Home

Skred og ras

skred - Store norske leksiko

Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Ordet skred er utledet fra verbet 'å skride', men brukes. Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut Ras og skred. Steinar Nordal byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger. Gustav Grimstad byggekonstruksjoner og jordras, leirras, skred og utglidninger. Jan Ketil Rød kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, virtual reality (VR Trafikk i Møre og Romsdal Ras og skred i Møre og Romsdal Trafikk i Møre og Romsdal Ras og skred i Møre og Romsdal 16. september 2020 kl. 12:39 Håper å få opna vegen i kvel

Skred - Wikipedi

Gauldalskredet og den påfølgende flomkatastrofen betegnes ofte som norgeshistoriens største naturkatastrofe. Omkring 500 mennesker skal ha mistet livet. Buvika i 1702 og 1864. Ved Kristiansten festning i Trondheim i 1625, som dannet Duedalen og krevde 20 menneskeliv. Minst tre mennesker omkom i et nytt skred omtrent samme sted i 1634 Kommunenes ansvar for ras og skred Skredfare av ulik art (snø, sørpe, jord, kvikkleire, steinsprang etc.) er en stor utfordring i mange kommuner. Det er forventet økt skred- og flomfare i fremtiden som følge av klimaendringer og økte nedbørsmengder, og kommunene må håndtere dette på en måte som ivaretar innbyggernes sikkerhet, bygninger og infrastruktur

Ras og skred - eksperter - NTN

Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Det er ingen definert minstegrense, slik at steinsprang og blokkefall regnes med, men det forutsettes at hendelsen utløses plutselig Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av menneskeliv og materielle ødeleggelser. Katastrofehendelser, som snøskred i Vassdalen og i Odda, fjellskred og flodbølger i Loen og Tafjord og kvikkleireskred i Rissa og Verdal, har satt sterke spor i historien

Ras og skred i Møre og Romsdal - NRK Møre og Romsdal

Ras i Norge er en kronologisk liste over ras i Norge med tap av menneskeliv Stortingsmelding 15 (2011/2012) - Hvordan leve med farene - om flom og skred oppsummerer roller og ansvar innen flaum- og skredhandtering i Noreg. NVE sitt arbeid med skred- og flaumskadeførebygging: Kartlegging Kartlegging av flaum- og skredfare i NVE sin regi skjer på to detaljeringsnivå. Ras, skred og flom . Artikkel | Sist oppdatert: 14.12.2014 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norge er i stor grad utsatt farer som flom og skred. Tilgangen på områder som ikke er utsatt for flom eller skred er også knapp i mange deler av landet

Jorderosjon, skred og ras - Larvik kommun

 1. Ras er 3 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 2 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp ras i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Skred
 2. ell sannsynlighet for skred er definert som sannsynlighet for skred per enhetsbredde på 30 meter på tvers av skredretningen, når tomtebredden ikke er fastlagt
 3. For å redusere antall skredhendelser og konsekvensene av disse, foregår det et kontinuerlig arbeid med å bygge fysiske sikringstiltak langs det skredutsatte vegnettet. I tillegg til fysiske tiltak, er det viktig å ha en god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker vegnettet. Som en del av dette beredskapsarbeidet bidrar Statens vegvesen til den regionale skredvarslingen.
 4. Skred AS er en uavhengig bedrift som tilbyr rådgivning innen problemstillinger knyttet til flom og skred. Vi utfører alt fra kartlegging av fare til prosjektering av sikringstiltak. Fra kontorsteder i Ål, Voss, Kongsberg, Trondheim, Oslo og Tromsø utfører vi oppdrag i hele landet

Ras, nedstyrtning av masse som snø, jord og stein. I media ser man gjerne at begrepene skred og ras brukes om hverandre, men for hurtige skråningsprosesser der masser av stein, jord og snø som settes i bevegelse, så er det i følge Språkrådet skred som er det korrekte begrepet. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), som ivaretar statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging. Om ansvar og data. Bruk varslene, datagrunnlaget og kartene på eget ansvar. Det kan forekomme feil og mangler. Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Tilpass egen risiko i utsatte områder ved å velge hvor, når og hvordan du ferdes. Varslene er regionale og basert på tilgjengelige observasjoner og. Arbeiderpartiet vil dette på flom, ras og skred: Satse mer på klimatilpasning for å møte ekstremvær og klimaendringer. Gjennomføre et løft for å sikre fylkes- og riksveier mot flom og ras. Styrke skredsikring i Nasjonal transportplan Skred i lausmassar. Skred i lausmassar kan delast inn i fire typar; leirskred, kvikkleireskred, flaumskred og jordskred. Leirskred er utgliding av marin leire som ikkje er kvikk.. Kvikkleireskred er utgliding av marin leire (utvaska saltvassleire frå istida), som plutseleg blir kvikk ved overbelasting, skakingar i grunn eller fysiske inngrep. I kvikkleireskred blir massane flytande under. Havet dekker over 70 % av jordens overflate og det er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og dyrt, ikke minst når man vet at de kan utløses på skråninger med så liten helning som 1°. Løsmasseskred under vann kan bevege seg mange ganger raskere enn i luft

SKRED: Et ambulansehelikopter i luften over fritidsboligen som er tatt På 1700 -tallet gikk det et voldsomt ras og for 10-15 år siden gikk det et på den andre siden som også la seg. Faren for skred og ras gjør folk utrygge. En felles rassikringsplan må inngå som en del av den nye NTP. Ny NTP fra 2022 til 2033. Det finnes ingen samlet plan for hvordan veiene som er utsatt for skred og ras skal sikres. Vi mener dette må på plass i den neste Nasjonale Transportplan (NTP), som nå er under arbeid Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Masser anlagt av mennesker (oppfylte masser) er å betrakte som permanente («moder jord») når de har ligger lenger enn 30 år Skredet er 50 meter bredt og 4-5 meter høyt. - Alt er hvitt. Det er et stort ras, med store mengder snø som kom høyt oppe fra. Det spredte seg mye, sier Joar Eide, som driver en gård nært rasstedet. Ingen meldt savnet og ingen er observert tatt av raset, ifølge politiet. Alle beboere i området gjort rede for, og nødetater er på stedet For å gjøre det trygt å ferdes på vegene og redusere den tiden vegene er stengt på grunn av ras og skred, arbeider Statens vegvesen med å sikre flere skredutsatte strekninger

Sikring mot flom, skred og ras S

Bakgrunn. Skred er en fellesbetegnelse på naturhendelser der masse i form av snø, stein eller jord beveger seg nedover skråninger.Begrepet ras benyttes oftest synonymt med skred i dagligtale. Skred er en del av de naturlige geologiske prosessene som pågår når fjell og løsmasser brytes ned. I perioden 1980- 2015 er det utbetalt i overkant av 26 millioner kroner i erstatning i. Faren for skred betegnes som betydelig i de områdene som NGI overvåker, nemlig Finse og Strynefjell. Det vil si at skredene kan utløses av en enkelt skiløper i bratte heng Et skred av ras. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er de to fylkene i landet som har klart flest omkomne i steinras gjennom tidene. Ingen andre fylker er i nærheten av den tragiske rekorden Norge vil i framtida bli rammet av flere naturkatastrofer, som flommer, flodbølger, skred og ras. I tillegg vil det bli både varmere og våtere. Årsaken er økte nedbørsmengder. Det er konklusjonen i rapporten «Vannlandet 2005» som er blitt til i et samarbeid mellom NVE, NGU, Jordforsk og NTNU Området er ikke ukjent med ras. I 1810 gikk det et skred fra Pollfjellet, der den påfølgende flodbølgen tok 14 liv. Joasetbergi, Aurland i Sogn og Fjordane, 300 millioner kubikkmeter. Hvert år sykler tusenvis av turister Rallarveien fra Haugastøl og Finse til Flåm i Sogn og Fjordane

Kategoriarkiv: Skred og ras. 4 år med samarbeid gir resultater. Postet den 2016-02-16 by paaveg. Av Bjørn K. Dolva NIFS-programmet har vært en felles satsning mellom Jernbaneverket, Norge Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen Skred er 5 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp skred i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Skrevet, ste De tre verste fjellskredene i Norge: 180 har omkommet Det har vært en rekke store fjellskred i Norge de siste 110 årene. Her er en oversikt over de aller verste Skred. Fritidshus tatt av skred i Nordland. Ett fritidshus ble tatt og flere hus evakueres. Ifølge politiet er det et omfattende ras som har gått Alta: Seks bygninger tatt av skred Flere hytter og hus er tatt i et stort jordras ved Kråkneset i Alta. Raset er mellom 500 og 700 meter langt, opplyser politiet

Fare for skred, ras og mye regn - NRK Vestfold og Telemark

Faresonekart - kommuner - NV

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Rasene kostet 62,5 millioner kroner – nå starter jakten på

Kommunenes ansvar for ras og skred USS - utmar

Her finner du oppdateringer og aktuell informasjon fra kommunens kriseledelse vedrørende skred/ras ved Kråknes. Om det oppdages avvik eller det mistenkes unormal aktivitet i jord/grunn kontakt vårt sentralbord 78 45 50 00 hverdager 08.00 - 15.00 Etter arbeidstid og i helg: Vakttelefon vei, vann og avløp 917 34 466. NVEs beredskapstelefon 909 92 231, døgnåpen alle dage To ras i fjellet tirsdag - advarer mot fortsatt stor snøskredfare. Skred i Sauda og Sirdal tirsdag. Hovedredningssentralen advarer mot betydelig snøskredfare tirsdag morgen og oppfordrer alle til å sjekke varsom.no Skred i framtiden. GeoExtreme-forskere har brukt superdatamaskiner til å regne på flere ulike modeller for å kunne si noe om utviklingen i klimaet, og hvordan dette eventuelt vil påvirke skredfaren i Norge. Selv om modellene spriker, mener forskerne det er klart at vi får mer nedbør og flere situasjoner med ekstremnedbør

Dag Fiske, lensmannen i Førde, orienterer om siste nytt. En mann er fortsatt savnet etter at bilen hans trolig ble tatt av skred, og flere veier er stengt Vi vet at vi får mer flom og skred med klimaendringene. Det er store behov for flom- og skredforebygging, og dette velger regjeringa å kutte, kunne blitt sysselsatt hvis det kom en storstilt satsing på forebygging i forbindelse med ras, skred og flom

Her finner du oppdateringer og aktuell informasjon fra kommunens kriseledelse vedrørende skred/ras ved Kråknes. Om det oppdages avvik eller det mistenkes unormal aktivitet i jord/grunn kontakt vårt sentralbord 78 45 50 00 hverdager 08.00 - 15.00 Ette Kvikkleire og ras (utglidninger) Store deler av grunnen i Ringerike kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire og steder som kan være mer utsatt for ras. Hva bør du være obs på Selv relativt små inngrep vil kunne utløse større skred - Det har vært en del skred og flom på grunn av nedbør. Det har vært rimelig travelt. Tirsdag morgen er ferjesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet i Nærøy stengt på grunn av vind. Fylkesvei 7040 ved Lauhamar i Namsos er nylig åpnet i ett kjørefelt, det melder vegtrafikksentralen klokken 09.35

Skred og ras Konsekvenser for samfunnet Asbjørn Aaheim og Heidi Mestl CICERO Senter for klimaforskning Forskningsparken i Oslo, 25. september, 2007 NorACIA Klimaendringer i norsk Arktis - ekstremvær og konsekvenser for samfunne Et skred på 20-30 meter isolerer den lille bygda Osa i Ulvik. Kommunen setter inn passasjerbåt for å frakte folk ut til jobb og skole. Den utsatte fylkesvei 5374 mellom Ulvik og Osa, som er den eneste veien til bygda med 30-40 mennesker, ble søndag morgen stengt av et skred, melder Bergens. Riksvei 51 er stengt av ras klokken 07.10 tirsdag 25. februar 2020. (Foto: Cautus Geo) Rassikrer riksveg 15 i Lom med radar. mens det skal automatisk stenge veien om det går store skred som truer liv og helse. Stopper skredet før veien vil den gjenåpnes automatisk av det samme systemet, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo Folk kjører på hullete, utrygge og nedslitte veier. Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet i deres hverdagsreise. På de fleste fylkesveiene har etterslepet økt, og i 2018 hadde hele 42 pst. av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand Flere snø- og jordskred, mer steinsprang og økt fare for leirskred. Klimaendringer, med stigende temperatur og mer nedbør, vil øke faren for alle typer skred i deler av Norge de neste 50 årene

Åkerneset – Wikipedia

Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Epost: nve@nve.no Internett: www.nve.no Rapport, bokmål nr 100-2018 Skog som vern mot skred - juridisk betenkning Rapporten ser på muligheter og begrensninger i dagens regelverk for å sikr Statsbudsjettet mangler en storsatsing på ras- og flomsikring, mener KS og får støtte av Norges Bondelag som fortviler over kutt i støtten til NVE. NTB. 12. okt. 2017 14:58 - Oppdatert 12. okt. 2017 14:58. I forslaget til statsbudsjett blir bevilgningen til NVEs arbeid med sikring mot flom og skred,. 4 forskjellige Store vannmengder, sprekker Ikke alle ras er like Mennesker og dyr blir påvirket Det kan ikke forutsies Kan forebygges RAS OG SKRED Hanne, Wietske og Seham Innledning Konsekvenser av ras Årsaker til ras Fremtidige farer Hvordan ras oppstår Flodbølge 2-3 store ras Ras og skred har på mange måter blitt et glemt og ignorert fagområde i brann-Norge generelt. I den gamle læreplanen for Befalskurs 1 sto det spesifisert at elevene skulle lære om skred, noe som i liten grad har blitt gjennomført Statens vegvesen, Region Nord planlegger utbedring av fylkesvei 78 i Vefsn kommune i Nordland. Multiconsult har utført ingeniørgeologisk kartlegging, geotekniske grunnundersøkelser, skredfarevurdering og vurdert behov for sikring, inkludert anbefaling av dimensjonering av steinsprangnett. Sikringsbehov er bestemt ved befaring og simulering ved hjelp av numerisk modellering i programvaren.

Skred | Norges geologiske undersøkelse

Ras og skred var hverdagen for folk i Sunndal tinglag før i tiden. Ikke bare Sunndal og Litj-dalen med sine bratte fjellsider, men også Øksendalen og Virumdalen. Enkelte overleveringer vi har fra rasulykker slik som den av I. H. Løchen fra Brandstad i Øksendal viser at rasfaren var en jevnlig fare for liv og eiendom I perioden 1980-2000 omkom ca 1,2 millioner mennesker i ulike naturulykker som oversvømmelser, skred og jordskjelv i hele verden. Norge er også utsatt: Her har ca 2000 mennesker mistet livet i ulike typer skred de siste 150 årene. Den gode nyheten er at skredfare kan kartlegges, og vi kan iverksette tiltak som reduserer skredrisikoen

Skred Naturskad

 1. På rask opptelling kjem eg på ca. 20 farlige ras i området Vaksdal-Dale dei siste få åra, og er det noko eg kan lova, så er det at det kjem fleire.» «Spørsmålet er ikke om det kommer et skred, men når, og hvor fatale følgene blir,» skrev vi for et drøyt halvt år siden. Nå har det altså gått et nytt ras
 2. Jeg vil likevel komme med tre tips: Kjøp en bok om skred (tja, Friflyt har en fin en) og les deg opp på denne. Ha da teori-prinsippene i bakhodet etter som du gjør dine egne erfaringer i fjellet (start rolig). Hør med folk som har kunnskap om skred og skredfare i de områdene du beveger deg i og sammenlign andres kunnskap med din egen
 3. Hvis all snø hadde den samme tetthet, hardhet og krystalltype, ville den vært stabil og faren for skred ville være liten. Det er imidlertid sjelden at det er tilfellet. Det er altså de løse lagene som normalt er årsaken til skred, siden de glir lettere enn de mer kompakte lagene. Snø som har falt i stille og kaldt vær, danner løse lag
 4. Som grunnlag for å vurdere vernskog mot ras og skred er det NVEs aktsomhhets- og faresonekart som er aktuelt å benytte. Aksomhetskart viser områder som, basert på en GIS-analyse, kan være skredutsatte. Det er varierende kvalitet når det gjelder de forskjellige skredtypene
 5. Vi fant 23 synonymer til SKRED. skred består av 1 vokal og 4 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Flom og skred kan føre til skader på bygg, infrastruktur, jordbruk, miljø og i verste fall tap av menneskeliv. Det operative ansvaret er delegert Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene i arbeidet med å forebygge skader fra flom og skred Gunnhild og Reidar Overvoll meiner det ikkje er noko fare for ras på Overvoll gard og nektar derfor å punge ut for å skaffe ein geolograpport slik kommunen krev: - Det blir ikkje tryggare å. mot ras- og skred, flom og overvann. Det resulterer i «unødvendige» innsigelser. Sikringssone for ras og steinsprang Før tiltak etter pbl. § 20-1 a, d, k, l, og m kan settes i verk i disse sonene skal områdene risikovurderes. Nye skogsbilveier og utbedring a Faresoner og aktsomhetsområder for skred og rashistFaresoner og a ktsomhetsområder for skred og rashistorikkktsomhetsområder for skred og rashistorikk orikk Faresoner for skred Faresoner for skred ble kartlagt av NVE i 2015 for tettstedsområder i kommunen. Der dette er kartlagt skal disse brukes ved planlegging og søknad om tiltak I tillegg truer skred bygg og infrastruktur mange steder i vårt brattlendte land. Lokalsamfunn risikerer i tillegg til innbyggernes liv og helse å bli isolert i lengre perioder som følge av ras. Tiltak mot flom og skred er kommunenes ansvar, men kostnadene er for manges vedkommende så høye at det er urealistisk at de skal makte disse oppgavene alene

Liten bekk kan gjøre leire kvikk og farlig

§ 3.2 Hensynssoner skred og ras H310 (jf. PBL § 11-8 a) Innenfor områder vist som henssynssoner skred- og/eller ras skal tiltak ikke godkjennes før det foreligger fagkyndig geoteknisk rapport som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. Unntatt fra kravet er mindre tiltak i konsekvensklasse K0, jf Ras og skred har ulike effekter på økosystemene, og disse beskrives derfor som separate økoklinuttrykk (kategorier). Snøras forekommer først og fremst i lange dalsider under bratte og høye bergvegger, i lange rasrenner i fjellsider eller der bratte svaberg dekker store områder Skred er en fellesbetegnelse på naturhendelser der masse i form av snø, stein eller jord beveger seg nedover skråninger (Olje- og Energidepartementet, 2011-2012). Man skiller ulike typer av skred, ut fra hva slags masse som er i bevegelse: Snø: Snøskred deles ofte inn i løssnøskred, flakskred og sørpeskred. Løssnøskred opptrer som regel i overflaten av snødekket og i løse. Mer nedbør vil dessuten kunne medføre oppfukting av bygninger og økt risiko for fuktskader. Skredfaren vil også stedvis øke, men kulturhistoriske bygninger vil trolig ikke være spesielt utsatt for skred fordi eldre bebyggelse som regel er plassert slik at de ikke rammes av ras

Klimaendringer gir mer flom og skred - NRK Troms - LokaleTurfølge utløste skredFlere skred i Finnmark – faren fortsatt høyTryggleik og beredskap for heile landet – Noreg treng ein

ras. steinsprang. utglidning. Legg til synonym. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til skred. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig Folk kom frå grenda Gjesdalen, i frykt for skred der, dei kom frå grenda Slåtten, etter at det hadde gått ras der, og dei kom frå området rundt raset på Vassenden og personar som sat avstengt mellom ras i bilane sine. Her ligg rednignsbåtane til Stryn og Eid Røde Kors Hjelpekorps til kai på Vassenden. - Det gjekk veldig roleg føre seg Ifølge politiet er det et omfattende ras som har gått. Skredet er estimert til å være 150 meter bredt og cirka 500 meter langt. Politiet fikk melding om raset klokken 10.40, men det er usikkert når skredet ble utløst

 • Bruktbutikk nedenes.
 • Löwe frau sauer.
 • Ergo fysikk 2 kapitler.
 • Churros origen.
 • Kreft i øyelokket.
 • Hamm besuchen.
 • Actin helse.
 • Rally dakar 2018 matthias walkner.
 • Dab wake up light.
 • Shrunken head for sale.
 • Instagrill.
 • Putra burgerkill.
 • Kylling creme fraiche pasta.
 • Hudlege skedsmo.
 • Jon michelet 2017.
 • Svenskar i berlin facebook.
 • Bacardi breezer norge.
 • Rent vann filter.
 • Turbukse dame lang.
 • Verdens største rockekonsert.
 • Sammy davis jr mr bojangles.
 • Test audi a5 2010.
 • Grundstücke bernburg.
 • Romantisk hotell norge.
 • Jugendamt marburg vaterschaftsanerkennung.
 • Rosevin til reker.
 • Wiki robert lewandowski.
 • Donaukreuzfahrt 5 sterne.
 • Forskjellen mellom vekt og masse.
 • Clever fit mettmann.
 • Schneehöhe zugspitze.
 • Aureum whisky 5 jahre.
 • Schicksal oder zufall begegnungen.
 • Barcelona fotballskole 2018.
 • Eksamen uit vår 2018.
 • Hvordan bruke flintstein.
 • Volkswagen.
 • Meningstorget penger.
 • Forsinket menstruasjon negativ graviditetstest.
 • Stian barsnes simonsen høyde.
 • Mange nye føflekker.