Home

Bokføre leverandørgjeld

Manuell reskontroføring - bokføre faktura manuelt - Visma

 1. Gjelder det leverandørgjeld, legg inn 2400 og velg Leverandørgjeld. 2. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro. Her kan man velge eksisterende fakturaer (for å bokføre betaling på disse) eller opprette nye ved å klikke på Ny reskontroføring. 3. I første bildet velger du å markere i feltet Faktura/betaling
 2. Alle statlige virksomheter, også de som fører regnskap etter kontantprinsippet, må bokføre leverandørgjeld. Dette som følger av bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.2, se også 3.3.2 og 4.4.3 e)
 3. dre leverandørgjeld. Eller er jeg på ville veier? (0
 4. Leverandørgjeld er den gjelden en bedrift får til en leverandør ved kjøp av varer eller tjenester. I balansen blir denne gjelden oppgitt under kortsiktig gjeld under en egen post. Ønsker man som bedrift å gjøre avtale med en leverandør om en vareleveranse for videre salg, kan ikke regningen for dette alltid betales umiddelbart
 5. Bokføring er enkelt når man først forstår de grunnleggende sammenhenger. Her i denne artikkelen kan du lese om bokføringens grunnleggende oppbygging, sagt på en enkel måte. Husk at hvis du klarer å bokføre følgende tre transaksjonstyper, klarer du å bokføre ca. 90 % av transaksjonene i et normalt regnskap. Utgående fakturae
 6. Bokføre fraktkostnader. Jeg lurer på om fraktkostnad i forbindelse med kjøp av for eksempel kontorutstyr skal fremkomme på noen måte, eller om alt går inn under varekjøp? 200 kr krediteres 2400 leverandørgjeld, 40 kr debiteres inngående mva og 160 kr.
 7. Kredit 2400 Leverandørgjeld. Debet 6420 Leie datasystemer mva kode 2 Inngående mva høy sats . Når du betaler fakturaen blir føringen slik: Kredit 1920 Bankinnskudd. Debet 2400 Leverandørgjeld . Har du spørsmål om hvordan du bruker systemet, anbefaler jeg deg å kontakte support, da de svarer på spørsmål vedr. ditt system

2) Ved betaling, altså f. eks. bokføring av et bankbilag, skal du bokføre slik du skrev, men her skal ingen moms bokføres. Momsen kommer kun frem på fakturaene/kostnadsbilagene, og skal bokføres deretter. Hvis ikke vil det bli dobbelt opp, eller gå i null.. Utgående moms kommer kun frem på fakturaene du selv fakturerer Det er kun aktuelt med reskontro når du fører på hovedbokskontiene 1500 og 2400 (Kundefordringer og Leverandørgjeld). Ethvert bilag som bokføres på konto 1500 og 2400 skal ha reskontronummer lagt inn i feltet for reskontro. Summen av alle kundereskontroer skal være identisk med saldoen på konto 1500 Kundefordringer Hvis kostneden er under kr 1000,- er det ikke krav til å bokføre kostnaden på leverandørgjeld ved kontantkjøp. Mange ønsker likevel å gjøre det da det A) i de fleste regnskapsystemer ikke tar lengre tid B) Man har oversikt hvor mye penger man har brukt hos f,eks Taxi Norge AS

Bokføring - DF

38 000 debet konto 1280 - Kontormaskiner, kredit konto 2400 - Leverandørgjeld. Med denne registreringen vil jeg få en debet-saldo på kr. 38.000,- på konto 1280 - Kontormaskiner i balansen min. Kredit-registreringen med 2400 Leverandørgjeld, vil si at jeg registrerer fakturaen som en leverandørgjeld, hvor den vil stå som gjeld i balansen inntil jeg betaler den Varekjøp: Debet konto 4000 Varekjøp og kredit konto 2400 Leverandørgjeld; De må derfor foreta varetelling og beregne verdien av lagerbeholdningen, og deretter bokføre endringen i varelager. Dette gjelder i hvert fall hvis de benytter seg av metode nr. 1 Vi krediterer bankinnskudd, og debeterer leverandørgjeld. Foreløpig saldobalanse på 2400 leverandørgjeld er nå tilbake til 0. Det vil si at vi ikke skylder noe som helst til leverandører. I neste del skal vi se på hvordan vi bokfører merverdiavgift på kjøp og salg av varer/tjenester

24 Leverandørgjeld. 25 Betalbar skatt. 26 Skattetrekk og andre trekk. 27 Skyldige offentlige avgifter. 28 Utbytte. 29 Annen kortsiktig gjeld. 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig. 31 Salgsinntekt, avgiftsfri. 32 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt. 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning Kredit 2400 Leverandørgjeld 4500,-Debit 2240 Pantelån-1 4400,-Debit 8150 Annen rentekostnad 100,- Når da denne bokføres som betalt manuelt i systemet lages da et bilag med . Kredit 1920 Bankinnskudd. Debit 2400 Leverandørgjeld . På leverandørfakturaer får jeg ikke satt annen konto en 2400 som standard kredit. Mv Kredit 2400 leverandørgjeld. Debet kostandskontoen. Denne gjelden står da åpen pr. 31.12. Når du betaler den, så blir føringen slik: Kredit 1920 bankinnskudd. Debet 2400 leverandørgjeld . Samme gjelder kreditnota mottatt i 2015, som føres slik. Debet 2400 leverandørgjeld. Kredit kostandskontoen . Når du bruker denne i 2016, så blir. Hvis du bokfører innkjøpsredusjon på konto 4060, så må du bokføre 2710 Inngående mva høy sats. Bokfører du på inngående mva, får du differanse på neste mva-melding. da du får høyere mva beløp en hva grunnlaget sier. Debet 2410 Leverandørgjeld. Kredit 4060 mva kode 5 inngående mva høy sats. Så når du mottar pengen fører d 24 Leverandørgjeld. 25 Betalbar skatt. 26 Skattetrekk og andre trekk. 27 Skyldige offentlige avgifter. 28 Utbytte. 29 Annen kortsiktig gjeld. 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig. kan forsikringstaker bokføre mottatt erstatning til kredit på konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt

Debet: 2400 leverandørgjeld + leverandørreskontro (kr 1250) Kredit: 1920 Bankkonto (kr 1250) (2) (Synes du svaret var godt eller dårlig?) Ditt svar. Navn. Epost (blir ikke publisert) Lignende spørsmål: Innkjøp av verktøy i enkeltmannsforetak før 50000,-Innkjøp av utstyr før firma er på plass Det foreligger ingen spesielle regler i norsk regnskapslovgivning for behandling av offentlige tilskudd. Resultatføringen må være i samsvar med de generelle vurderingsreglene i regnskapslovgivningen. NRS 4 regulerer regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Standarden er også retningsgivende for tilskudd fra andre kilder enn det offentlige Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister

Bokføre årsavslutningsposteringer i regnskapet. Onsdag 20. januar 2021. Bekreft per e-post at årsavslutningsposteringene er gjennomført og balansen er klar for overføring til nytt år. Rapport som viser leverandørgjeld per 31. desember 2020, oversendes virksomheten per e-post

Hvordan bokføre tilbakebetaling fra leverandør

Å periodisere vil si å bokføre kostnader og inntekter i den regnskapsmessige perioden de tilhører.. Periodisering innebærer at man plasserer de kostnadene og inntektene man har i den riktige perioden der de gjelder.. Periodisering av kostnader. La oss si at man har kjøpt et vareparti i en viss periode, som ga en viss utgift Gjeldsettergivelse - skattemessige konsekvenser for skyldneren Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren Leverandørgjeld skal inngå i årsregnskapet for alle virksomheter. For virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet, følger dette av krav til noten som viser sammenhengen mellom bokført avregning med statskassen og rapportert mellomværende med statskassen til artskontorapporteringen (jf. omtale i rundskriv R-115, punkt 4.6.3)

Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder har et omfattende krav til noter som kan gjøre at det er vanskelig å få med alt. Her omtaler vi noen noter som vi ser kan være glemt eller kan være litt mangelfulle. Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg. 2400 Leverandørgjeld. 2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konserb. 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet. 2510 Betalbar skatt, utlignet. 2530 Refusjon skatt etter skatteloven § 16-50. 2540 Forhpndsskatt. 2600 Forskuddstrekk. 2610 Påleggstrekk. 2620 Bidragstrekk. 2630 Trygdetrekk. 2640 Forsikringstrekk. 2650 Trukket fagforeningskontingent. Så, når klienten ønsker å bokføre selv, hva gjør du da? Tenk deg denne situasjonen: Det er avslutning av regnskapsperioden. Du logger inn i det nettbaserte regnskapsprogrammet og ser raskt at alt ikke er riktig bokført. Kunden har faktisk bokført feil - i et helt år! Kundefordringer og leverandørgjeld i en salig blanding Innen fakturaene blir registrert som betalt, ligger de på konto 2400 - leverandørgjeld (pluss eventuell MVA-konto for MVA), på den aktuelle leverandøren. Fakturaer du ikke har betalt ennå vil vises som åpne poster i leverandørreskontro inntil du bokfører selve betalingen, går til reskontroen for leverandøren det gjelder, huker av de like summene, og velger «Lukke åpne poster» Leverandørgjeld : 13 457 724: 16 123 857: Betalbar skatt: 10: 2 027 088: 13 524: Skyldige offentlige avgifter : 3 090 176: 2 481 978: Annen kortsiktig gjeld: 7: 21 169 930 _____ 11 249 802 _____ Sum kortsiktig gjeld : 39 744 918: 29 869 162 _____ _____ Sum gjeld : 39 744 918: 29 869 162 _____ _____ Sum egenkapital og gjeld : 44 291 315: 41 785 66

Leverandørgjeld - Hva er leverandørgjeld? - Debet Regnskap

Bokføring - Regnska

Oversikt over hvordan Dynamics NAV hjelper deg å behandle leverandørgjeld, inkludert leverandørbetalinger, kreditorer, gjeld og forfalt saldo Hei, Jeg har AS og lurer på om jeg har bokført stiftelseskostnader (faktura fra Brønnøysundregistrene på 5 570) riktig. Innbetaling av aksjekapitalen ble ført: D 1920 mot K 2000: kr. 30.000,00 Faktura fra Brønnøysundregistrene: D 2030 - Annen innskutt egenkapital mot K 2400: kr. 5 570,- Er det ri..

Virksomhetene skal bokføre på kontoene i standard kontoplan. Finansdepartementet fastsetter standard kontoplan for statlige virksomheter på et obligatorisk siffernivå med en inndeling av virksomhetens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige. I første omgang øker varekjøpet hos deg (+ debet varekjøp kto 4000) og du skylder du selger penger (- kredit leverandørgjeld kto 2400/leverandørkonto). Så betaler du varen (- kredit bankkonto) og nuller ut gjelden (+ leverandørgjeld). Nå vil ditt enkle regnskap vise et varekjøp, at du har betalt fra bankkonto og ingen leverandørgjeld Nye retningslinjer for mellomværendet med statskassen innebærer en tydelig regulering av hva som skal inngå i mellomværendet. Her får du veiledning av regnskapsføring av mellomværendet med statskassen for bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter

Denne artikkelen viser hvordan du kan registrere utlegg til eier som ikke er registrert som lønnsmottaker i et aksjeselskap. Hvis eieren også er lønnsmottaker i selskapet kan du registrere utleggene som vist her: Ansattutlegg. Hvis en eier i et. Når kan man bokføre en faktura som leverandørgjeld? er dette bare når det er snakk om varer for videresalg og varer som brukes i produksjonen? Hva med faktura for et regnskapsprogram, regnes dette som leverandørgjeld? arjoregnskap Medlem. Innlegg: 120

Kredit 2400 Leverandørgjeld (spesifiseres på leverandørreskontro med navn, Dette kan du bokføre som du sier inngående mva konto(2720 eller lignende) pass på at du bruker riktig mva kode slik at hele beløpet du fører på kontoen blir overført til mva oppgaven for inngående mva Klarte å få en P-bot mens jeg var hos en kunde og har lest at man kan dekke boten via selskapet. Boten er i kategorien ikke alvorlig grad, stod på lovlig plass, bare tiden som gikk ut. Blir dette riktig bokføring? Debet: 7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Kredit: 2400 - Leverandørgjeld Debe.. Velkommen til iExcelbooks.no! Det ser ut som du browser iExcelbooks.no som gjest. Visste du at om du oppretter en konto/medlemskap, får du tilgang til flere forskjellige privilegier, og i tillegg har du mulighet til å delta i diskusjoner på forum Kredit 2400 Leverandørgjeld (UPS reskontro) - 2900 2. Debet Jeg kan straks sende deg en epost med en Excel-fil som gjør det enkelt for deg å bokføre dine tollfakturaer i iExcel Regnskapsbok Premium ved hjelp av Kopier-Lim Inn Verdier. Mvh. Sigurd Renander Sigurd, 12 Sep 2013 #2 4. Leverandørgjeld 5. Betalbar skatt 6. Skyldige offentlige avgifter 7. Annen kortsiktig gjeld 3.2.2 Balansen etter likviditet Balansen kan inndeles etter likviditet dersom likviditetsoppstilling gir mer relevante og pålitelige opplysninger, jf. regnskapsloven § 6-2 fjerde ledd

Bokføre fraktkostnader Regnskapsguiden

Denne artikkelen viser eksempel på bokføringen av et varekjøp fra utlandet. Først viser vi bokføringen av den inngående fakturaen og eventuelle tillegg, og så bokføringen med tanke på mva. I begge tilfeller viser vi hvordan det blir bokført pr i dag (2016) først, og så tilsvarende posteringer på 2017. Mer om reglene for beregning av innførselsmva på 2017 finner du på. I artikkelen drøftes regnskapsmessig behandling av finansiell leasing i kontantstrømanalysen. Det vises at forslag til regnskapsmessig behandling av finansiell leasing i Foreløpig Norsk Regnskapsstandard Kontantstrømoppstilling ikke er i tråd med økonomisk teori, og at den i tillegg bryter med Anbefaling til god Regnskapsskikk nr. 17, vedrørende leasing

Løst: Bokføre faktura fra VISMA - Visma Communit

Kassekreditt, eller kassakreditt, bankkreditt som gir kunden rett til etter behov å låne inntil et fastsatt beløp. For bevilget lånebeløp åpnes en konto som kunden kan trekke på. Innkasserte beløp og direkte innskudd går til godskrift på kontoen, slik at det trukne beløp kan veksle fra dag til dag. Kassekreditt innvilges for bestemt tid, som regel for ett år om gangen, men blir. Du kan opprette en kjøpsfaktura eller bestilling for å registrere kjøostnader og spore leverandørgjeld. Hvis du vil kontrollere et lager, brukes kjøpsfakturaer og bestillinger også til å oppdatere lagernivåer dynamisk, slik at du kan redusere lagerkostnadene og gi bedre kundeservice Unntaket er saldo på konto 1500 Kundefordringer som skal legges inn på konto 1509 Ikke reskontroførte kundefordringer og saldo på konto 2400 Leverandørgjeld som skal legges inn på konto 2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld i Visma eAccounting Smart. Dette gjør at man kan skille fakturaene som er opprettet i et annet bokføringsprogram Virksomheten skal bokføre og rapportere pensjonspremien (arbeidsgiverandelen og medlemsandelen) i samme måned som lønn utbetales til arbeidstaker. Virksomheten skal samme måned også beregne og bokføre arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen. 3 Virksomheter som betaler pensjonspremie beregnet etter sjablongsatsen på 12 prosent. Motstående må̊ vi bokføre en kostnad på konto 4300 Innkjøp varer for videresalg. Konto Bilag 1 2400 Leverandørgjeld - 4300 Innkjøp varer for videresalg + Bilag 5: Kunden skal nå̊ betale den utestående kundefordringen til bedriftens bankkonto

Video: Føring av innkommende faktura /lev

Derfor skal du bruke reskontro - Regnska

Faktura: DEBET Kostnadskonto (+ evt. MVA-debet-konto) og KREDIT 2400 Leverandørgjeld og Reskontro Betaling: DEBET 2400 Leverandørgjeld og Reskontro og KREDIT 1910 Bank Betalingen fremgår sikkert av din månedlige bankutskrift. Dette er dokumentasjon god nok. Bankutskriftene inneholder ofte så mye informasjon i dag at de kan brukes som bilag Warning: TT: undefined function: 32 Fire transaksjoner som du blir bedt om å bokføre på eksamen. Spørreundersøkelse lagt ut 15.10.18 med innleveringsfrist 19.10. kl. 19.00. X markerer riktig alternativ. Spørsmålene er basert på oppgave 3 i oppgaveseminar 1 ( men i transaksjon 3 og 4 har vi fjernet mva) Føres som leverandørgjeld. 7 Bankgiro 29.12.17 fra Merkor AS på kr 61 250. Se postering 5. Differansen på kr 1 250 er kontantrabatt. 8 Annonsenota datert 30.12.17 fra Sarpsborg Arbeiderblad. Notaen gjelder annonsering i desember 2017 og forfaller 14. januar 2018. Notaen er på kr 17 500 inkl. mva. Før notaen som leverandørgjeld Konto 2400 Leverandørgjeld: Kreditering av investeringsbeløp; Automatiske føringer: Konto 3911 Investeringer i anleggsmidler: Debitering av investeringsbeløp (kostnadsføring) (konto 3911 for prosjekter) Konto 2151 Ikke inntektsført inntekt knyttet til anleggsmidler (forpliktelse): Kreditering av investeringsbeløp (konto 2152 for prosjekter 1200 kroner debet konto 6800 - Kontorrekvisita og kredit konto 2400 - leverandørgjeld (mrk faktura i XCELLO). MVA-kode 1 beregner 25% mva. I dette tilfellet kjøper vi kopipapir for 1200 kroner hvorav 960 kroner er selve kostnaden og 240 kroner er 25% mva. Postering av utgående merverdiavgif

Hvordan føre bilag med kontantkvittering (firmabankkort

Motposten til denne utgiftsføringen er balanseposten for leverandørgjeld/reskontro leverandører. I tillegg skal selve kompensasjonskravet registreres som en inntekt, men bare i driftsregnskapet ikke investeringsregnskapet Problemet er at ved å bokføre fakturaen fra det utenlandske selskapet med moms vil det i reskontroen hos den utenlandske leverandøren inkl moms og når vi mottar faktura fra tollkassereren så vil det i reskontroen hos tollkassereren stå momsen. K2400 (leverandørgjeld) kr 1000. Siter; Del dette innlegget Du kan bokføre mva samles for individuelle mva-typer eller for den totale avgiften som er samlet inn. Angi kontonumre i disse kontoene Hvis du vil spore verdien dette separat for hver mva. Hvis du vil spore avgifter som en total, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i mva-samlet: Totalt

Avsetning betyr i en regnskapsmessig sammenheng å sette av midler til dekning av en fremtidig utgift som i mange tilfeller ikke er nøyaktig beløpsmessig bestemt. Avsetninger aktualiseres på grunn av forsiktighetsprinsippet i regnskap som tilsier at også urealiserte tap skal kostnadsføres. I påvente av at forholdet avklares foretas det en regnskapsmessig avsetning Prøv demo. Ønsker du å prøve våre produkter, men mangler brukerkonto Virksomheten skal bokføre og rapportere arbeidsgiverandelen på tolv prosent og medlemsandelen på to prosent i samme måned som lønn er utbetalt til arbeidstaker. Virksomheten skal samme måned også beregne og bokføre arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen. Virksomheten mottar seks fakturaer fra SPK i året (hver faktura gjelder to. Hva er de vanliste begrepene i regnskapet?jeg forklarer hva kundefording og leverandørgjeld er.Klikk på filmen under....Ønsker du å få svar på når du bør. Føres som leverandørgjeld. 7 Bankgiro 29.12.18 fra Senter AS på kr 36 750. Se postering 5. Differansen på kr 750 er kontantrabatt. 8 Annonsenota datert 30.12.18 fra Halden Arbeiderblad. Notaen gjelder annonsering i desember 2018 og forfaller 14. januar 2019. Notaen er på kr 15 000 inkl. mva. Før notaen som leverandørgjeld

Hva er de vanliste begrepene i regnskapet?jeg forklarer hva kundefording og leverandørgjeld er.Klikk på filmen under.... Ønsker du å få svar på når du bør starte opp bedriften din, og hvordan bokføre ditt eget regnskap? Få hurtig innføring her. Regnskapsoptimister som vil skjønne egne. Continue Reading Du kan opprette en kjøpsfaktura eller bestilling for å registrere kjøostnader og spore leverandørgjeld. Hvis du vil kontrollere en beholdning, brukes kjøpsfakturaer og bestillinger også til å oppdatere lagernivåer dynamisk, slik at du kan redusere lagerkostnadene og gi bedre kundeservice

Kontering er spesifiseringen i en kontoplan for hvilken konto man skal føre et bilag på i regnskapet. Altså, handler det om å fastsette hvilke kontoer som i kontoplanen skal brukes i bokføringen til hvert enkelt bilag Debet 2400 leverandørgjeld - kredit 1920 bank kr 5570 Så da skulle balansen bli; Kto 1920 bank kr 24430 Kto 2030 annen innskutt egenkapital kr 5570 Kto 2000 aksjekapital kr -30000 24430 + 5570 - 30000 = 0. Med andre ord er debet og kredit like stor

Bokføre transportkostnader ved kjøps- og salgstransaksjoner. Bokføre merverdiavgift ved import og kursgevinst og kurstap ved oppgjør av. Kundefordringer og leverandørgjeld i utenlandsk valuta. Kapittel 9. Utrangering av driftsmidler. Kjøper en ny maskin i begynnelsen av august for kr 500 000, eks. mva Moduler for sky-fakturering, leverandørgjeld og kundefordringer. Når du skal bokføre og håndtere økonomien i firmaet ditt, er DäckData er uunnværlig partner med koblinger til Fort Knox og mulighet for skyfakturering Leverandørgjeld Målsettinger Dokumentasjon Fullstendighet Nøyaktighet Realitet • Saldoliste fra leverandørspesifikasjonen dokumenterer hva posten består av. • Debetsaldoer gjennomgås for å kontrollere om disse er reelle fordringer eller om noe er på listen på grunn av manglende kostnadsføring Gjeld og egenkapital består av leverandørgjeld, banklån, skyldige offentlige avgifter og lignende. Lurer du på hvorfor egenkapital står sammen med gjeld? Egenkapital regnes som en form for gjeld, siden det er penger bedriften din skylder aksjonærene I regnskapet ditt har du to hovedkontoer for kunder og leverandører: 1500 kundefordring og 2400 leverandørgjeld. Disse skal ikke brukes i bokføring, men viser totalen av hva du har kjøpt og solgt. Det er ikke enkelt å finne frem til tallene for individuelle kunder og leverandører i disse store kontoene

Regnskapsprinsipper er de grunnleggende prinsipper regnskapspliktige virksomheter må følge for å kunne utarbeide regnskapet sitt etter det som heter god regnskapsskikk Ellers skal virksomheten bokføre kortsiktig gjeld som leverandørgjeld og også skattetrekk. 2.3 Klasse 3 Inntekter Inntektene for prøveprosjektene består av ulike typer transaksjoner. Virksomhetene kan ha ulike typer inntekter og klassifisering av de enkelte typer vil avhenge av hvilken art de skal inngå i Det riktige blir å bokføre fakturaen, Når pengene kommer inn på bankkonto blir debetsaldoen på leverandørreskontroen nullet ut (debet Bank / kredit Leverandørgjeld + reskontro) Mvh. Sigurd Renander Sigurd, 31 Mar 2014 #2 (Du må logge inn eller registrere deg for å svare på innlegg her.

Kasseoppgjør er det som i en virksomhet blir gjort etter stengetid for å kontrollere at kontantene i kassebeholdningen stemmer overens med de registrerte salgstallene for dagen 2400, 20002 Leverandørgjeld Tanum - Kredit 125,-Printer ut bankbilaget fra nettbanken. Bokføres slik: 2400, 20002 Leverandørgjeld Tanum - Debet 125,-1920 Bankinnskudd - Kredit 125,-Grunnen til at jeg spør er fordi at i konto 6800 Kontorrekvisita ser det jo ut som om jeg kun har brukt 100,- , og ikke 125,- som jeg egentlig la igjen i butikken Leverandørgjeld : Trade creditors : Leverandørgjeld til selskap i samme konsern mv. Trade creditors group companies : Forskudd fra kunder : Advances from customers : Betalbar skatt : Tax payable : Skyldige offentlige avgifter : Value added taxes : Utbytte : Dividend : Mellomværende med selskap i samme konsern mv. Current not interest-bearing. Leverandøroversikten kallen leverandørgjeld. Kundeoversikten kalles kundefordringer. Vi må se på Slideshare: Kunder og leverandører. Nå skal vi bokføre eller føre regnskapet vårt. Da lager vi et regneark med kolonner for alle de konti vi mener vi trenger. Enten kan vi lage dette regnearket selv,. Du skal bokføre transaksjonene for desember 2014 nedenfor som er nummerert fra 1 til 15 nedenfor. Bruk vedlegg. notaen som leverandørgjeld. 9 En faktura fra Klaus Krtiger GmbH i Ltibeck på 6 000 euro forfalt og ble betalt over kassekreditt 30.12.14. Fakturaen var bokført med kr 48 600 (kurs 8,10) 10: Resultatet vises i regnskapet. Det består av både inntekter og kostnader. Under er en oppramsing av kontonavn. Hvilke er med på å danne virksomhetens resulta

 • Unt tv.
 • Einladungskarten geburtstag kostenlos erstellen.
 • To mastergrader samtidig.
 • Booke rom uio.
 • Verdens styggeste etternavn.
 • Alienware 17 r4.
 • Adria action til salgs.
 • Contour 3d plot matlab.
 • Rettigheter ved kjøp av bruktbil hos forhandler.
 • Performance iphone 7 vs 8.
 • Brooklyn bridge map.
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Rendezvous point.
 • Genomgången synonym.
 • Amur leoparden.
 • Partnersuche wien.
 • Calypso tanzschritte.
 • Dodge durango 3.6 verbrauch.
 • Bakt gresskar med chevre.
 • Er messenger gratis.
 • Toyota corolla.
 • Spolorm hoste.
 • Anno game list.
 • Fotograf oberhavel.
 • Apotek aker sykehus.
 • Krakow area.
 • American 50 dollar bill.
 • Nrk mp3 live.
 • Glattpanel 14x145.
 • Egr ventil golf 6.
 • Vivawest oberhausen.
 • Inhalt kreuzworträtsel 8 buchstaben.
 • Day spa tallinn.
 • Lillet blanc.
 • Nemi bordkalender 2018.
 • Patrick dempsey on ellen pompeo.
 • Dv kassett til pc.
 • Eksamen uit vår 2018.
 • Surfebrett størrelse.
 • Renée zellweger.
 • Bytte vindu i murvegg.