formål) og hvordan du ivaretar det. Det er en del av risikovurderingen som må gjøres. Vi skal i denne artikkelen se på eksempler som de fleste vil være berørt. Oppbevaring og retting av personopplysninger Det stilles strenge krav til hvordan oppbevaringen av personopplysninger skal foregå. Du kan lese mer om dette her. Logg inn. Hei! Denne artikkelen er en del av vårt medlemstilbud og er derfor kun tilgjengelig for medlemmene i PBL. E-post.

Kartlegging av personopplysninger i organisasjonen; Den ansatte og frivillige i organisasjonen - rutiner og informasjonssikkerhet; Personvernerklæring; Dokumentér, dokumentér, dokumentér! Bilder - tagging og sporing; Retten til å bli glemt - sletting av data; Retten til å ta med seg persondata - dataportabillitet; Databehandlere og krav. I tillegg er det oppstått generell usikkerhet rundt hvilke krav som gjelder ved overføring av personopplysninger til tredjeland. Uttalelser fra Datatilsynet Datatilsynet har opprettet en nettside med spørsmål og svar om dommens innhold og virkninger Oppbevaring av personopplysninger i et forskningsprosjekt Oppdatert 09.09.20 Publisert 08.09.20 Data skal lagres avidentifisert, dvs. at forskningsdata og identifiserende elementer (koblingsnøkkel) skal lagres hver for seg Begrensningene er ikke til hinder for oppfyllelse av bokføringsreglenes oppbevaringsplikt, men du bør sørge for at regnskapsmaterialet ikke inneholder flere personopplysninger enn nødvendig for å oppfylle bokføringsreglenes krav. Bokføringsreglenes oppbevaringsplikt. Bokføringsreglene krever oppbevaring av mye informasjon og dokumentasjon lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet - ved at personopplysninger behandles for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til bestemmelser gitt i og i medhold av sikkerhetsloven. Dette innebærer at opplysningene behandles med håndtering av uønskede hendelser som formål, og at medarbeidere og andre involverte er kjent med at opplysningene behandles for dette formåle

Utlevering av personopplysninger. Tillitsvalgte skal ikke utlevere medlemmenes personopplysninger til tredjeparter. Oppbevaring av personopplysninger. Papirdokumenter Alle papirdokumenter med personopplysninger oppbevares i låst skap. Ved arbeidsdagens slutt skal saksbehandler sørge for at aktuelle dokumenter blir lagt til oppbevaring i låst. Flere regnskapsførere spør om sletting av personopplysninger også gjelder for personopplysninger som er en del av oppbevaringspliktige regnskapsopplysninger. Svaret er nei, fem års oppbevaring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål, og går da foran retten til å bli glemt Rutiner for lagring og sletting av personopplysninger Personopplysningsloven stiller krav til at personopplysningene behandles med integritet og fortrolighet. Dette stiller krav til oppbevaring av personopplysningene, og innebærer at opplysningene om medlemmene ikke må «flyte» rundt. Du kan gjerne oppbevare dem i en perm p

Personopplysninger kan være av forskjellig art og utgangspunktet er personopplysningsloven som angir hvordan personopplysninger skal behandles. Dette er en generell lov som gjelder alle virksomheter. Personalmapper. Personopplysninger som er relevante for den enkeltes arbeidsforhold blir lagret i personalmapper Det stilles i dag omfattende krav til norske virksomheters håndtering av personopplysninger. Enda strengere EU-regler er på vei, og vil kunne gjelde for norske virksomheter fra 2018. Datatilsynets inspeksjoner tyder på at mange virksomheter kjenner personvernkravene for dårlig av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. En revisor må ha generelt god informa­ sjonssikkerhet for å sikre at klientopplys­ ninger behandles fortrolig i samsvar med taushetsplikten og kravene til sikker oppbevaring av dokumentasjon. Revisor må forsikre seg om at revisjonsdoku

Slik behandler du personopplysninger etter GDP

EUs nye personvernforordning, GDPR, vil snart bli innført i Norge. Denne stiller langt strengere krav til virksomheters lagring og oppbevaring av personopplysninger. Malmedal sier at bruken av egne PC-er og mobiltelefoner der dokumenter med personopplysninger lastes ned fra arbeidsplassens sikre nettverk, er en stor utfordring •Pseudonymisering og krypteringav personopplysninger. •Konfidensialitet, integritetog tilgjengelighet. •At virksomheter plikter å kontinuerlig vurdere hvilken teknologi som er tilgjengelig for å sikre personopplysninger på en best mulig måte. •Nærmere om krav til informasjonssikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (gradert informasjon) Side 5 makuleringsmaskin for papir som kutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å rekonstruere arket. Det er egne krav til makuleringsmaskiner Som følge av EU-domstolens avgjørelse i Schrems II-saken gjelder nå nye krav dersom man skal overføre personopplysninger ut av EØS. Avgjørelsen har stor betydning for alle norske og øvrige EØS-baserte virksomheter som benytter databehandlere utenfor EØS, eller som deler data innad i globale konsern Med virkning fra 1.1.2015 har Finansdepartementet fastsatt endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år

Utlevering av personopplysninger . Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Nemi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom forsikringsselskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav § 8-3. Plassering av byggverk § 8-4. Uteoppholdsareal § 8-5. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer § 8-6. Gangatkomst til byggverk § 8-7. Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming § 8-8. Kjøreatkomst § 8-9 Artikkelen kan leses av alle som ønsker å vite mer om personvernforordningen/GDPR og hvilke krav som stilles til den enkelte bedrift. Hva er personvernforordningen? Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation) Oppbevaring av personopplysninger. UIP lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for, som definert i denne erklæringen. oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen

Krav til oppbevaring av personopplysninger Retningslinjer for personvern på IKEA - IKE . Her finner du retningslinjene for personver på IKEA ; Informasjon! Lekolar er ISO-sertifisert med tydelige krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. I tillegg til intern fokus på forhold som påvirker miljøet i negativ Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger og Deloitte Advokatfirma bistår med alle juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern. Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble innskjerpet ytterligere lingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Databehandler: Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Den registrerte: Den enkeltperson en personopplysning kan knyttes til. Behandlingsgrunnlag/rettslig grunnlag: Betegnelse på ett av flere krav som må være oppfylt for a Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer. Kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr § 10-1. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr § 10-3 Gjeldende personvernregler: Den til enhver tid gjeldende versjon av EUs personvernforordning (2016/679) (personvernforordningen), samt lov om behandling av personopplysninger av 15.06. 2018 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter mv., samt eventuell annen relevant lovgivning som gjelder behandling og vern av personopplysninger og som er angitt i Bilag C, punkt C.8

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmaterial

 1. Sletting av personopplysninger Ulike lover stiller krav til vår oppbevaring av personopplysninger i flere sammenhenger, også etter at ens aktive forhold til idretten er avsluttet. Eksempler på dette er forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å.
 2. Krav til sikring av personopplysninger Alle som behandler personopplysninger skal sikre opplysningene Helseopplysninger skal sikres bedre enn personopplysninger PJL, POL/POF, pasientjournalforskriften m.fl. stiller krav til sikkerhet Databehandlingsansvarlig har ansvar Databehandler har ansva
 3. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål, kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta Statnetts eller en tredjeparts berettigede interesser, herunder for å etablere, utøve eller forsvare et.
 4. Krav til sikring av personopplysninger i hht pol § 13, pof kap. 2 og efvf kap. 3 og 4 Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN Oversikt over helhetlig regelverk vedrørende informasjonssikkerhet Krav til sikring av personopplysninger i hht pol § 13, pof kap. 2 og efvf kap. 3 og 4 Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN Oversikt over helhetlig regelverk vedrørende informasjonssikkerhet Kombinasjoner.
 5. (til tross for § 2-1, 1) Tiltakene skal stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd (§ 2-1, 2), jf krav til risikovurdering (§ 2-4) Konkretiserer krav til: Fysisk sikring (§ 2-10) Konfidensialitet (§ 2-11) Tilgjengelighet (§ 2-12) Integritet (§ 2-13) Sporbarhet, ikke-manipulering og automatisering (§ 2-14) Krav til kvalitet ved overføring av.
IMG_7666 - Solid Innredning

Krav i regelverk Digitaliseringsdirektoratet - Dif

Utlevering av personopplysninger. Som en del av Nordnets behandling av personopplysninger kan personopplysningene dine bli utlevert til forskjellige mottakere, for eksempel andre selskaper i Nordnet-konsernet, myndigheter og andre selskaper og leverandører vi samarbeider med for å utføre våre tjenester Sikker oppbevaring og behandling av personopplysninger. Rutiner for: Papirdokumenter Alle papirdokumenter med personopplysninger skal til enhver tid oppbevares og behandles på en måte som minimerer risikoen for at uvedkommende får innsyn i dette. Dette innebærer blant anne Behandling av personopplysninger. Du kan lese vår Policy for behandling av personopplysninger, vedtatt av vårt styre 18. juni 2018, ved å følge linken her.. Personopplysninger er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for. Oppbevaring av mat og klær. I boliger som prosjekteres og bygges etter ny byggteknisk forskrift stilles det krav som innebærer at det skal være plass til oppbevaring av tørrmat og plass til kjøleskap for oppbevaring av fersk mat. Boligen skal også ha tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær I Norge er det ingen krav til hvor et testament kan oppbevares, derfor varierer det også hvordan dette gjøres. De vanligste løsningene er å oppbevare testamentet hjemme, i bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten. Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten

Lov om behandling av personopplysninger

 1. Dokumentsikkerhet omfatter sikker håndtering og oppbevaring av dokumenter i alle former. De fleste virksomheter har regler og rutiner for hvordan dokumenter skal oppbevares. I tillegg er det flere lover som stiller krav til hvordan bedrifter skal håndtere dokumenter med sensitiv informasjon
 2. Personopplysningsforskriften stiller ganske strenge krav til lov om innsyn, og du kan ikke uten videre gå inn i medarbeideres epostkasser (personopplysningsforskriften, § 9.2 og 9.3). Du kan gjøre det når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten
 3. Unit anbefaler videre at virksomhetene inntil videre unngår å inngå nye avtaler med tjenesteleverandører som medfører overføring av personopplysninger til tredjeland, spesielt USA
 4. I bokføringsforskriften § 7-4 stilles det krav til at regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest 7 måneder etter regnskapsårets slutt: Det er mulig å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater, dersom avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter.
Kylling filet økonomi

Behandlingsgrunnlag Datatilsyne

Personvernnemnda var enig i Skattedirektoratets tolkning av bokføringsloven og kom til at det forelå en lovpålagt plikt til å oppbevare passeringsdata i ti år (fram til 1. februar 2014 var det i loven stilt krav om oppbevaring i ti år) og at bompengeselskapene i begge saker hadde behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 2000 § 8 første punktum, annet alternativ Krav til leverandører ved kjøp av utstyr respektive tjenester Leverandører av teknologi til kommunen har ikke selvstendig ansvar for at teknologien ivaretar kravene i lovverket. Kommunen må derfor stille krav til leverandøren om etterlevelse av regelverk i kravspesifikasjoner, avtaler mv. og sørge for at løsningen blir dokumentert Behandlingsgrunnlag - innhenting og oppbevaring av personopplysninger. Etter at GDPR nå er innført er ikke «kjekt å ha» lenger et grunnlag for å sitte med personopplysninger. GDPR krever et bevisst forhold til hvilke personopplysninger det er lovlig å oppbevare og hvilke opplysninger som må slettes

Hvordan forholde seg til krav om innsyn og sletting av

 1. De kriterier som brukes til å bestemme hvor lenge vi skal lagre dine personopplysninger omfatter: den tidsperiode hvor vi har et kundeforhold med deg, i de tilfeller vi er underlagt en juridisk forpliktelse, eller i de tilfeller hvor oppbevaring er hensiktsmessig med hensyn til vår juridiske stilling (f.eks. ifbm håndhevelse av kjøpsvilkår)
 2. Rett til dataportabilitet innebærer at den enkelte kan ta med seg sine personopplysninger fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. I tillegg nevnes at kravene til samtykke ved innhenting av opplysninger skjerpes. STRENGERE KRAV TIL VIRKSOMHETENE. Regelverket stiller økte krav til system- og internkontroll
 3. Av sikkerhetshensyn skal emballasjen fylles til maks 90 prosent. Det er også verdt å merke seg at avfallet må være i godkjent emballasje for at transportøren skal kunne ta det med seg. Ellers brytes forskriften om farlig gods på vei. Her er en kort oppsummering: Sikker oppbevaring av farlig avfall innebærer at: Ingen avfallstyper blir.
 4. At arbeidsgivers oppbevaring av personopplysninger i personalmapper eller lignende er omfattet av begrepet personregister i personopplysningslovens forstand følger av klar praksis i Datatilsynet, og er lagt til grunn av Personvernnemnda, eksempelvis i sakene PVN 2014-18, PVN 2014-15, PVN 2016-12, PVN 2012-13, PVN 2016-08 og PVN 2017-08
Oppbevaring Arkiver - Solid Innredning

Video: Oppbevaring av personopplysninger - NDL

Matrialvogn - Solid InnredningKjøkkenskap - Solid Innredning

Vår behandling av dine personopplysninger vil foretas i samsvar med personvernlovgivningen. Alle ansatte i banken har taushetsplikt og vi ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved oppbevaring og bruk av dine personopplysninger. Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og hvordan vi ivaretar ditt. Krav til behandlingssikkerhet av personopplysninger etter personvernforordningen . Med vekt på behandlingsansvarlig og databehandlers ansvar og forpliktelser jf. art. 5 (1)(f) og art. 32, og med fokus på behandling av særlige kategorier personopplysninger. Kandidatnummer: 541 . Leveringsfrist: 25.04.2019 . Antall ord: 17 47 • Krav til sletting av personopplysninger. • Krav til tilbakeføring av personopplysninger. • Avtalens varighet. • Lovvalg og verneting. Institusjonen må også melde bruken av skytjenesten til Datatilsynet før den tas i bruk, eventuelt søke kon Vedkommende har også rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Kontaktinformasjon. Henvendelser kan sendes via eDialo Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Oppbevaring og sletting

 • Angrefrist megler.
 • Personforsikring skatt.
 • Anker hostel oslo.
 • Store te kopper.
 • Skolerute vestfold 2018.
 • Fotobok apple ipad.
 • 3 divisjon.
 • James corden magic mike.
 • The wild west vleteren.
 • Hdmi vinkel biltema.
 • Vaierklemmer.
 • Eksempler på refleksjonsnotat.
 • Diabetes høyt blodsukker.
 • Biewer yorkshire terrier rassebeschreibung.
 • Personlige golfballer.
 • Kinderveranstaltungen nrw heute.
 • Land med høy tuberkulose forekomst.
 • Bydel nordre aker fysioterapi.
 • Blå kors eina.
 • Gremlins movie.
 • Pumi in not.
 • Howard sofa velour.
 • Biff wok trines matblogg.
 • Pearl norge.
 • Frisørsalonger sarpsborg.
 • Pearl norge.
 • Oppgangssagen.
 • Grün farbpalette.
 • Snap map disappear after 8 hours.
 • Første dag i praksis på sykehjem.
 • Maling av lakkerte furudører.
 • Hunde größe m.
 • Margaret atwood serie.
 • Auto express.
 • Dplay gratis måned.
 • One piece latest ep.
 • Teoriprøve bil skilt.
 • Trinn 3 vekterkurs.
 • Evidensia orkdal.
 • Risnudler vs eggnudler.
 • Overgang type 2 til type 1.