Home

Barn definisjon

Barnekonvensjonen definerer i artikkel 1 barn som mennesker under 18 år, med mindre «barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for landet.» I Norge er myndighetsalderen 18 år og sammenfaller derfor med konvensjonens definisjon av hvem som anses å være barn Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn eller ut av foreninger. Opplæringsplikten er som hovedregel knyttet til 10 skoleår. Arbeidsmiljøvernloven av 4. februar 1977 nummer 4 setter grensen mellom barn og ungdom til det fylte 15. år. Myndighet og stemmerett inntrer i Norge ved 18-årsalder

definisjon av et barn ingen diskriminering navn og nasjonalitet respekt for barns meninger kontakt med ytringsfrihet foreldre i utlandet beskyttelse mot kidnapping identitet Å holde familier sammen tanke- og religionsfrihet beskyttelse mot vold barn uten familier tilgang til informasjon foreldre Barn blir i mindre grad smittet eller syke sammenliknet med ungdom og voksne. Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av covid-19. I september 2020 ble kunnskapen så langt oppsummert: Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19) Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset Det er altså foreldrene som har økonomisk ansvar for barn under 18 år, uansett om dette barnet er 1, 10 eller 17 år. Men det er likevel ikke slik at alle barn under 18 dermed får gratis helsehjelp eller lik støtte til utgifter knyttet til helse, innenfor refusjonsordningene til NAV og Helfo

Digital mobbing - noen rettslige spørsmål

Barnekonvensjonen - Store norske leksiko

Barn kan utvikle skam rundt egen seksualitet ut fra hvordan omgivelsene reagerer på deres handlinger. Hvis du svarer ærlig og direkte på barnets spørsmål fremfor å unnlate å svare, bli sint, overrasket eller ta avstand fra temaet, lærer du barnet at nysgjerrighet om egen kropp er helt vanlig Barn som er fylt 12 år, må samtykkje i ei avgjerd om å dra på utanlandsferd utan ein forelder med foreldreansvar. 0: Føyd til med lov 13 juni 1997 nr. 39 (ikr. 1 jan 1998), endra med lover 20 juni 2003 nr. 40 (ikr. 1 apr 2004 iflg SSBs definisjon av innvandrerbefolkningen omfatter førstegenerasjonsinnvandrere med to utenlandsfødte foreldre, samt personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre ble tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere.. Barn og unge i Norge kan ha ulik grad av tilknytning til utlandet. Per 1.januar 2001 hadde 84 prosent av barn og unge i.

Små barn og feber. Små barn får raskt temperatur omkring 39°C selv ved banale virusinfeksjoner Feber er derfor ikke alltid en god indikator på hvor sykt et barn er; Små barn kan få temperaturstigning opptil 39°C når de er mye i bevegelse (eller skriker kraftig), særlig hvis de har for mye klær på seg Kle av barnet for å kjøle det ne Barn liker å ha venner, noen å leke med, også voksne (Søbstad 2004). Barn liker å bestemme over seg selv, selv definere hva som er lek og ikke lek (Sutton Smith & Mc Gee 1993). Barn liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne - for eksempel samlingsstund (Wiltz & Klein 2001)

barn - Store medisinske leksiko

Et mindre barn ville ha fulgt ballen, da det ikke i tilstrekkelig grad har en Theory of Mind. I praktisk forskning vil Theory of Mind og mentalisering kunne bli brukt ganske så synonymt. Bedre teori som grunnlag for bedre praksis. Faglige begreper kommer og går. Vi kan ikke vite hvor mentalisering som begrep og tradisjon er om ett eller to tiår Ut i fra denne definisjonen av sårbarhet kan vi si at sårbarhet knyttet til barn og unge i skolen er de elevene som viser et mønster av negativ tilpasning under belastende omstendigheter. Hva en definerer som belastende omstendigheter, og ikke minst hvem som definerer hva som er negativ tilpasning, vil være avgjørende for hvilke grupper som kan defineres inn under sårbare elever Et prematurt eller ufullbåret barn er et barn som er født som er født for tidlig, tre uker eller mer før beregnet fødselstermin. Noen regner fødselsvekten som kriterium for om et barn er prematurt, og setter grensen ved 2500 gram. Et barn som er født etter 40 svangerskapsuker, kan imidlertid ha en fødselsvekt under 2500 gram av andre årsaker

 1. Barn med alvorlige atferdsproblemer innordner seg ofte ikke mer enn mellom 0-20 prosent av gangene. Man antar at cirka to prosent av norske barn har alvorlige atferdsvansker. Omtrent halvparten møter også kriteriet for ADHD. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett barn i hver barnehagegruppe eller skoleklasse
 2. I Norge definerer vi et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna trygg og sikker oppvekst med like muligheter. Målsettingen er at alle skal ha en god barndom og ungdom, enten vi er fattige eller rike, gutter eller jenter, og enten vi bor på landet eller i byen
 3. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser
 4. Psykisk helsehjelp for barn og unge Psykolog Tilbud til pårørende Mental helse 116 123. Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. Døgnåpen tjeneste. mentalhelse.no. Kirkens SOS 22 40 00 40. Døgnåpen tjeneste. kirkens-sos.no. Hjelp til Hjelp. Nettportal.
 5. Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen. Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen
 6. Omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov. Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgiverens side, og er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensat..
 7. Barn som har innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Mens kun 5,5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, var denne andelen nesten syv ganger så stor for innvandrerbarn, 37,8 prosent

Hvordan få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehagen? Her finner du som jobber i kommunen film og tekst på forskjellige språk, som kan hjelpe med å forklare foreldre hvorfor de bør la barna sine gå i barnehagen. Erfaringer og råd fra kommuner og barnehager Barn som ødelegger for andre barn, og trenger ekstra støtte. Barn som ofte forsøker å bestemme i leken, dytter andre, tar ting fra andre og lignende kan bli upopulære, og oppfattes av de andre som å ødelegge leken. Dette kan vi voksne fange opp ved å observere barnas lek Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir nå hvilke inndelinger som skal brukes hos norske barn. Før var overvekt hos barn et sjeldent fenomen. Nå er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i velutviklede land Barn som lever i problematiske omsorgssituasjoner har ofte foreldre som under normale forhold ikke er opptatt av å omgås foreldrene til de andre elevene i klassen. Barna hverken får eller vil ha med seg venner hjem og blir på denne måten ikke en del av det fellesskapet som oppstår når både barn og foreldre omgås

Barn og ungdom - FH

 1. gs. Det er også mulig å betrakte barna som human beings. Som likeverdige
 2. Definisjon av barn i Online Dictionary. Betydningen av barn. Norsk oversettelse av barn. Oversettelser av barn. barn synonymer, barn antonymer. Informasjon om barn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. individ som ikke er voksent, unge Barna leker. 2. individ som er sønn el. datter av noen ha voksne barn Jeg har ett barn Barnet er i..
 3. dreårig, altså en person som ikke har nådd myndighetsalder.Barn betyr også «avkom i første ledd», da.
 4. Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet. Enkelte videre definisjoner inkluderer også menneskefostre i definisjonen [..

Barn er et menneske som er fasen mellom fødsel og pubertet. Den juridiske definisjonen av «barn» referer generelt til personer som ikke har nådd myndighetsalder. Barn betyr også «avkom i første ledd» og brukes dessuten om en type slektskap, det vil si om en person i forhold til foreldrene sine Define barn. barn synonyms, barn pronunciation, barn translation, English dictionary definition of barn. n. 1. A large building for sheltering livestock, storing hay or other agricultural products, or housing equipment used for operating a farm. 2 3. Relasjonene og samspillet barna imellom Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted for barna. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser

Aldersgrenser i Norge? Hva er «barn»? - NAV og Helfo har

Barn og unge: oppvekst og levekår - FH

Medvirkning fra barn og unge er både et arbeidsprinsipp og et politisk mål for Redd Barna. Vi vektlegger barns erfaringer og meninger i vårt eget arbeid, og vi jobber for at beslutningstakere på ulike områder og ulike nivå i det norske samfunnet skal lytte til barn og ta barns synspunkter på alvor Definisjoner. Definisjoner FMSO definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet, og overfor barn ofte begått av en tillitsperson. Det er viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn,. Barn og unge som viser problematferd, er mer like enn ulike alle andre barn. Det som skiller dem fra de andre, er at de i perioder viser en atferd som kan være vanskelig, både for den enkelte og omgivelsene. Denne atferden må ikke overskygge og dominere det vi ser. Disse barna har de samme behovene som andre barn

«Ulike syn på barn gir oss ulike syn på læring, som avgjør

Definisjonen forklarer at barn og unge må kunne koordinere tenkning, følelser og atferd for å lykkes sosialt. De må kunne fokusere på viktige signaler i sosiale situasjoner, fortolke og ta beslutninger, kontrollere sterke følelser og handle kompetent Hvor mange barn opplever vold og seksuelle overgrep? Vold og overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. Oktober 2019 kom studien Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen). Denne studien er den første nasjonalt representative omfangsundersøkelsen om vold og overgrep blant barn og ungdom. Evnerike barn, begavede barn, barn med særskilte læringsforutsetninger, barn med eksepsjonelle evner og barn med høyere akademisk potensial er trolig beskrivelse av en og samme gruppe elever (George, 1992, s. 2). En finner mange ulike definisjoner av begavede eller evnerike barn i fagbøker

Barna får en skåre på 0 - 5 på hver deltest, hvor 0 er best. Den maksimale skåren på testen blir da 40. En skåre på 13,5 eller høyere vil plassere barnet i gruppen klossete barn etter testens definisjon, som sier at barnet må være blant de 5 % dårligste i sin aldersgruppe Hva er et barn og hvordan forstår vi barndom? Besøkende på Sonys filial i KidZania. Foto: J. Lippold. I de siste tiårene kan man spore en dreining fra å betrakte barn som sårbare vesener som trenger beskyttelse, til i større grad å se dem som kompetente mennesker, og fra og betrakte barndommen som en forberedelsesfase til å tillegge den en betydelig egenverdi

PPT - Motorisk utvikling og læring PowerPoint Presentation

Du kan også legge til en definisjon av medvirkning selv. 1: 12 5. medvirkning. Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myn [.. - Alle barn trenger å føle tilhørighet. I rapporten lanserer forskerne en ny definisjon på mobbing: «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale bestemmelser og organisasjoner Forklaringer på ord og begreper. Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ord og begreper, særlig på området som omhandler barn og skilsmisse. Derfor har vi laget en kort forklaring på hva mange av begrepene betyr. Foreldre Foreldre er barnets mor og far etter loven. Mor til barnet skal.. Stemor, stefar, stebarn: definisjon og brukbarhet. Jeg er nylig blitt «ekstramor» til tre nesten voksne barn. Jeg har kalt meg stemor, men er blitt kritisert for dette av barnas biologiske mor.Hun anfører tre grunner: 1) Barna er snart voksne, og jeg har ikke vært oppdrager for dem - «i mors sted». 2) Hun, barnas mor, er i live. 3) Jeg er ikke gift med barnas far

barneoppdragelse - Store norske leksiko

Barn bør få mulighet til å dø hjemme, med profesjonell støtte og kontinuerlig oppfølging. Ved terminal pleie på sykehus, bør det tilrettelegges for at hele familien får være samme Med bakgrunn i dette har Ingrid Lund og hennes kollegaer presentert følgende definisjon av mobbing: Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. (Lund, Helgeland, Kovac, 2017 (in press)) En stadig debat

Barn og seksualitet - Bufdi

Senteret tar utganspunkt i Borchgrevink og Christies (1991:15) definisjon av Incest. Denne lyder som følger: Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning Derfor har vi valgt en definisjon som tar utgangspunkt i behovet for å høre til i fellesskapet og for anerkjennelse: Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning (Lund, Kovac & Helgeland, 2017 DEBATT Debatt: Mobbing Den «nye» definisjonen gjør mobbing usynlig Jeg er oppriktig opprørt og redd på vegne av alle de barn og unge som i dag blir utsatt for mobbing Barn over 18 år under skolegang kan inngå en privat avtale med den eller de bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter et bidrag. Les mer om bidragspliktig og bidragsmottaker i ulike bosituasjoner; Les mer om betaling og utbetaling av barnebidrag; Chat. Chat med NAV om støtteordninger for familie og barn Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. Lunds definisjon vektlegger voksnes handlinger som medfører fravær av tilhørighet

Lov om barn og foreldre (barnelova) - Lovdat

Allerede som barn må man lære og forstå at sine egne handlinger får en konsekvens for andre. Barn med empati har evnen til sympati, evnen til å ta hensyn og viljen til å støtte og hjelpe andre. - Empati må vekkes hos barn, selv om evnen til å utvikle empati ligger latent i de aller, aller fleste av oss Karanteneregler og definisjon av nærkontakt. Lurer du på hvem som defineres som nærkontakt og hva som er regler ved karantene? Under finner du oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder. Karanteneregler. De som har fått påvist smitte - skal ha 10 dager isolasjon. Husstandsmedlemmer til en smittet person skal ha 10 dager karantene Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag 2. Fysisk aktivitet for voksne og eldre Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensistet.

Barn og unge i befolkningen - SS

I massemedia omtales av og til barn som løvetannbarn eller som orkidebarn. Løvetannen som kan spire opp gjennom asfalten, er et bilde på barn som kommer seg gjennom vanskeligheter. Løvetannbarna er motstandsdyktige, de er robuste og stødige, beskyttet mot påvirkning av ytre omstendigheter. Dette gjelder både negativ og positiv påvirkning Fremme utviklingen av faget barne- og ungdomspsykiatri, praktisk og vitenskapelig. Være pådriver og premissleverandør for å fremme barn og ungdoms psykiske helse. Virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for barne- og ungdomspsykiatri

Feber - NHI.n

Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjellige beskrivelser av dette vanlige problemet, finnes det faktisk ingen klar, vitenskapelig definisjon på hva dysleksi er. - Det er på tide å komme med nye hypoteser slik at vi kan bringe forskningen videre, mener Lesesenteret-forsker Mer enn 90 prosent av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem år. Barn i aldersgruppen 0 - 5 år er ekstremt sårbare. Antallet barn som barn som vokser opp og blir mer enn fem år gamle, forteller mye om hvor godt samfunnet fungerer som helhet, både sosialt, økonomisk, helsemessig og miljømessig Barn i denne aldersgruppen lekte også risikofylt innendørs, hvis de fikk anledning til det. Kleppes teoretiske utgangspunkt for observasjonene var eksisterende definisjoner og beskrivelser av risikolek. Observasjonene ble hovedsakelig fortolket med konseptet «den proximale utviklingssone».

Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk

Barn som er vitne til vold. Mange barn og unge opplever at mor, far, søsken eller de selv blir utsatt for vold. Det er ikke lov til å slå eller true barn eller voksne. Å oppleve vold som barn er svært skadelig. Vold i familien kan føre til varige skader hos barn. Ved å fortelle om situasjonen kan du stoppe volden. Barnet og familien får. forelder - Definisjon av forelder fra Free Online Dictionar

Hva er mentalisering? - Psykologisk

Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk». I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i Norge. Det er en økning på 5 prosent fra 2016 Lær definisjonen av barn-. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene barn- i den store norsk bokmål samlingen For et barn er den implisitte definisjonen «levende vesen som beveger seg og lager lyder» tilstrekkelig for «menneske», men dette holder ikke når man oppdager katter og hunder. Da må definisjonen reflektere hva som er essensielt i det man vet da, og det er at mennesker er «levende vesen som går på to bein og ikke har pels»

Video: Sårbare elever i skolen - Ulike perspektiver og

prematurt barn - Store medisinske leksiko

for barn på norsk bokmål oversettelse og definisjon for barn, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. for barn. Setningseksempler med for barn, oversettelse minne. WikiMatrix. Fakta og reisetips for barn - faktabok for barn 2003: Snørr og tårer - faktabok for barn 2003: Sverige Gi barna positiv tilbakemelding, og vær modell i å bruke rund form, ikke bare rund. På den måten lærer barna samtidig begrep om det mer abstrakte form, og de får hjelp til å styre oppmerksomheten mot formen. Forvent at barna også bruker ordet form i disse læringsøktene, og fortell dem gjerne at slike ord er viktige når vi skal. Ordliste fra «Barns språkutvikling» Alene-rollelek: Her er det oftest to lekefigurer som snakker sammen mens barnet beveger og gjør handlingene for dem. Barnet dikter lange fortellinger i dramatisk form. En annen alene-rollelek er telefonlek, der barna kan ha lange samtaler med en imaginær samtalepartner

På vei mot økt trygghet | Tidsskrift for Den norskeBarnemaleri – Hva er det?Funksjonsnedsettelser | UngFrøkens blogg: Diftongen AUOversetterbloggen: Anmeldelse: Oversettelsen av Randa av

Pedagogisk definisjon I pedagogisk sammenheng kategoriseres synshemmede ofte som svaksynte hvis de leser vanlig skrift (med eller uten forstørring), og som blinde hvis de leser punktskrift. Personer som kommer inn under disse kategoriene, og mange andre som har synsforstyrrelser som påvirker lesing eller orientering, kan ha behov for synspedagogisk oppfølging Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. I familiebarnehagene skal vi derfor vektlegge både det gjennomløpende innholdet i sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter, samt det periodiske innholdet hvor personalet i større grad planlegger og gjennomfører opplegg NETTVETT: Barnevakten er en ideell stiftelse som gir råd om barn og medier. Vår visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte Mens premature barn er født for tidlig, har dysmature barn en vekt som er for liten i forhold til svangerskapsalder. Rundt 10 til 15 prosent følges opp med mistanke om et lite barn i mors liv. Begrepet dysmatur brukes om barn som er for små i forhold til forventet størrelse I dette kapitlet presenteres definisjoner og kategoriseringer av hva som menes med vold mot barn. Det er fortsatt uklarhet rundt hvordan vi skal definere vold mot barn. Slik uklarhet preger både forskningsfeltet og praksisfeltet, og kan lede til misfor-ståelser og i verste fall usynliggjøring av det enkelte barn Utvikling definisjon Utvikling er en prosess som fører til progresjon innen et produkt, samfunn eller teknologi. Utvikling innebærer endringer, som regel postive endringer, men kan også stå for negative endringer

 • Tiergarten stendal.
 • Die brady family serie.
 • Ikea leangen påskeaften.
 • Inngrodd tånegl operasjon.
 • Gasstanker.
 • Cbs big bang.
 • Wiki of denmark.
 • Linfrø usunt.
 • Quest for camelot norsk.
 • Muskel og skjelettsystemet trening.
 • Stormen bibliotek åpningstider sommer.
 • Kateter kvinne.
 • Osint norsk.
 • Danskt kött 2017.
 • Ipad deksel barn.
 • Tbe inkubationstid.
 • Hochzeitsfotograf münchen.
 • Vm fotball 2006.
 • Eddo nährwerte.
 • Barneaktiviteter inne.
 • Fly dubrovnik oslo.
 • Tsjernobyl ulykken norge.
 • Kongeboa giftig.
 • Dollywood attraksjoner.
 • Utfordringer for demokratiet i norge.
 • Django asül youtube.
 • Nat geo wild watch.
 • Städte und gemeinden in rheinland pfalz.
 • Add google fonts.
 • Kutan larva migrans.
 • Bn bolig bjørvika.
 • Lage engelsk frokost.
 • Nilfisk underspyler.
 • Fotball i argentina.
 • Torvmose lavere klassifiseringer.
 • Tommee tippee smokk.
 • Miura stralsund öffnungszeiten.
 • Tannleger med avtale med helfo.
 • Omstillingsprosess.
 • Jotun aske fargekode.
 • Dobbel perlestrikk skjerf.