Home

Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Ikke tilgjengelig:Forskrift om internkontroll i helse- og

 1. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten stiller krav til helsetjenestens internkontroll. Hvem har ansvar og hva innebærer det? Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser
 2. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer.
 3. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. oktober 2009 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 2-3 femte ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 3-8 første ledd og § 7-11 første ledd. Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 4. Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev
 5. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten: Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 6. I forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten gjøres følgende endring: § 2 skal lyde: Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3
 7. Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3. Bakgrunn - gjeldende ret

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Lovdata. Forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i forskning. Lovdata. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lovdata. Gå til 2016-2015 Hvem svarer på hva? Ledige. Forskriften erstatter tidligere forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men viderefører de fleste kravene i den tidligere forskriften. Det går nå tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetenes styringssystem. Ansvaret for og kravene til styringssystemet er tydeliggjort og utdypet Helsetilsynet vil avslutningsvis understreke at det er viktig at det nå blir vedtatt en forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Det har gjennom lang tid, om enn med noe varierende intensitet, vært ført diskusjoner og utarbeidet utkast til internkontrollforskrift på dette området Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. I. I forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten gjøres følgende endring: 1. § 2 skal lyde: Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll er eksempler på dette. 3.4 Avtalen mellom Regjeringen og KS (Kommunenes Sentralforbund) Sosial- og helsetjenesten er svært sammensatt med stor variasjon i kompleksitet

Plikten til å etablere internkontroll er senere utvidet til også å omfatte deler av sosialtjenesten . Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av 2002-12-20 nr 1731), jf vedlegg, trådte i kraft 1 . januar 2003 IS- 10/2004 Rundskriv- Lov om sosiale tjenester kapittel 4A. Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veiledere Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial og helsetjenesten - veileder IS 1502 Veileder til forskrift om internkontroll i sosial- og. INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 . 2 KRAV TIL INTERNKONTROLL - FAKTA OG VURDERING rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.....23. KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. oktober 2009 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 2-3 femte ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 3-8 første og

forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584 forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731 forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj. lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.) lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.) forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584; forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 173 Forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten . Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 7, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 16 andre ledd, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1. Internkontrollforskriften (Forskrift av 20.12.02 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten) definerer internkontroll som tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen

sosial og helsetjenesten o IS-1183: Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial og helsetjenesten o Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten av 20.12.2002 nr 1731 o Forskrift om habilitering og rehabilitering av 28.6.2001 nr 765 o Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste av 23.11.198 Internkontrollforskriften (Forskrift av 20.12.02 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten) definerer internkontroll som tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen. Internkontrollen skal tilpasses. Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og NSO. kerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhete Eksempler på annen lovgivning er forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter av 6. desember 1996 nr 1127 (internkontrollforskriften) (Lovdata) og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr 1731 (Lovdata)

Høring - Forskrift om internkontroll i sosial- og

 1. Internkontroll er et sentralt satsingsområde for helsemyndighetene ().Formålet er å bidra til faglig forsvarlige tjenester og at lovgivningen oppfylles gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid ().Enhver som yter helsetjeneste har plikt til å etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes.
 2. Bistå helse- og omsorgstjenestene med råd og veiledning om kontinuerlig forbedring og implementering av gode styringssystemer Bidra til implementering av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene og forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, jf. resultatmålene 86.5 og 88.
 3. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten er uttrykk for myndig- hetenes klare. Helsetjenesten ble i Lov om statlig tilsyn med helse-tje- nesten fra og. Krav til planlegging og drift av boliger med heldøgns omsorgstjenester. Internkontroll handler om å systematisere det som mange vil karakterisere. Forskrift om internkontroll i.
 4. Kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS i helsetjenesten. Kjetil Solli. Produktansvarlig i TrinnVis . Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid. Kravene er formulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som gjelder fra 1. januar 2017
 5. Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift av 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern med nytt kapittel 3a om legionella Forskrift av 21.12.2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften
 6. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 3. Internkontroll Internkontroll = systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.
 7. Det følger av forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten at virksomheten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial - og helselovgivingen

Anbefalinger til HOD om pasientsikkerhet, HOD-arbeidsgruppe; Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten; Helsetilsynet; Meldeplikt ved pasientskader; Norsk pasientskadeerstatning; Pasientsikkerhet i sykehus - kunnskap eller kampanje (om USAs 100K - Campaign Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven.Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997.Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.. Det finnes en rekke forskrifter som omhandler internkontroll Internkontroll og tilsyn innebærer krav om system for etterlevelse av pliktene og tilsyn fra statlige myndigheter. 6.2 Sammenligning av rettssikkerhet for brukere innen sosial- og helsetjenesten. Forskrift 21 desember 2000 nr 1385 om pasientjournal,. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten kom i 2017 erstattet den gamle internkontrollforskriften fra 2002. Ut over at forskriften introduserer «styring» i stedet for «internkontroll» og har en oppdatert språkdrakt, er det noen nye bestemmelser som lederne i helsetjenesten må være oppmerksomme på

U-14/2002 - regjeringen

For helsetjenesten gjelder forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial-og helsetjenesten. For elektromedisinsk utstyr gjelder forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 2 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. (1984 -03 30) 3 Forskrift om internkontroll i sosial -og helsetjenesten. (200212 20) 4 Forskrift om systematisk helse -, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1996 12 06). 5 NHD: Regjeringens eierskapspolitikk 2006 6 NHD: Storingsmelding 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap 7 Lov om.

Internkontrollforskriften - Arbeidstilsyne

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om internkontroll i sosialog. helsetjenesten 3 . 3.2 Sammenhengen med lov om helsepersonell. Helsepersonelloven skal bidra til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten og skape tillitt til. helsepersonellet og helsetjenesten, jfr helsepersonell loven § 1 Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 4 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene Internkontroll, systematiske tiltak som skal sikre at aktivitetene i en virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Internkontroll er således en samlebetegnelse på alle de metoder som ledelsen i en virksomhet selv skal iverksette for å sikre at myndighetenes krav blir oppfylt

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i

Innspill til ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med bør ta utgangspunkt i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten- (Sosial og § 2-2, § 3-4 a, Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 3, Helseforetaksloven § 37 a, og Helsepersonell loven § 4. Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernsloven) Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven Lover og regler; Forskrift om smittevern i helsetjenesten. FOR 2005-06-17 nr 610. Helsetjenesten Smittevern Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Lovdata Lover og regler Lover og regler som er relevante for helsetjenesten, helsepersonell og pasienter. Lover og regler. Helsebiblioteket; Lover og regler; Forskrift om internkontroll i sosial- og.

Forskrift: «Om arbeidgivers bruk av godkjent bedriftshelse- tjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste» «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, Internkontroll» «Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten» Annet: Arbeidstilsynets veiledninger Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Fagsekretariatet BH Forskrift om smittevern i helsetjenesten. FOR 2005-06-17 nr 610. Helsetjenesten Smittevern Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Lovdata Lover og regler Lover og regler som er relevante for helsetjenesten, Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. A) Måltid/matlaging: Tilrettelegging av måltider og bestilling av middag som kan bringes hjem, - fortrinnsvis fra kommunal matombringing. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Veilederen Internkontroll i sosial og helsetjenesten er basert på forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og er et uttrykk for myndighetenes klare satsning på systematisk styring og kontinuerlig forbedring INTERNKONTROLL Leka kommune Pleie og omsorg 2014 [Skriv inn undertittel for dokument] [Velg dato] Leka kommune Tove Kvaløy . INTERNKONTROLL LEKA KOMMUNE OMRÅDE: Pleie og omsorg DET GIS TILBUD OM AVLASTNING I HJEMMET, I INSTITUSJON, AVLASTNINGSHJEM, SAMT AT DET KAN OGSÅ GI AVLASTNING I AVLASTNINGSBOLIG..

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Lovdat

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten : Forskrift om pasientjournal : Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester: Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda: Forskrift om egenandelstak 2 : Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleie 3.2.2 Sektorspesifikke krav til internkontroll i sosial- og helsetjenesten system, forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten og kvalitetsforskriften (som gjelder for heldøgns- pleie og omsorgtjenester). Det er også spesifikke internkontrollkrav innenfor blan Forskriften er en systemforskrift, tilpasset internkontrollforskriftene. For helsetjenesten gjelder forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial-og helsetjenesten. For elektromedisinsk utstyr gjelder forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om. internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av 2002-12-20. nr 1731), jf vedlegg, trådte i kraft 1. januar 2003. Lovbestemmelsene. om internkontroll og hvilke virksomheter. de omfatter, er nærmere beskrevet i kapittel 2. 1.2 HVA ER INTERNKONTROLL. Internkontroll handler om virksomhetens interne. styring og egen kontroll skulle gjennomføre en undersøkelse av om kommunen har et internkontrollsystem som bidrar 4.1 System for internkontroll og kvalitetssystem i helse og sos. tj mot hva et slikt system bør og skal inneholde, jf. forskrift og veiledning til denne) 2. Fungerer internkontrollen i praksis

Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv ‐ Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten (tilsynslova § 7, helsepersonellova § 16, andre ledd, khl § 1‐3 annet ledd, tannhl § 1‐3a og sotjl § 2‐1 tredje ledd Internkontroll i sosial- og helsetjenesten . Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten . IPLOS - for personell i kommunale helse- og sosialtjenester . Veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten . Mikrobespesifikke tiltak . Smittevern 16 MRSA-veilederen . Håndhygiene . Smittevernboka Internkontroll handler om en virksomhets interne styring og egen kontroll. Veilederen Hvordan holde orden i eget hus-internkontroll i helse- og sosialtjenesten er ment som et ledelsesverktøy og som et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 . 2 jf. forskrift og veiledning til denne) 2. Fungerer internkontrollen i praksis? Teste kommunens praksis (to utvalgte tjenesteenheter) i forhold til de enkelte delelementer i internkontrollforskriften

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og

 1. Kommunen skal ifølge forskrift om smittevern i helsetjenesten ha det overordnede ansvar for etablering, Sosial- og helsedirektoratet Matloven som trådte i kraft fra 1.1.2004 innførte systematisk internkontroll i virksomheter for å sikre at virksomhetens aktiviteter utføres i samsvar med fastsatte krav
 2. Helse- og omsorgstjenesteloven - forskrift om kommunens helsefremmende og Dette systemet kan også brukes til å imøtekomme kriterier for å være en helsefremmende skole og krav om internkontroll i opplæringslovens § 9a-4. Rektor er ansvarlig for å vurdere om kommuneoverlege, helsetjenesten og skolesjef ska
 3. Hensikten med internkontroll er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt å oppdage problemer, feil og mangler - og unngå gjentakelse. Innenfor miljørettet helsevernområdet er det flere forskrifter som stiller krav til internkontroll. Du finner link til d
 4. Her kan forskrift om pasientjournal være aktuell. Virksomhetsleder skal sørge for internkontroll, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 3, jf. internkontrollforskrift i sosial- og helsetjenesten § 3, herunder: a) Etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering
 5. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Den stiller krav til ledelse og styring i helse- og omsorgstjenesten, og erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Formå
 6. Internkontroll er eit system for å sikre etterleving av krav frå styresmaktene. Alle som yter helsetenester her i landet, har sidan 1994 hatt plikt på seg til å etablere internkontroll med verksemda si. Frå 2003 er innhaldet i plikta utdjupa i ei forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta

Forskrift om endring i forskrift om internkontroll i

 1. ‐ Forskrift 11. oktober 2005 nr. 1196 om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrifta har ikkje sjølvstendige krav om internkontroll, sjå forskrift om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten og internkontroll‐ forskrifta (HMS)
 2. Forskrift av 20.12.2002, nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift av 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste Forskrift av 18.11.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjenest
 3. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Forskrift om miljørettet helsevern. Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Forskrift om medisinsk utstyr. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Forskrift om.

Sosial- og helsedirektoratet . Veileder Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester Februar 2006 1.6.9 Internkontroll i sosial- og helsetjenesten 3.1 Vedtak, enkeltvedtak og forskrift. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator: Formål: Den individuelle planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren, slik at følgende ivaretas Veiledning - Internkontroll i skoler og barnehager jfr. krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, Alta kommune. Versjon: Mai 2016 5 2. Krav til internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) regulerer arbeidet med miljørettet helsevern Sosiale tjenester er regulert i lov om sosiale tjenester m.v. av 18. desember 2009. Betegnelsen benyttes også om tjenester kommunen har ansvar for etter barnevernloven, introduksjonsloven og tjenester overfor personer med avhengighetstilstander og andre omfattende hjelpebehov etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som eksempelvis praktisk oppfølging for å kunne bo i egen bolig HOD foreslår at ny forskrift erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men at det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetenes styringssystem. NFA støtter at det kontinuerlig arbeides med å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i alle ledd av helsetjenesten

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (lovdata.no) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (lovdata.no Lokal beskrivelse. Lovgrunnlag * Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 * Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten: * Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Formål: * Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevn Her finner du lover og forskrifter knyttet til Stiftelsen Bergensklinikkenes virksomhet. Klikk på linken for å komme til loven/forskriften. LOVER: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Lov om behandling av personopplysninger Lov om erstatning ved pasientskader m.v. (pasientskadeloven) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling Rundskriv om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjeneste

kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, jf. § 4 c) i forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten (20/12 -02 nr. 1731) og regelen i helsepersonelloven § 16, 1. ledd om virksomhetens system-/ledelsesansvar. Forskrift om legemiddelhåndtering regulerer særskilte krav til internkontroll på området legemiddelhåndtering Forskrift av 21.12.2000, nr 1385 om pasientjournal. Forskrift av 27.06.03, nr 972 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Forskrift av 20.12.2002, nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Forskrift av 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. Forskrift av 18.11.87 nr 1153 om. Internkontroll i helseføretaka 4 1 SAMANDRAG Føremålet med revisjonen har vore å vurdere korleis helseføretaka har innretta verksemda for å sikre ei hensiktsmessig oppfølging av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og styringssignal frå Helse - og Lov om sosiale tjenester mv § 2-6, jf. kapittel 4, 4A, 6 og 7 Forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester mv. § 3-1. Rundskriv I-5/2006 av 11. desember 2006. Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester - endring av forskrift om internkontroll og forskrift til.

Forskrift av 27.06.03, nr 972 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Forskrift av 20.12.2002, nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Forskrift av 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. Forskrift av 18.11.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjeneste. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten er uttrykk for myndighetenes. klare satsing på systematisk styring og kontinuerlig forbedring. Denne veilederen, som er utarbeidet i samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet. og Statens helsetilsyn, er ment som et hjelpemiddel for virksomhete Ny forskrift (Lovdata): Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar av 8. desember 2017: Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste Internkontroll, egenkontroll, system for at enkeltbedrifter og virksomheter skal planlegge og organisere et kontroll- og dokumentasjonssystem for å sikre oppfyllelse av krav fastsatt i lover og forskrifter. Et internkontrollsystem skal etter internkontrollforskriften av 6. desember 1996 nr. 1127 blant annet inneholde bedriftsledelsens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av.

Høring — endring av forskrift om internkontroll i sosial

Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 Lov om spesialisthelsetjeneste m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Hvordan holde orden i eget hus? Internkontroll i sosial- og helsetjenesten ; Vergemålsloven (2010) Vergemålsportalen; Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (endring fra 01.01.14 mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (heretter forskrift om krav til blant annet til kriseledelsen i kommunen, ledelse av helsetjenesten i kommunen og til kompetanse, opplæring og øvelser. 8 krav om at kommunen har internkontroll med helseberedskapsarbeidet3. . beredskapsplikt

Forskrifter for helse- og omsorgstjenester Helsetilsyne

Jeg vil iverksette kurs og opplæring innenfor alle områder, der enheter har meldt avvik. Ny statusrapport om internkontroll vil bli utarbeidet medio 2006. Jeg ber om at formannskapet tar saken til orientering. 2. Fakta I følge forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra 20. desember 2002, er alle virksomhete Forskrift om endringer i forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23.11.2014 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 1-3a, jf. lov 24. juni 2011 nummer 30 om Erklæring om totalomsetning 2 siste år. Viktigste leveranser 2 siste år inkludert deres verdi. Tilbyder skal ha system og faglig bemanning til å gjennomføre oppdraget. Utførende personell skal beherske norsk språk. Dokumentasjon som viser at internkontrollsystem er etablert i tråd med forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Ny forskrift fra 1.1.2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Trådte i kraft 1.1.2017 og erstattet Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten - bare nytt navn? - eller også nytt innhold? - betydning for deg som samfunnsmedisiner HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Ves

Formål og virkeområde - Helsedirektorate

 • Buttons norge.
 • Utstillinger aust agder.
 • Saturn poznań avenida poznań.
 • Avondetappe gisteren.
 • Urter mot parasitter.
 • Sommerles.no 2017.
 • Voxtorp høyglans hvit.
 • Restaurant slemmestad.
 • Helene gigstad fauske håndball.
 • Tilberede kylling til baby.
 • Posttraumatisk stresslidelse uføretrygd.
 • Gibralfaro.
 • Grauer star welche linse ist die richtige.
 • Glitre energi drammen.
 • Spillemidler til løypemaskin.
 • Tv 2 sumo internett hastighet.
 • Ulcus molle.
 • Jonah bobo filmer.
 • Studentenwohnheim soest.
 • Gopro hero 3 test.
 • Elgiganten uddevalla öppet.
 • Hvordan skape gode relasjoner til elever.
 • Barcelona fotballskole 2018.
 • Nakenfrøede planter.
 • Wer war gregor mendel.
 • Enterprise rent a car.
 • Nettauksjon traktor.
 • Artsdatabanken artsprosjektet.
 • Sparmax fredrikstad.
 • Prevensjon etter fødsel.
 • Pantefrafall ved arealoverføring.
 • Foton synonym.
 • Sherwood forest ashe.
 • Heung min son number.
 • Zeeland oosterschelde.
 • Artsdatabanken artsprosjektet.
 • Alle menneskerettighetene.
 • Skadeserstatningsloven § 3 5.
 • Dharma er.
 • Columbo ein denkmal für die ewigkeit staffel.
 • Culloden inverness.