Home

Analogisk tolkning

analogi - jus - Store norske leksiko

Man taler om analogisk rettsanvendelse når en rettsregel blir anvendt på et beslektet tilfelle som ikke går direkte inn under vedkommende rettsregel. Bruk av analogi er et utslag av grunnsetningen om at like tilfeller bør behandles likt og gir uttrykk for en tendens i retning av å oppnå harmoni og sammenheng i rettssystemet. Grensen mellom analogi og utvidende tolkning er flytende Analogisk tolkning. Med analogisk tolkning mener vi at lovteksten blir brukt ut over den ytre rammen for ordlyden ut i fra tanken om at like tilfeller bør behandles likt. Det er også aktuelt med en analogisk anvendelse av en lovtekst på et tilfelle der det ikke er lovregler,. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmelsen reelt sett dekker. Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater

Analogisk tolking: nesten det samme som utvidende tolking, men området loven anvendes på ligger noe lenger fra lovteksten enn ved utvidende tolking. Antitetisk tolking: et tilfelle som faller utenfor ordlyden får den motsatte løsning av det som står i loven. Se også . Presiserende tolkning; Innskrenkende tolkning; Ordlydsfortolknin Utvidende og analogisk tolkning Utvitende tolkning er når en lov er gitt større omfang enn det dens lovtekst språklig skulle tilsi. Et eksempel er Passbåt-dommen hvor promilleregler for skip ble gjeldende for passbåtfører

Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste

Forskjellig fra utvidende tolkning, men ofte vanskelig å skjelne fra denne, er analogisk tolkning. Man søker her tilbake til et mer omfattende rettsprinsipp og anvender dette på likeartede forhold (se analogi - jus). Noen ganger kan det at lovgivningen har oppstilt en regel for et bestemt forhold,. Ordlydsfortolkning (en tar loven på ordet), presiserende tolkning (rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten), innskrenkende tolkning (rettsregelen omfatter mindre enn lovteksten), utvidende tolkning (rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten), analogisk tolkning (rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold) og antitetisk tolkning. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. Rättsfall 4. NJA 1999 s. 215: En rättslig kvalificering varigenom en gärning bedöms vara straffri har ansetts falla utanför tillämpningsområdet för 51 kap 23 a § RB analogisk tolkning | Cartier kopi damer klokker, kvarts, 18K gull saken, 35 mm Argumentasjonsteori Magne Reitan | FINN.no. Forelesninger i strafferett vår ppt laste ned. MATRIXSYNTH: Sunday, February 17, 2019. Rettskildelære - Lovtekstens ordlyd - Hvordan en lov blir. Innskrenkende tolkning betyr å tolke en bestemmelse i en lov eller annen rettskilde slik at man gir den et snevrere virkeområde enn ordlyden tilsier. For eksempel sto det tidligere i Grunnlovens § 16 at Kongen skulle anordne all offentlig kirke- og gudstjeneste. Dette ble tolket innskrenkende til at bestemmelsen bare gjaldt statskirken

PPT - STRAFFERETT - våren 2012 PowerPoint Presentation

Ved innskrenkende tolkning starter du innenfor ordlyden. Så skyter du ut, skaver vekk, forhold som dekkes av lovteksten. Ved utvidende tolkning og analogi befinner du deg innenfor ordlyden. Spørsmålet er om tilfellet skal omfattes av loven enda det faller utenfor ordlyden. Se også . Antitetisk tolkning; Analogisk tolkning; Lovtolknin analogisk tolkning; antitetisk tolkning; Loven «må» tolkes slik at den når sitt formål, særlig når lovteksten gir plass for flere forståelser. (uselvstendig tolkning av lovteksten) dette kan også medføre innskrenkende tolkning o.l Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet. I Sverige är det relativt vanligt att domstolar använder analogier inom civilrättens område, men inom straffrätten finns ett förbud. Analogi, lighed, overensstemmelse. Oprindelig en matematisk betegnelse for lighed med hensyn til proportioner; men i den mest almindelige betydning siges der at være analogi mellem to ting, såfremt begge besidder den samme egenskab (proportions-analogi). I den antikke og middelalderlige filosofi udvikledes en såkaldt analogilære om ords mening: Hvis man fx taler om sund mad eller sund. Utvidende tolkning, anvendelse av en lovbestemmelse eller annen rettslig bestemmelse slik at man gir den et videre virkeområde enn ordlyden tilsier. Utvidende tolkning brukes noen ganger fordi de bakenforliggende hensyn tilsier at tilfellet som ligger utenfor ordlyden, løses på samme måte. Andre ganger er utvidende tolkning et resultat av utviklingen i samfunnet

Analogisk tolkning - Jusstorge

Antitetisk tolkning, ved tolkning av lover og andre juridiske kilder det å tolke en bestemmelse slik at det som ikke dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn det som dekkes av ordlyden. Eksempel: Ifølge vergemålsloven av 26. mars 2010 § 8 er den som ikke er fylt 18 år, mindreårig. En antitetisk tolkning av bestemmelsen leder da til at personer som er fylt 18 år, ikke er mindreårige. Presiserende tolkning er når rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten. Når lovteksten åpner for flere tolkningsalternativer, må man bestemme seg for om den betyr det ene eller annet. Da må man presisere innholdet. Denne tolkningsmåten kalles presiserende tolkning. Det er litt ulik praktisering av presiserende tolkning Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar inom samma eller liknande områden. Motsatsvis tolkning. Denna tolkningsmetod innebär att man i vissa fall kan dra slutsatser om att det är det omvända som ska gälla EMNE: INNSKRENKENDE, UTVIDENDE, ANALOGISK OG ANTITETISK TOLKNING. 1. Innledning 2. Innskrenkende tolkning 2.1 Hva menes med begrepet? 2.1.1 Definisjon 2.1.2 Forholdet til presiserende tolkning 2.2 Grunnleggende årsaker til at man gjør bruk av innskrenkende tolkninger 2.3 Argumenter for innskrenkende tolkning Antitetisk tolkning (antitese eller motsetningsslutning) er en av flere metoder som brukes i juridisk metodelære når lover skal tolkes.. Antitetisk tolkning handler om omstendigheter som strengt tatt faller utenfor lovteksten, men hvor det ligger nær å lese noe inn i loven, slik at resultatet av tolkningen blir det motsatte av lovens vanlige resultat

Lovtolkning - Jusleksikon

 1. Analogisk anvendelse av lovbestemmelser • Analogi: Nært beslektet med utvidende tolkning -Forskjell: Utvidende tolkning utvider anvendelsesområdet for lovbestemmelsen; analogisk anvendelse innebærer anvendelse av samme løsning utenfor det loven dekker -Gradsforskjell Utvidende tolkning Analogie
 2. EMNE: INNSKRENKENDE, UTVIDENDE, ANALOGISK . OG ANTITETISK TOLKNING. 1. Innledning . 2. Innskrenkende tolkning . 2.1 Hva menes med begrepet? 2.1.1 Definisjon . 2.1.2 Forholdet til presiserende tolkning . 2.2 Grunnleggende årsaker til at man gjør bruk av innskrenkende tolkninger . 2.3 Argumenter for innskrenkende tolkning
 3. Analogisk tolkning. Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. Senaste nyheterna. Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling - inga skäl för sekretess. 26 augusti, 2020

Sensorveiledning teori 3 for 3. avdeling høst 2001, Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet . Oppgaven lyder: I hvilken grad er det adgang til og behov for å tolke lover presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning. Det som skal tolkes må ligge utenfor lovteksten samtidig. SVAR. Hej, och tack för din fråga! Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken. Den innebär att man vid ett tillfälle då det inte finns en uttrycklig lagbestämmelse använder sig av befintlig lagtext på annat område som reglerar en liknande situation, och utvidgar den regelns område till att omfatta även den tidigare situationen analog resonnementer er en metode for å behandle informasjon som sammenligner likhetene mellom nye og forstått konsepter, bruker deretter disse likhetene å få forståelse av det nye konseptet

Hva betyr Analogisk tolkning? Nedenfor finner du en betydning av ordet Analogisk tolkning. Du kan også legge til en definisjon av Analogisk tolkning selv. 1: 0 0. Analogisk tolkning. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmels... analogisk tolking; antitetisk tolking; presiserende; Rettspraksis. Det er slått fast i enkelte rettsavgjørelser at formuleringen «latt den mindreårige få til egen rådighet» tolkes slik at det kreves klare og tydelige holdepunkter for å si at giveren stiller en gave til fri rådighet for en mindreårig Analogisk tolkning innebär att ett fall som saknar reglering, i vissa fall kan tolkas mot bakgrund av ett liknande fall som är reglerat. Tolkning e contrario; Tolkning e contrario, motsatsvis tolkning, innebär att i vissa fall kan man dra en slutsats om att det är det omvända som måste gälla,. Regelen bygger på en analogisk tolkning av avtl. § 39,2. punkt, og den går ut på at en part kan kalle tilbake sin viljeserklæring etter at avtalen har blitt inngått dersom to vilkår er oppfylt. For det første må avtaleparten ha «særlige grunde» for å trekke seg,.

Internasjonalen tolkning. Når det gjelder tolkning av avtaler, bygger norsk rett på erklæringsteorien, som sier at en avtale skal tolkes ut fra en rimelig forståelse av avtaleteksten.Rettsanvenderen skal ved tolkningen tilstrebe å komme fram til et rimelig og fornuftig resultat Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det. analogi oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Det holder for eksempel ikke å skrive at teksten preges av mange gjentakelser, punktum Analogisk tolkning Allt om Juridik . En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation ; Start studying Introduktion + juridikens grunder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, - Kan argumentera för en analogisk tolkning

Ved en tolkning av forarbeidene med reelle hensyn kom imidlertid Høyesterett til at det var grunn for å anvende bestemmelsen fordi den var ment å favne også høns. Det er litt uklart om dette innebærer en utvidende tolkning av loven, eller en analogisk anvendelse av prinsippet, men saken er et eksempel hvor forarbeidene har blitt vektet tyngre enn lovens ordlyd Analogisk tolkning er å gi lovteksten et meningsinnhold utenfor ordlydens ramme. Du tolker for eksempel analogisk hvis regelen «Hund forbudt» også skal gjelde for katter, eller hvis regler om dyremishandling også skal gjelde for barnemishandling. I RT-1997-1341 Hønsehaukdommen ble regler som gjaldt viltangrep på «bufe», tolket. Spesifikt analogisk språk inkluderer eksemplifisering, sammenligninger, metaforer, similes, Imidlertid kan et kognitivt middel ganske enkelt redusere mengden av informasjon som er nødvendig for tolkning av kilden og målet, uten å ta hensyn til kostnadene for datareplikering

Utvidende og analogisk tolkning - Bakkenblog

Analogisk lagtolkning Ordförklaring. Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet. Kategorier. Lagtolkning. Tusentals mallar; Ständigt fri tillgång; Spara tid; Spara pengar; Oslagbart värde; LÄS MER. PRODUKTER. Nya Företagspaketet; Alla mallar; KUNDSERVICE Anvendes analogisk på tilbakekall av avtaler. Motparten må ikke ha innrettet seg, og det må foreligge særlige grunner. Eksempel: Kjøp av eiendom angres på grunn av at kjøper ble lagt inn på sykehus, og var ikke lenger i økonomisk stand til å betale «Om presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolking. Analogisk tolkning er når man gir en regel anvendelse på et liknende tilfelle som det loven omtaler, men som ikke er helt likt, for eksempel benytter noe som egentlig gjelder barn om f.eks dyrehold, eller benytter noe som egentlig gjelder kjøp om leieforhold. Kanskje ikke helt presist, men det er vanskelig å definere kort.

tolkning - jus - Store norske leksiko

 1. Hva betyr Analogisk tolkning? Nedenfor finner du en betydning av ordet Analogisk tolkning. Du kan også legge til en definisjon av Analogisk tolkning selv. 1: 0 0. Analogisk tolkning. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmels..
 2. dre område enn det lovteksten skulle tyde på er dette en innskrenkende tolkning. Publisert 2017-09-25 Forfatter Ove Kategorier Skolenotater ⇢ Juss. Neste Neste innlegg: Utvidende og analogisk tolkning
 3. Objektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Separat från dessa kan olika tekniker användas för att bestämma framförallt innehållet i de begrepp som lagtexten använder: Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slu

Analogisk med den ovennævnte erstatningssag, kan politiet ikke tillade sig at meddele noget om den dømtes fortid til arbejdsgiveren, uanset der må antages at være en risiko for de børn, den pågældende nu skal beskæftige sig med HorsFbl2001 Horsens Folkeblad (avis), 2001 Utgangspunktet ved tolkning av tariffavtaler er det samme som ved tolkning og utfylling av andre avtaler. Hersker det en felles forståelse om hva som er ment, så er dette avgjørende, og ikke hvordan man naturlig skal forstå ordlyden i avtalen. Men, er man enige om noe, blir det ikke tvist Analogisk tolkning. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmelsen reelt sett dekker. Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater

Juridisk metode - Cappelen Dam

 1. Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt av texten i själva bestämmelsen. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar.Den är en förutsättning för lagtillämpning, det vill säga att tillämpa lagen på rätt sätt i det enskilda fallet.. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla.
 2. Skattekontoret er enig med skattepliktige i at lovens formål til en viss grad kan tale for utvidende/analogisk tolkning i dette tilfellet. I forarbeidene fremgår det at et av formålene med liberale regler for salg av egen bolig, er reinvesteringshensyn. Det vil si at man kan investere gevinsten fra egen bolig i ny egen bolig
 3. Hur en analog tillämpning går till kan lättast illustreras med stöd i praxis. Jag har tyvärr inte hittat något rättsfall där en domstol tillämpar reglerna om enkla skuldebrev analogt, men om jag tolkar din fråga rätt så undrar du mer generellt hur en analogisk tillämpning går till
 4. Antitetisk betydning. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning
 5. Analogisk tolkning gir lovens ordlyd anvendelse på tilfeller utenfor ordets språklige ramme, men som i sak ligner på det loven beskriver. En skal være forsiktig med å bruke analogi

Analogisk tolkning. Det vil si at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold. Kilde: Jusleksikon.no - Todagersvarsel-unntaket gjelder ved uforutsette hendelser, og det er henvist til arbeidsmiljøloven § 15.3, 10.ledd, der det heter at dette gjelder ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser I vurderingen fremholder Høyesterett at ordlyden i seg selv kan tale for en slik tolkning, Men samtidig fremhever førstevoterende at ordlyden ikke kan tillegges like stor vekt som ellers, ettersom det er tale om en analogisk tolkning Innskrenkende tolkning Tolker formålet, og ting som i utgangspunktet. innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk tolking Denne våren har jeg fullført mitt bachelorprosjekt, en viktig del av bachelorgraden i arkiv og dokumentbehandling som jeg tar ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Analogisk tolkning skal vi være varsomme med. Hvis sterke argumenter fra de andre rettskildene taler for det, kan likevel en slik tolkning tenkes

Analogisk lagtillämpning lagen

Utvidende tolkning av straffebestemmelser Hva er gjeldende rett? Kandidatnummer: 605 Leveringsfrist: 25.11.2019 Antall ord: 1711 utvidende tolkning ikke bør tillates, hvorav analogisk tolkning bør være helt forbudt. Likevel er det ikke til å unngå at det i praksis oppstår tilfeller som lovgiveren ikke på forhånd har tenkt på, men som de selvfølgelig ville straffesanksjonert hvis de hadde vært tilstrekkelig oppmerksomme under lovforberedelsene 22. Praksis, kunnskapssyn og analogisk tenkning - Skapende.

Analogisk Lagtolknin

innskrenkende tolkning - Store norske leksiko

En eventuell utvidelse av virkeområdet for bestemmelsen bør derfor følge av en regelendring og ikke av utvidende eller analogisk tolkning. Med bakgrunn i det ovenstående er vi kommet til at en rørledning som beskrevet i anmodningen ikke er å anse som et anlegg etter særavgiftsforskriften En mann ble nektet innsyn i sin avdøde fars pasientjournal. Han var ikke nærmeste pårørende og hadde derfor ikke rett til innsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Andre pårørende kan på visse vilkår gis innsyn etter bestemmelsen om unntak fra taushetsplikt i helsepersonelloven § 24 første ledd. Ombudsmannen tok på generelt grunnlag opp spørsmålet om andre pårørende. Spørsmålet er tvilsomt. Om man velger å følge kjøpslovens regler, kommer man samtidig i den situasjonen at uttrykkelig bestemmelse i hel. må tolkes innskrenkende for å gi plass for en analogisk tolkning av kjøpsloven. I hel. § 1 har man bestemmelse om at den viker for løsninger som følger av særlege rettshøve Uttalelser i forarbeidene kan tas til inntekt for en analogisk tolkning av loven i enkelte tilfeller. I ot.prp.nr.49 (1991-1992) i kapitlet som heter spesielle motiver, diskuteres det hvorvidt reglene skal få lik anvendelse overfor grupper som faller utenfor begrepe analogisk lagtolkning - Svenska-Polska Ordbok - Glosb . 3 Den del av juridiken som innefattar studiet av rättsreglerna, dessas tolkning och tillämpning,. Associationsrätt En association är en sammanslutning mellan fysisk och/ eller juridisk personer

3 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne er flere ting. I dag tænker vi på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden vil tænkeevnen ændre sig igen. I de gamle kulturer såvel som i nutidens åndsvidenskab opfordres mennesket til at arbejde med symboler og symbolik Innskrenkende tolkning Tolker formålet, og ting som i utgangspunktet er mot loven kan tolkes til å være lov. Sjelden. Eks: innekatten Emmeline. Utvidende og analogisk tolkning Bruker loven på et større område enn det som fremgår av ordlyden (Utvidende tolkning

Innskrenkende tolkning - Jusleksikon

analogisk tolkning - WordPress

Analogi (juridik) - Wikipedi

analogi lex.dk - Den Store Dansk

Forvaltningsloven § 19 vil følgelig få analogisk anvendelse når en elev som anses å være part ber om innsyn i aktivitetsplanen til en annen elev i henhold til offentlighetsloven. Til spørsmål 2: Hvorvidt elev B og C i eksempelet innledningsvis kan anses å være part i saken til elev A,. Analogisk tolkning betyr anvendt blir anvendt utenfor ordlyd, men. #12. Demokratiet, Europa og det moderne prosjektet image. Addthis. Analogi, eller er er faktisk. #13. All know the importance image. Bservert, foreslr teorier flere at vann flytende. #14. Usikkerhetshåndtering - Abilator image. Propagandisten finner en og analogi. #15. Oppgaver.

Analogiskt tänkande Analogiskt tolkning Nba steve kerr von den golden state warriors ueberlaesst coaching den spielern a Infinitytwixx Mosca soltado stock photos Zoestambaugh Ltannenb R.m.williams clearance essendon Mrmrsberryman גומבה תפריט בוקר Henironelove Carabinieri stock photos Priya and kacey foursome hardcore party Trezan Apaicos купить мебельный. Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte. Läs mer om teleologisk lagtolkning på Juridik På Internet Den sentrale problemstillingen her er norske domstolers forpliktelse til å tolke de norske adferdsnormene i overensstemmelse med den underliggende EØS-retten. Formålet med denne tolkningen er å komme til et EØS-konformt resultat. Dette har en side både til forbudet mot utvidende og analogisk tolkning og kravet til presis hjemmel lov Saksnummer: 1999/15768 E AS/VIL Dato: 17.11.1999 Vedrørende forvaltningsloven § 36 1 Vi viser til Landbruksdepartementets brev 28. september 1999. I brevet bes Lovavdelingen vurdere om saksom.. Analogisk tolkning skal vi være varsomme med. Hvis sterke argumenter fra de andre rettskildene taler for det, kan likevel en slik tolkning tenkes

Saken gjelder en tiltakshavers krav om dekning av sakskostnader for arbeid som ble utført i forbindelse med Oslo kommunes fornyede behandling av en søknad om nedsettelse av et byggesaksgebyr. Kommunen avslo i første omgang søknaden, men Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet kommunens vedtak. Ved kommunens fornyede behandling fikk tiltakshaveren delvis innvilget søknaden om. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Ordningen med bindende forhåndsuttalelser fremheves også i innstillingen. Behovet for bindende forhåndsuttalelser vil etter vår mening kunne øke i tiden fremover, dette spesielt da lovfestingen vil kunne skape usikkerheter knyttet til analogisk og innskrenkende tolkning. Omgåelsesregelen lovfestes også med virkning for merverdiavgift

utvidende tolkning - Store norske leksiko

Utvitende tolkning er når en lov er gitt større omfang enn det dens lovtekst språklig skulle tilsi. Et eksempel er Passbåt-dommen hvor promilleregler for skip ble gjeldende for passbåtfører. Store utvidelser er analogiske. Sist oppdatert 2019-04-08 Kategorier Skolenotater ⇢ Juss Kommenter on Utvidende og analogisk tolkning

antitetisk tolkning - Store norske leksiko

analogisk lagtolkning översättning i ordboken svenska - polska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk notater ju-206 januar 2019 personbeskatning forelesning 8.januar 2019 legalitetsprinsippet: man er nødt ha hjemmel lov for kunne utføre en handlin GI-07/2012 Instruks om tolkning av Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a Det har bl.a. oppstått spørsmål om hvorvidt metoden kan og bør anvendes analogisk i saker hvor det anføres beskyttelsesbehov relatert til en av de øvrige konvensjonsgrunnene i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a Oppdatering av retningslinjer. Oppdatering av retningslinjer . Disse juridiske avtalene og merknadene inneholder vilkår og betingelser knyttet til bestemte PayPal-tjenester Begreoordinering fra lovskriverens synsvinkel Seminar om begreoordinering, Direktoratet for forvaltning og IKT, 9. april 2019 Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordru

Presiserende tolkning - Jusleksikon

Or sign in with one of these services. Logg inn med Facebook . Logg inn med Twitte Antitetisk tolkning handler om omstendigheter som strengt tatt faller utenfor lovteksten, men hvor det ligger nær å lese noe inn i loven. 4.Innskrenkende tolkning er å gi regelen anvendelse på et mindre område enn lovteksten skulle tyde på. 5. Utvidende eller analogisk tolkning er å tolk

Dette forklarer muligens den subsidiære anførselen om analogisk tolkning av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Det utvidede appellkammeret har riktignok vært tilbakeholden med å trekke adgangen til henvisning til det utvidede appellkammeret etter artikkel 112 for langt (se for eksempel G 3/08 Programs for computers ) regine laland 229617 våren 2016 obligatorisk oppgave rettsstat og menneskerettigheter jeg besvarer denne oppgaven vil jeg si noe generelt om hv Vilkår om økonomisk kompensasjon etter energiloven. Furru, Jon. Master thesi 18 timer siden, Pashla skrev: Det er ikke noen menneskerett å få BARN. Men det er en menneskerett å motta medisinsk behandling uten å bli diskriminert, og det er det lovendringen handler om. Vel, i følge artikkel 16 har alle rett til å stifte egen familie. Den andre menneskerettigheten du er inne.. Dette gjelder tolkning av komplekse situasjoner og løsning av sammensatte problemer, forklarer en av professorene, Agnar Aamodt. Han er datadelen av tekno-kompetansen. Datadelen er forent med professorkompetanse i petroleumsteknologi. Analogisk resonnering. Hvordan løser man problemer før de oppstår

 • Hilsemåter i norge.
 • Wellnesshotel günstig bayern.
 • Tilfluktsrom kristiansand.
 • Norge for kristus.
 • Frankfurter allgemeine woche.
 • Morten gamst pedersen kjæreste.
 • Fh bocholt klausurtermine.
 • Petidin virkning.
 • Strömstads gk.
 • Non verbal communication definition.
 • Mat etter slankeoperasjon.
 • Volvo maskin hamar.
 • Modellbilar 1 87.
 • Magersucht fressanfälle stoppen.
 • Svenskar i berlin facebook.
 • The european union members.
 • Laminatgulv grå.
 • Getreideart dinkel.
 • Ujevn farge på fuger.
 • Schwarz restaurant kirchheim.
 • Rally dakar 2018 matthias walkner.
 • Feil på sd kort.
 • Grov uaktsomhet forsikring.
 • Nayeon twice.
 • Thug life album.
 • Alienware 17 r4.
 • Rhus toxicodendron d12 hund.
 • Zach galifianakis laugh gif.
 • Hvor skal jeg bo.
 • Lønn yrkessjåfør med fagbrev.
 • Fattighus definisjon.
 • Fjellhaug bachelor.
 • Experiment movie.
 • Ikea avion.
 • Fri bolig i arbeidsforhold.
 • Furtwängler ihk worms.
 • Woody woodpecker 2017 full movie.
 • Bruke hardt brunt sukker.
 • Formel 1 motorenhersteller.
 • Tilfluktsrom kristiansand.
 • Tine brunost.