Home

Hovedombygging definisjon

Ukens tips: Rehabilitering eller hovedombygging

 1. Ukens tips: Rehabilitering eller hovedombygging? Den som skal utføre arbeider på eldre bygg, risikerer krav om at hele bygget må tilpasses gjeldende byggtekniske krav. Dette kan medføre store kostnader og i verste fall forhindre ønskede oppgraderinger
 2. For hovedombygging kan dette utvides til å gjelde hele byggverket. Ved bruksendring kan hele bruksenheten omfattes. Om det er alle krav som skal oppfylles, og om dette skal skje i sin helhet, er imidlertid ikke løst direkte. Her er det et visst rom for skjønn
 3. Det vises i proposisjonen til at i høringen uttrykte flere et ønske om klarere definisjoner i tilknytning til § 31-2, og da særlig av begrepet «hovedombygging». Siden en hovedombygging innebærer at tekniske krav ikke bare gjelder for det arbeidet det søkes om, men for hele byggverket, og således er mer kostnadskrevende, er vurderingen av om et tiltak innebærer en hovedombygging til.
 4. En hovedombygging er et søknadspliktig tiltak, og hele pakken av bestemmelser; plbl, teknisk forskrift (TEK) osv. kommer til anvendelse. Dette innebærer at det vil bli stilt samme krav ved en hovedombygging som ved oppføring av nybygg
 5. Definisjon § 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan § 16-3. Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen

Siden en hovedombygging innebærer at tekniske krav ikke bare gjelder for det arbeidet det søkes om, men for hele byggverket, og således er mer . Behov for presisering av begrepet hovedombygging. Selv om definisjon av hovedombygging ikke er entydig definert , synes tendensen både Definisjoner For hovedombygging kan dette utvides til å gjelde hele byggverket. Ved bruksendring kan hele bruksenheten omfattes. Den nedre grensen vil være mot vedlikehold og oppussing som etter loven ikke vedkommer bygningsmyndighetene. Byggteknisk forskrift stiller krav til

§ 31-2 første ledd første punktum - Tiltak på eksisterende

 1. Hovedsetning er en betegnelse som tidligere ble brukt for det vi i dag kaller helsetning, altså en setning som kan stå alene og som ikke er underordnet noen annen setning. Et eksempel på en helsetning er Nina leser en bok. Hovedsetning står i kontrast til bisetning, det som vi i dag kaller leddsetning. En leddsetning er en setning som ikke kan stå alene og som er underordnet en annen setning
 2. Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt § 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper § 1-5. Byggesaksbestemmelsenes virkeområde for fartøy Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader. Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og.
 3. Hovedombygging, grensen for fulle nybyggkrav. Relevante tiltak og begreper Tilbygg, påbygg, underbygg Vesentlig endring og vesentlig reparasjon, bygning Begrepsbruk og definisjoner Ambisjonsnivå må tilpasses Kommunenes rolle vs ansvarssystemet Standardisering av søknad og dokumentasjon fo
 4. Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt § 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper § 1-5 Unntaket gjelder ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, eksempelvis oppføring, bruksendring, hovedombygging eller vesentlig reparasjon
 5. Definisjoner. Innledning til veiledning § 1-2 I byggesaksforskriften finner vi mange begreper. For å gjøre byggesaksforskriften lettere å forstå er de mest sentrale begrepene forklart her. Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. §§ 21-4, 22-3 og 23-8. I denne forskrift.
 6. Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg. Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover - altså at man øker bygningens grunnflate (BYA)

Innst. 357 L (2011-2012) - stortinget.n

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester. God kvalitet - trygge tjenester — Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjeneste Definisjoner av viktige begrep og variabler. Under vesentlighetsbegrepet inngår hovedombygging og fornyelse av enkelte deler av byggverk. Likeså omfattes inngrep i/endringer av bærende eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning for sikkerhet eller andre viktige forhold. Utskifting av et bærende. Ombygging: Inkluderer begrepet Hovedombygging, som i tillegg til rehabilitering omfatter funksjonsendring for å tilfredsstille nye krav, jfr. fig 2. Verdibevarende vedlikehold: Opprettholde verdi gjennom definisjon av akseptgrenser og utskifting til dagens standard, jfr. fig 2

§ 6-2 Departementet besvarer henvendelse om byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-1 Etasjeantall og definisjon av tilleggsdel versus hoveddel Lov/forskrift: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker. Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler Vår 2004 . Fig. 11 . Levetid knyttes til nedbrytning/reduksjon av ytelse over tid, her vist for henholdsvis bruddstyrke og glans (utseende

Hovedombygging av gammelt hus; hvilke krav? - ByggeBoli

Det er ikke alltid kravene lar seg tilpasse eksisterende byggverk på en fornuftig og regningssvarende måte. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir. Kravene i byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over tid, og for eldre bygninger er det store forskjeller i opprinnelige kvalitetskrav og de kravene som stilles i dag Sist reviderte utgave fra oktober 2016. Eksempelsamlingen er et nyttig verktøy, og en hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk Lær hva betegnelsen «Hovedformidler» står for, og se eksempler på hvordan den er brukt i Bibelen reparasjon og hovedombygging, eventuelt utarbeidelse av definisjoner. Utfordringer med strenge krav for oppgradering som medfører høye kostnader versus nybygging fremheves av flere. Det kan virke som at kravene, slik de er utformet i dag, stimulerer til å gjøre små endringer for å unngå at dyre og omfattende krav trer inn

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Hovedombygging definisjon - Høyde stikkontak

Levetid for bygg og bygningsdeler er tiden som bygget eller dets deler oppfyller krav til (ønsket) funksjon. Levetid er altså ikke en iboende egenskap. Se nærmere forklaring i 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler hvor følgende definisjon ble anvendt; « Transformasjon kan beskrives som omforming, rehabilitering vil ofte bli definert som hovedombygging, noe som igjen kan utløse nye forskriftskrav som økt behov for rømningsveier, økt areal til teknisk rom, nye heise

KMD har sendt ut forslag til en ny hjemmel i plan- og bygningsloven. De ønsker mulighet til å fastsette forskrift om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser, og trenger en hjemmel i loven for å kunne utarbeide en slik forskrift Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene Jeg har funnet ut at definisjonen 'hovedombygging' medfører svært omfattende tekniske krav ved rehabilitering. Hele bygget må gjøres om til å dekke alle tekniske krav som for dagens nybygg, også for isolasjon uavhengig av om det bygges i kalde Finnmark eller på milde Karmøy

ble hovedombygging i § 87, annet ledd bokstav a definert som «endring eller reparasjon av byggverk når arbeidet etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet». Forarbeidene til § 31-2, som også bruker begrepet hovedombygging, legger til grunn samme definisjon Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL) Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av Kommunal- og regionaldepartementet Det samme gjelder ved hovedombygging. § 4.6 Før utbyggingsområdene Franzefoss/Hamang transformatorstasjon og Østre Jong/Bjørnegård kan bygges ut med boliger må ny E16 Sandvika - Wøyen være etablert og tatt i bruk. § 5 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2 jf §§ 17-2 og 17-3

størrelsen rehabiliteringsraten har i mangel på en slik definisjon ikke vært, eller kunnet blitt, målt. Denne rapporten har to hovedformål: (i) å drøfte og klargjøre sentrale begreper i denne diskusjonen, (ii) å foreslå en operativ definisjon av rehabilitering og gjennomføre en empirisk måling av rehabiliteringsraten 123 Rehabilitering eller hovedombygging? 125 Generalfullmakter 127 Risiko og ansvar for fradeling av tomt 129 Forkjøpsrett ved salg av del av eiendom 131 Kommunal forkjøpsrett og forkjøpsrett ved seksjonering 133 Parkeringsnormen 135 Dagmulkt i entrepriseforhold 137 Krav om energiattest 139 Miljøsertifisering (BREEAM) 141 Ferdigattes Det legges opp til større fokus på definisjoner og konsekvente og standardiserte avrundingsregler for alle kvantitative krav. For eksempel endres kravet til romhøyde fra å være et kvalitativt krav, med stort innslag av skjønn, til et mer kvantitativt krav mange tilfeller egne definisjoner som avviker helt eller delvis fra NS 3940, herunder BRAs, som ikke er definert i Andre begreper som ofte skaper uklarhet og som bør defineres tydelig er «hovedombygging» og «totalrehabilitering». Disse er ikke nødvendigvis ensbetydende og innholdet må presiseres Definisjon av bruksareal er i henhold til NS 3940 hvor overbygd areal inngår. 1. Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak): Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet inklusive garasje o.l.: 14 300,00 kroner For søknader med mer enn en boenhet på eiendommen betales pr. boenhet fra og med nr. 2: 8 100,00 krone

hovedsetning - Store norske leksiko

Byggesaksforskriften (SAK10) - Direktoratet for byggkvalite

Definisjoner 6.2. Klassifisering av verneverdi 6.3. Overordnede rammer og lovverk 6.4. Veiledninger 6.5. Tilskuddsordninger 6.6. Krav til saksbehandling - Ved hovedombygging i henhold til PBL §87 2.a av/til publikumsbygg og av/til boligblokker som nevnt over,. Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår. Tilsyn finansieres med 10 % av gebyrinntekten. Event. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Definisjon av bruksareal er i henhold til NS 3940 hvor overbygd areal inngår. 1. Boliger og fritidsbolige Lovens definisjon av begrepet hovedombygging er uklar. Dette sammen med økende krav til energiløsninger i bygg og krav til Universell Utforing, gir grunn til å reise tvil om avklaringen om hovedombygging fra 2010 vil bli den samme på senere tidspunkt 27 Definisjoner (§ 4) og tekniske data; 28 Krav til aktsomhet (§ 5) 29 Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6) 30 Kompetanse (§ 7) 31 Utstyr og anlegg (§ 8) 32 Kontroll (§ 9) 33 Drift, vedlikehold og opphør (10 §) 34 Skilting og merking (§ 11) 35 Innmelding av farlig stoff (§ 12) 36 Dokumentasjon (§ 13) 37 Risiko og. • Rehabilitering, hovedrehabilitering, totalrehabilitering, hovedombygging • Ikke bevisst på at få boligrehabiliteringer er hovedombygging • Diskuterer ikke hvorvidt og hvordan krav ved rehab slår inn • Dispensasjon utløser kompensasjon irrelevant hvis ikke HO • Vanntett definisjon av omfattende rehab er ikke muli

Innledning - Direktoratet for byggkvalite

videre definisjon til grunn. Med forebygging forstås planlagt og målrettet implementering av ved oppføring/hovedombygging av byggverk, og som videreføres for bygg i drift gjennom Forebyggendeforskriften (FOB 16). Det tas stadig i bruk nye bygningsmaterialer,. Definisjoner: Bruksareal = som fastlagt i NS 3940 Pbl. = Plan- og bygningsloven 1. Nye, rene boligbygg Kr 14 800 hovedombygging etter bruksareal: For inntil 30 m2, fast sum Kr 3 100 31-200 m2, tillegg pr m2 Kr 60 201-600 m2, tillegg pr m2 Kr 5 En egen definisjon om hva som anses som en hybel etter plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5 og § 12-7 nr. 2 kan gjøre det enklere for kommunene å håndheve et forbud mot hyblifisering. En legaldefinisjon vil også kunne redusere ulikheten i praktisering av regelverket mellom kommunene

Definisjonen av nesten nullenerginivå vil kunne tilpasses nasjonalt i medlemslandene. Dersom det er snakk om en hovedombygging eller å skifte ut hele varmesystemet (tank, brenner, kjel og opplegg for distribusjon) gjelder imidlertid kravet, og oljekjel til grunnlast må unngås riving eller hovedombygging av retningsgivende bebyggelse skal forelegges myndighetene for bygningsvern til uttalelse. § 9 Område BS: Spesialområde bolig / terreng og vegetasjon som skal beskyttes Dette er arealer som er spesielt viktige for landskapsbildet og som primært ikke bør bebygges Skatt av yrkesbil gjelder både for varebil klasse 2 og lastebiler under 7501 kilo. Lær hvordan. Ombygging av varebil: Ny regler gjør at du kan spare titusener . Nå kan det bl

§ 1-2. Definisjoner - Direktoratet for byggkvalite

• Under definisjoner bør også tas med begrepene tilsyn, avvik og anmerkning. • I begrepene nyere bygninger/nyere forskrifter bør det ligge en presisering at det gjelder bygninger oppført etter byggeforskrift 1987 eller senere, mens eldre bygninger er bygninger oppført etter byggeforskrift fra før 1987 Areal beregnes etter definisjon i NS 3940, og er gjeldende for samtlige etasjer. Antall etasjer defineres i h.h.t. teknisk forskrift. Som hovedetasje regnes ved: - nybygg, hovedombygging og tilbygg: 1. etasje - under-, på- og ombygging eller ominnredning: den del som har størst area

uteplass (jf. definisjon i T-1442) fastsatt til 25m2/boenhet med tilfredsstillende støyforhold. hovedombygging av eksisterende bebyggelse skal det bygges med fleksible energiløsninger og vannbåren varme. Mulighet for utnyttelse av solvarme og varme fra Mjøsa skal vurderes uteplass (jf. definisjon i T-1442) fastsatt til 25m2/boenhet med tilfredsstillende støyforhold. hovedombygging av eksisterende bebyggelse skal det bygges med fleksible energilØsninger og vannbåren varme. Mulighet for utnyttelse av solvarme og varme fra MjØsa skal vurderes 3 Definisjoner (presiserer egne begreper som brukes i standarden) Eksempel: 3.7 atkomstvei. forbindelse fra vei og parkeringsplass til byggverkets/ anleggets inngangsparti. 3.46 parkeringsanlegg. samlet areal for flere parkeringsplasser og manøvreringsarea Hovedombygging definisjon. Pusse opp teglstein peis. LES OGSÅ: Heldigvis er det ikke vanskelig å rette opp. Med riktig forbehandling og et par strøk . Den flotte teglsteinspeisen er et imponerende skue, men oppleves som for dominerende når stuen pusses opp. Med vanlig interiørmaling fikk

Plan- og bygningsloven. av 27. juni 2008 nr. 71. 01. For hvilke tiltak kreves det søknad og tillatelse hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift. Etter fjerde ledd kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til teknisk 1.3 Definisjoner hovedombygging, jfr. § 87 nr. 2 a, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir. satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av. det blir fjernet og tomta ryddet

Byggesøknad for tilbygg — det du trenger å vite om

Definisjoner: Bruttoareal I henhold til NS 3940 Hovedplan For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring etter § 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruttoareal på hovedplanet: 0 m2 - 50 m2 pr m2:. I september 2012 ble det fastsatt ny standard som gjøres gjeldende ved rehabilitering og nybygging til lavenergi- og passivhusnivå. Stig Allan Stokvik i Enova Svarer gir oss en oversikt over forholdene som reguleres i standarden Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer definisjon av BYA). 3.3 Ny bebyggelse All ny bebyggelse skal følge byggelinjer mot veg markert på plankartet. Der byggelinje ikke er vist, skal det i byggesøknaden gjøres spesielt rede for bebyggelsens plassering i forhold til omkringliggende bygninger og situasjonen forøvrig

Definisjon Merknad TG0 Oppfyller krav i TEK 10 og annen lov‐ givning for hoved‐ ombygging Høye ambisjoner kan gjøre det nødvendig med tiltak også ved TG 0 TG1 Funksjonelt brukbar stand som oppfyller lovkrav Alle TG 1 må påregnes utbedret ved hovedombygging TG2 Bygningsdelen avviker fra nåvær Søk gjennom vår %s alfabetiske ordliste for å finne ordet du alltid har lett etter Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir

Ved nybygg/hovedombygging til bolig skal 50 - 100 % av boligene i byggeområdet være utformet med livsløpsstandard, herunder tilrettelegge for: uteplass (jf. definisjon i T-1442) på 25m 2/boenhet med tilfredsstillende støyforhold. Deler av arealkravet skal ligge på bakken Ved hovedombygging av skolene enten det gjelder full rehabilitering og/eller nybygg, legges det vekt på at bygningene skal være i bruk i flere tiår framover. Byggene må innfri alle lovmessige krav, blant annet plan- og bygningslovens forskrifter fra 2007. Byggene skal være energieffektive og være tilgjengelige for alle i henhold til krav o Bygningsloven av 18. juni 1965 trådte i kraft 1. januar 1966. Den avløser lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924. Den gamle lov trengte en alminnelig overhaling. Det har, ikke minst i årene etter krigen, vært en veldig bygningsteknisk utvikling. Hertil kommer at den tiltakende urbanisering har gjort det ønskelig med helt nye regler som gir myndighetene bedre herredømme over.

Meld. St. 10 (2012-2013) - regjeringen.n

Definisjon Viktige landskapstrekk i Bærum er høydedragene og elvedalene med sammenhengende grøntstruktur, strandsonen, jordbrukslandskapet og marka. § 9.1 Åsprofiler, landskapssilhuetter og stedstypisk vegetasjon skal ivaretas. § 9.2 Viktige siktlinjer til signalbygg/ landemerker og spesielle landskapsformasjoner skal ivaretas hovedombygging, bruksendring, ombygging, og lignende. Areal 0 - 25 m2 kr 7 000 26 - 50 m2 kr 10 000 51 - 70 m2 kr 12 000 71 - 100 m2 kr 17 000 101 - 300 m2 kr 20 000 301 - 500 m2 kr 30 000 501 - 1000 m2 kr 50 000 1001 - 2000 m2 kr 75 000 For BRA > 2000 m2 tillegges for hver påbegynte 200 m2 kr 5 00 Oslo,15. desember 2010 4498 B15 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringsuttalelse vedrørende: Høring - revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU o

Gebyrforskriften vedtatt av kommunestyret i Bindal den 26.09.2019 sak nr. 75/19 med hjemmel i kapittel 33 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 og § 52 a i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6. Regulativet erstatter tidligere gjeldende gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven og gj. 411 Definisjon. I denne sammenhengen bruker vi småhus om frittliggende eller sammenbygde. bolighus med inntil to etasjer pluss eventuell sokkel- eller underetasje og loft. - Hovedombygging - Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift. 38. Veileder 1 DEL 2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2024 PLANBESTEMMELSER Kommuneplanens arealdel godkjent av kommunestyret 21.06.12 Sist revidert 15.05.1 Org.nr. 983 658 776 1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Lars Magnussen Ansvarlig direktør Daniel Hag

Areal beregnes etter definisjon i NS 3940, og er gjeldende for samtlige etasjer. Antall etasjer defineres i h.h.t. teknisk forskrift. Som hovedetasje regnes ved - nybygg, hovedombygging og tilbygg: - under-, på- og ombygging eller ominnredning: B. 2 Søknader etterPBL 20— 2 (tidli ere kalt meldin Tilta utbygging eller hovedombygging med samlet oppvarmet areal over 1000 m2 BRA. Tilknytningsplikten gjelder også for areal under 1000 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av framtidig større utbyggingsprosjekt. Alternative energikilder kan brukes der de Definisjonen av tekniske bygningssystemer utvides til å inkludere bygningsautomasjon- og kontrollsystemer og elektrisitetsproduksjon på tomten, For hovedombygging gjelder kravet der hovedombyggingen omfatter parkeringsplasser eller den elektriske infrastrukturen i bygget dersom parkeringsplasser er inne i bygget Definisjoner på boligtyper som tillates i denne planen . a) Småhus: Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl § 29-4. hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens 31-2 første ledd uteplass (if. definisjon i T- 1442) fastsatt til 25m2/boenhet med tilfredsstillende støyforhold. hovedombygging av eksisterende bebyggelse skal det bygges med fleksible energilØsninger og vannbåren varme. Mulighet for utnyttelse av solvarme og varme fra Mjøsa skal vurderes

Jfr eller jf. Jamfør (forkortet jf. eller jfr.) betyr i henhold til og brukes vanligvis når det henvises til rettskilder, f.eks. rettsavgjørelser, lover eller juridisk teori..Eksempel: 1. Høyesterett kom til at lovens del V andre ledd hadde tilbakevirkende kraft, jf. Grunnloven § 97 hovedombygging etter bruksareal: For inntil 50 m 2, fast sum: kr 3 600 Definisjoner / vilkår. 1.1 Økonomisk stønad skal bare innvilges etter at andre muligheter for å gjøre søkeren i stand til å klare seg selv er undersøkt og vurdert, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 18 hovedombygging og bruksendring 51 - 100 m2 Ny i 2018 110 51 - 200 m2 110 Utgår 101 - 200 m2 Ny i 2018 90 201 - 400 m2 100 70 Enebolig med en utleieenhet er per definisjon en bolig med boenheter, dvs. en tomannsbolig. Enebolig med sekundærleilighet er derfor tatt ut o - Definisjoner - Krav til varmetap - Oppvarmingsbehov - Kjølebehov - Energibehov til belysning (TEK10) som regulerer kravet til energiforsyning i nye bygg og ved hovedombygging. - Kravet er basert på andel netto varmebehov som kan dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler

definisjoner i vårt program. Registrene inneholder typiske standardverdier for arkivsystemet som innsynsmodulen er installert for. Disse verdiene skal i hovedsak ikke endres, men det kan være forhold som tilsier at verdiene må tilpasses unike oppsett En hybel i en privatbolig er per definisjon (Statens kartverk): Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring beregnes etter bruksareal iht. NS 3940. 0-50m2 6 060 kr 51-100m2 9 020 kr 101-200m2. gjennomgår hovedombygging eller på annen måte ikke er beboelig, betales det kun abonnementsgebyr for vann og avløp inntil stikkledningene er plugget ved kommunal hovedledning. Fritak for forbruksgebyr kan gis etter søknad og for en periode på inntil 2 år. Ved særskilte forhold kan denne tidsfrist forlenges. Fo Areal beregnes etter definisjon i NS 3940, og er gjeldende for samtlige etasjer. Antall etasjer defineres i h.h.t. teknisk forskrift. Som hovedetasje regnes ved: - nybygg, hovedombygging og tilbygg: 1. etasje - under-, på- og ombygging eller ominnredning: den del som har størst areal B.2.

 • Meetic service résiliation.
 • Tvättstuga hth.
 • Flugzeit oman düsseldorf.
 • Farge håret grått menn.
 • Fiu meldung.
 • Lhl klinikkene feiring.
 • Hvor mange ulovlige innvandrere er det i usa.
 • Veranstaltungen kulturrevier radbod.
 • Tiergarten halberstadt ausbildung.
 • Flammkuchen selber machen.
 • Norske hits 2011.
 • Kalorier mann 90 kg.
 • Sat anlage 4 teilnehmer komplett.
 • Gremlins movie.
 • Norges kjekkeste politiker.
 • Australian kelpie som familjehund.
 • Timberland sko dame salg.
 • Adria action til salgs.
 • Kjøpe dop i oslo.
 • Hdmi vinkel biltema.
 • Güyük khan naqu khan.
 • Amerigo meny.
 • Douchebag hugger 30l black.
 • Bydeler i athen.
 • Horoskop widder gestern.
 • Moto g4 plus prisjakt.
 • Hva kan fn gjøre for å beskytte menneskerettighetene.
 • P np.
 • Hazet verktøy norge.
 • Kommunale avgifter trondheim termin.
 • Biotherm ansiktsrens.
 • Km turn 2017.
 • Boeing 777 200lr.
 • Hühnerloh gasthof bayer.
 • 2.bundesliga live stream ohne anmeldung.
 • Alpenverein austria kontakt.
 • Morsomme ord.
 • Julebord trysil.
 • Muskel anatomi plakat.
 • Bilkjøp svindel.
 • Badger explorer prospectus.