Home

Klimatiltak drivhuseffekt

Konsekvenser av økt drivhuseffekt. IPCC, FNs klimapanel, slår fast at vi med 95 % sannsynlighet har menneskeskapte klimaendringer på jorda. Den økte drivhuseffekten har ført til oppvarming av luft, jord og hav, og vil føre til ytterligere oppvarming dersom vi ikke reduserer bruken av kull, olje og gass De resterende ca. 12% domineres av bidrag fra ozon, metan og N2O. Likevel gir menneskeskapte utslipp av CO2 fra fossilt brensel en økning av drivhuseffekten. Når CO2 øker er det en rekke tilbakekoplinger som setter inn. En slik tilbakekopling er en ytterligere økt drivhuseffekt som skyldes mer vanndamp i atmosfæren Drivhuseffekt fra vanndamp virker på samme måte som drivhuseffekt fra CO2 => En global effekt. Jeg undrer meg derfor på relevansen til korrelasjonen mellom lokal temperatur og lokal luftfuktighet for hvorvidt tilbakekoplingen til vanndamp er positiv eller negativ

Naturfag Påbygg - Konsekvenser av økt drivhuseffekt - NDL

Ti klimatiltak i hverdagen. Leser du om konsekvenser av klimagassutslipp og har lyst til å være med å bidra? Vi har laget en liste med ti klimatiltak du kan gjøre i hverdagen. Listen ble først publisert i Adresseavisen. 1. Ta beina eller sykkelen fatt Cirka 1/4 går i havet, som av den grunn blir surere - noe som skaper store problemer der. Resten blir igjen i atmosfæren og fører til økt drivhuseffekt. Og dermed får vi global oppvarming. Naturen kan rydde opp i dette selv, men det vil ta fryktelig lang tid Konsentrasjonen av andre drivhusgasser har også økt. F.eks. økte konsentrasjoner av atmosfærisk metan også kraftig mellom 2006 og 2016 av ukjente årsaker. Dette undergraver innsatsen for å bekjempe den globale oppvarmingen gjennom å prøve å redusere CO 2 utslippet og øker risikoen for en ukontrollerbar drivhuseffekt 1) Klimatiltak: CO 2-lagring GLOBAL OPPVARMING OG DRIVHUSEFFEKT CO2-FANGST OG LAGRING KORT FORTALT UTFORDRINGER CO 2-LAGRING PER DAGS DATO Kilde: offshoreenergytoday.com I Første prosjekt i verden startet i 1972 (Texas, USA) I Første prosjekt i Norge startet i 1996 (Sleipner forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Drivhuseffekten - Bjerknessenteret for klimaforsknin

Kloden har det utmerket, ny forskning viser at økt fotosyntese fra mer CO2 vil redusere temperaturøkningen med en halv grad. Dermed blir togradersmålet nådd, uten et eneste nytt klimatiltak gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Geofag 2 Klimaendringe Den industrielle revolusjonen skapte en eksplosjon av klimagassutslipp, og i løpet av de to siste århundrene har vi skapt nåtidens største utfordring, global oppvarming Mediene får klimatiltak til å virke håpløse. Lø drivhuseffekt? Denne måneden har medienes popularisering av en fagartikkel om global oppvarming gitt folk mareritt

Drivhuseffekten - Positiv eller negativ tilbakekopling fra

Global Oppvarming Tregrense Mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder Havnivået Stiger Permafrost Permafrosten tiner konsekvenser. gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak . Biologi 1. Biologisk mangfald. forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt . Geofag 2. Klimaendringe Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av klimatiltak | M-1006 2 Summary In this project, the Norwegian Environment Agency has analysed short-term and long-term climate effects as well as health effects of the climate mitigation measures discussed in the report containing technical background information for the white paper, Meld. St. 41 Drivhuseffekt er oppvarming av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten

Drivhuseffekt - Hva er drivhuseffekten og hvordan oppstår

LeserbrevDen danske statsviteren Bjørn Lomborg er kjent fordi han i lang tid har kjempet mot miljøbevegelsenes overdrevne forutsigelser og påstander, ikke minst når det gjelder klimaet.I Wikipedia nevnes det at eksempelvis at Lomborg mener de fleste foreslåtte tiltakene mot menneskeskapt drivhuseffekt er unødvendig dyre i forhold resultatene, og at disse ressursene hadde gjort mer nytte. Hvis målet er å begrense menneskeskapt drivhuseffekt, må vi få kontroll over utslippene av klimagasser. Kilde: Teksten er skrevet av CICERO Senter for klimaforskning. Publisert 11.09.2008, ved å betale for klimatiltak i utviklingsland som ikke har fått fastsatt utslipvoter forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren ; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak . Karbondioksid side 2 Kan kjernekraft sies å være et klimatiltak, og vil vi noensinne kunne produsere nok kraft fra solen alene? Selv om det kanskje stemmer at flere enn 97 prosent av klimaforskere er enige om grunnlaget, finnes det dermed nok av «skeptikere»

Naturfag Påbygg - Tiltak for å redusere økningen i

 1. Siden den industrielle revolusjon har imidlertid menneskelige aktiviteter ført til en økning i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren, noe som har ført til en forsterket drivhuseffekt. Mer av den utgående strålingen blir reflektert tilbake med det rsultat at den globale gjennomsnittstemperaturen øker
 2. Skog utgjør et sentralt økosystem for opptak og avgivelse av karbon. Hvert år forsvinner regnskog tilsvarende et område på størrelse med Bangladesh. Dette frigjør store mengder CO2 til atmosfæren, og bidrar dermed til økt drivhuseffekt
 3. Klimasats 2019 - støtte til klimatiltak - fylkesmannen . gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak ; Bondelaget og Småbrukarlaget presenterte nylig over 30 mulige klimatiltak i landbruket for regjeringa. Disse representerer et bredt spekter av
 4. å løse (ta opp) fuktighet, øker dramatisk med temperaturen. Én kubikkmeter luft av 5 grader C kan løse vel 5 gram vann før den er mettet, mens én kubikkmeter luft av 40 grader C kan løse ca. 50 gram vann

drivhuseffekten - Store norske leksiko

Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter. Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet, bestående av jordens atmosfære, hydrosfæren, kryosfæren, litosfæren og biosfæren, blir varmere Kapittelet dekker følgende kompetansemål: gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling; kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønste

Og, ikke minst, palmeoljen fører til økte utslipp av metan, en klimagass med minst 20 ganger høyere drivhuseffekt enn CO2. Transportrådgiveren sier biodrivstoff både kan komme positivt og negativt ut som klimatiltak, ut i fra hvordan man setter opp regnestykket Han sier at vi blander vær og klima, forurensning og drivhuseffekt, uten å gi eksempler. Siden Klimarealistene prøver å være klare på forskjellen på vær og klima, uten å begrunne det. Det er pussig at uansett hvor mange billioner som har gått til klimatiltak de siste 30 år,. Mange tror kutt i kjøttproduksjonen må til for å løse klimakrisen. -Det ser ut til at mange har glemt hvordan verden egentlig henger sammen. Her er 10 ting folk bør kunne før de diskuterer norsk kjøttproduksjon og klima, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak. Geografi. Topp 5 relevante kompetansemå De enkelte klimatiltak er godt belyst i teorien, men på en gård er det et samspill mellom mange forskjellige tiltak og arbeidsoperasjoner. Det kan for eksempel være forskjell på gjødselmengder som brukes, avlinger av eget fôr til dyra, logistikk og drivstofforbruk

Klimatiltak kan derimot gjennomføres på måter som ikke konkurrerer om landarealer. metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak Geografi VG1: • gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Nore

Drivhuseffekt og stråling fra verdensrommet . Press ctrl/cmd-key and + or - to zoom in or ou Effekter av norske klimatiltak på utslipp. I dette kapittelet drøfter vi mulige effekter av norske klimatiltak, gitt internasjonal klimapolitikk. Vi diskuterer både karbonprising og andre virkemidler som teknologistøtte, og også betaling for tiltak i andre land. Norske utslipp står for rundt én promille av de globale klimagassutslippene forklare hva drivhuseffekt er, rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak; Teknologi og design Mange kommuner satser stort på store og små tiltak for å produsere, styre og spare energi på mest mulig effektive måter. I denne kategorien finner vi alt fra Sirdal kommunes plan for å utnytte spillvarme fra en underjordisk kabel til Kristiansands landstrømanlegg for cruiseskip. Her kan du lese utdrag fra alle de innsendte bidragene innen energi, energistyring og energisparing Dersom det ikke blir innført nye klimatiltak, vil utslippene i 2010 sannsynligvis ha økt med 22 prosent ut over Norges forpliktelser etter Kyotoavtalen. og har gitt en forsterket drivhuseffekt. De siste 100 årene har den globale middeltemperaturen økt med nesten 0,8 grader. FNs klimapanel (IPCC).

Eksempler på klimatiltak - K

Klimatoppmøte i skolen - Tekn

SSI: klimaendringer. Anbefalt nivå: Vg1. Antall skoletimer: 3 x 45 minutter. Arbeidsformer: Helklasse, gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter. Elevprodukter: Muntlig diskusjon og korte elevtekster Sentrale fagbegreper: For eksempel klimaendringer, fordeler og ulemper ved oljeutvinning, interessekonflikt Læringsmål: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne gjøre rede for. Hver dag neste år skal Norge pumpe opp 2,5 millioner fat olje og gass som sendes ut i verden for å bli energi og CO2-utslipp Omregnet til CO 2-ekvivalenter har de kortlevde klimadriverne langt større drivhuseffekt enn CO 2. Av disse er det metangass og svart karbon som påvirker klimaet mest, «Kirkegårder» for tare kan bli nødvendig klimatiltak . Verden forbereder seg på å fjerne mye CO 2 fra atmosfæren

Ti klimatiltak i hverdagen - naturvernforbundet

Naturfag Kompetansemål etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse --- Forskerspiren • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert. Hva menes med drivhuseffekt? Hvilke gasser går under betegnelsen drivhusgasser? Klimatiltak i Norge; Arbeidet kan enten presenteres som korte foredrag eller en form for skriftlig presentasjon. Blindkart. Om nettstedet. Om verket. Læreplanen. Nødvendig programvare. Kontakt oss forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren (Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse) gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak (Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse Tvert imot, med bakgrunn i erfaringsdata fra satellitt- og værballongmålinger blir økt drivhuseffekt beregnet til bare 0,0033 grader per år, eller snaut 0,4 grader per 100 år, som en øvre grense. Så gjenstår bare å si takk til de leserne som har hatt tålmodighet til å lese alt dette! Stein Bergsmark. Les også

Hva menes med drivhuseffekt? Hvilke gasser går under betegnelsen drivhusgasser? Klimatiltak i Norge; Arbeidet kan enten presenteres som korte foredrag eller en form for skriftlig presentasjon. Nettressurser Changemaker: Klima ABC. http:/ / www. changemaker. no/ article/ articleview/ 2009/ 1/ 422 Et av de vanskeligste spørsmålene er rike lands finansiering av klimatiltak i fattige land. påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass,. • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren . klimatiltak . Oppdrag 3 1. Lag en modell av Nordpolen og en Sydpolen 2. Hva vil skje når isen smelter i de to ulike modellene? Global oppvarmin • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Drivhuseffekten og karbonsyklusen - Energi og Klim

gjere greie for nokre moglege konsekvensar av auka drivhuseffekt i arktiske og lågtliggjande område, og drøfte eitt aktuelt klimatiltak Ansvarleg redaktør: Sigurd Trageton Prosjektleiar: Cecilie Isaksen Efteda Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak. Klimahysteriet koster flesk. Videre påstås det at det er solen som bestemmer klimaet, ikke hva vi mennesker foretar oss. Og videre at temperaturen ikke har steget nevneverdig de siste 15 årene

VamPus er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi.Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima.Panelet har så langt kommet med fem hovedrapporter, den sist utgitte, den femte. Figurene nedenfor er gjengitt etter tillatelse fra professor Ole Humlum, Universitetet på Svalbard (UNIS). Denne artikkelens innhold: Kort presentasjon av naturvitenskapelig regelverk og litt om CO2's drivhuseffekt Noen eksempler på medias selektive informasjoner om klimautviklingen E

Tiltak mot global oppvarming - eStudie

Jordens energibudsjett står for balansen mellom energien Jorden mottar fra solen, energien Jorden stråler ut i det ytre rom etter å ha blitt distribuert over de fem komponentene i jordas klimasystem og dermed har drevet den såkalte jordens varmemotor.Dette systemet består av jordens vann, is, atmosfære, svaberg og alt levende.. Kvantifisering av endringer i disse mengdene er nødvendig. Som fagperson, borger og velger blir jeg dypt urolig når jeg leser en rekke oppslag om klima den siste uka. Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak. Klimahysteriet koster flesk. Videre påstås det at det er solen som bestemmer klimaet, ikke hva vi mennesker foretar oss

Klimatiltak: CO -lagring - Naturfa

Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak (henger tett sammen med kompetansemål fra bærekraftig utvikling) Minst tre eksempler på hvilke konsekvenser det er realistisk at et varmere klima vil medføre i arktiske og lavtliggende område Hvorfor bevilger ikke regjeringa nok penger til klimatiltak? Hvorfor bevilger ikke regjeringa nok penger til klimatiltak? Lagt inn av NATURAL TALENT kl. 02:10 Denne spillelisten dekker deler av temaet stråling og radioaktivitet i naturfag påbygg (LK13), og dekker følgende kompetansemål: - forklare hvordan nordlys..

Drivhuseffekt og stråling fra verdensrommet Ui

Klimatiltak er blitt big business med oss skattebetalere og forbrukere som betalende i siste instans. Mange ser det som et nytt forretningsområde, for eksempel forskere, miljøvernorganisasjoner, engineeringfirma og energiselskap Forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren. Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Drivhuseffekten Klimarealisten

gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak (Stråling og radioaktivitet) gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden (Energi for framtiden Nyheten om at Oppvarmingen går saktere (Aftenposten 31 oktober) har vakt en viss oppmerksomhet. Artikkelen bygger på arbeider ved CICERO Senter for klimaforskning, og hevder at en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil gi en oppvarming på mellom 1,3 og 2,9 grader. Det er mindre enn det FNs klimapanel har regnet med, og er mottat Klimatiltak på gården 01 Bakgrunn. Balsfjord kommune er av «Nord-Norges største landbrukskommuner» med et omfattende jordbruk og med store produktive skogarealer. Landbrukets betydning for utslipp/binding av klimagasser er betydelig hvor jordbruket samlet er en stor utslipilde men hvor skogen

KATOWICE (VG) Avstanden mellom partene var for stor da klimamøtet i Polen skulle avsluttes. Verdens miljø- og klimaministre har forhandlet hele natten, men har fortsatt ikke kommet til enighet. Kanskje er det på tide med nytenking omkring klima før vi set i gang med klimatiltak som ikkje verkar. Det finst ingen bevis for at CO2 har negativ verknad på klimaet. Då det på slutten av 80-talet vart sett fram påstand om at drivhus-effekten var årsak til den temperaturstigninga vi då observerte, hadde politikarane ingen peiling på kva drivhuseffekten var for noko Nyheten om at Oppvarmingen går saktere har vakt oppmerksomhet, etter at en norsk studie konkluderte med at CO2-utslippene ikke gir så rask oppvarming som FNs klimapanel har regnet med. Noen har tatt det som et tegn på at global oppvarming ikke er så farlig likevel. Bl.a. har den svenske klimaforskeren Lennart Bengtsson advart mot de

 • Yamaha 150 hk forbruk.
 • Dinosaurier film disney.
 • Prydelse kryssord.
 • Metabolic equivalent.
 • Canada historie.
 • Rtv euro agd raty.
 • Veranstaltungen kulturrevier radbod.
 • Blocket hundar västerbotten.
 • Larry hernandez wikipedia.
 • Brisbane city.
 • Flyreiser til fransk polynesia.
 • Dorsia afternoon tea.
 • Google dns status.
 • Neumarkt an der ybbs haus kaufen.
 • Airbus a330 300 aeroflot.
 • Bilutstyr drammen åpningstider.
 • Cd ripper win 10.
 • Jonas hals.
 • Blodprosent lav.
 • Senter for sykelig overvekt i helse sør øst.
 • Fallout 4 minutemen quest list.
 • Big text converter.
 • Williams beuren syndrom vererbung.
 • Wandern in deutschland 150 ausgewählte touren.
 • Pattaya nyheter.
 • Kaan urgancıoğlu kaç yaşında.
 • Særemne muntlig mal.
 • Finanzamt nienburg stellenangebote.
 • 10 glemte kriser.
 • Toleranse montering vindu.
 • Moodboard inredning app.
 • Hva er en synder.
 • Radio volda.
 • Irland rundreise aldi.
 • Dolph lundgren movies.
 • Virage osnabrück.
 • Boktyven anmeldelse.
 • Hofbräuhaus bremen brunch.
 • Mote voksen dame 2018.
 • Dat stord.
 • Veranstaltungen menden heute.