Home

Skadeserstatningsloven § 3 5

Skadeserstatningsloven § 3-5: Oppreisning - Codex Advoka

 1. Skadeserstatningsloven § 3-5: Oppreisning. Blir skadelidte påført en personskade kan skadelidte ha rett på oppreisning, dersom skadevolder påførte skadelidte personskaden ved grov uaktsomhet eller forsett. Retten til oppreisning ved personskade og integritetskrenkelser står i skadeerstatningsloven § 3-5
 2. Skadeserstatningsloven § 3-5: Oppreisning Erstatning for oppreisning kalles også erstatning for tort og svie. Hjemmelen for denne erstatningsposten finner du i skadeerstatningsloven § 3-5. Det kreves ikke at du har blitt påført et økonomisk tap..
 3. Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) Kapittel 3. Erstatning for skade på person, for andre personlige krenkinger m.m. og for tap av forsørger. Oversikt; Krav på erstatning etter § 3-2 eller oppreising etter § 3-5 eller § 3-6 kan heller ikke overføres ved arv,.

Har skadeserstatningsloven § 3-5 betydning for hva som

 1. Erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art etter skadeserstatningsloven § 3-5 og tap under 10.000 kroner erstattes likevel ikke etter loven her. Departementet kan gi forskrifter om beregning av menerstatning i pasientskadesaker som utfyller eller avviker fra reglene i skadeserstatningsloven § 3-2
 2. Hovedregelen om oppreisning følger av skadeserstatningsloven § 3-5. Denne har to alternative hovedvilkår, som kan formuleres slik: 1. Enten at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har påført skadelidte en personskade. 2. Eller at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeserstatningsloven.
 3. skl. § 3-5 er presisert og nyansert gjennom høyesterettspraksis, som er den sentrale rettskilden ved tolkningen. Det foreligger et omfattende doms- og kjennelsesmateriale om oppreisning. * Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 1 Lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 (skl.)

Erstatningsrett. Om det etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3, er et krav om forsett eller grov uaktsomhet med hensyn til skadelidtes alder når skadevolder er domfelt etter straffeloven § 302 skadeserstatningsloven § 3-5, og § 19 a ble overført til skadeserstatningsloven § 3-6. Endringen var ikke ment å medføre materielle endringer. 4 Disse bestemmelsene var de eneste reglene i norsk rett som hjemlet erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade frem til 1973, da skadeserstatningsloven fik

Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a. I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert Skadeserstatningsloven § 3-5 gir hjemmel for å tilkjenne mobbeoffer oppreisning, altså en kompensasjon (erstatning) for ikke-økonomisk tap. For at arbeidsgiveren skal bli ansvarlig for å betale oppreisning (organansvar), må skadevolder ha opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt, og skadevolder må kunne identifiseres med arbeidsgiver a) Menerstatning - skadeserstatningsloven § 3-2 (tapt livskvalitet) b) Oppreisning - skadeserstatningsloven § 3-5 (tort og smerte) (2.2) Vederlagskrav - uberettiget bruk/utnyttelse Rt. 1981 side 1215 (Trollheimen). Spørsmål om hvilket skyldkrav (i Rt. 1981 side 1215 (Trollheimen): Forsett

Skadeserstatningsloven: Din [Guide] - Codex Advoka

 1. etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3, er et krav om forsett eller grov uaktsomhet med hensyn til skadelidtes alder når skadevolder er domfelt etter straffeloven § 302. For øvrig tillates ikke anken fremmet.» 3 HR-2020-1798-A, (sak nr. 20-056588SIV-HRET
 2. Skadeserstatningsloven § 3-5: Oppreisning. Erstatning for oppreisning kalles også erstatning for tort og svie. Hjemmelen for denne erstatningsposten finner du i skadeerstatningsloven § 3-5. Det kreves ikke at du har blitt påført et økonomisk tap. Oppreisning skiller seg dermed fra de fleste andre erstatningsposter
 3. Erstatning til barn som blir skadet før fylte 16 år ble før lovendring 01.03.18 utmålt i form av en standardisert barneerstatning, jfr. skadeserstatningsloven § 3-2 a. Standardisert barneerstatning. Den standardiserte erstatning til barn skal sikre at barn får den samme erstatningen for samme skade
 4. erer i erstatningsretten. Imidlertid oppstiller visse bestemmelser i skadeserstatningsloven krav om skyldevne, herunder §§ 3-5 og 5-1, noe som indikerer at også erstatningsrettsområdet bærer preg av pønale hensyn
 5. Skadeserstatningsloven § 3-5: § 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.) Den som forsettlig eller grovt aktløst har a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3

Hvem kan få oppreisning? - rettshjelpsadvokaten

Skadeserstatningsloven inneholder lover om erstatning for skade, enten på person eller gjenstand. Loven inneholder 6 kapitler, som omhandler ansvarsgrunnlag, erstatning og erstatningsutmåling for personskade, erstatning for tingskade og annen formuesskade, medvirkning og lemping, og til slutt generelle avsluttende bestemmelser Oppreisningserstatning er en form for erstatning for tort og svie av ikke økonomisk art. Oppreisningserstatning skiller seg dermed fra de fleste andre erstatningsformer, da erstatning vanligvis fordrer et økonomisk tap. Oppreisningserstatningen utmåles skjønnsmessig som en engangssum, og vilkårene fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5. Hva er vilkårene for oppreisningserstatning? Man. en skade og et tap. I all hovedsak et økonomisk tap, selv om skadeserstatningsloven har regler for menerstatning, jf. skl. § 3-2, oppreisning, jf. § 3-5 og om erstatning for !!!!! 2!Lov 13. juni 1969 nr. 26. Lov om skadeserstatning.! 3 Nils Nygaard. Skade og ansvar. Universitetsforlaget. 2007. s. 12 Ved dødsfall gis erstatning for tap av forsørger (skadeserstatningsloven § 3-4). Erstatning for skade av ikke-økonomisk art utmåles etter reglene om ménerstatning (skadeserstatningsloven § 3-2) og oppreisning (skadeserstatningsloven § 3-5), og kan komme i tillegg til erstatningen for det økonomiske tapet

Oppreisning - skadeserstatningsloven § 3-5 6.3.1. Formål Rt. 2005 side 289: «Bestemmelsene om oppreisning ble tatt inn i skadeserstatningsloven ved lovendring i 1973. Tidligere stod bestemmelsene om oppreisning i straffelovens ikrafttredelseslov § 19 andre ledd og § 21 andre ledd Dette fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5, jfr. § 3-3. Oppreisning er ment å være en kompensasjon for den krenkelsen som man har blitt utsatt for. Oppreisningserstatning utmåles normalt etter en skjønnsmessig vurdering, der man vurderer hvor grov handlingen var og hvor skadet fornærmede ble Erstatningsberegningen i forhold til skadeserstatningsloven §§ 3-1, 3-2 og 3-5 Først skal det beregnes full erstatning. Den omfatter tap etter skadeserstatningsloven § 3-1. Det vil si faktiske utgifter, samt tap i framtidig erverv og utgifter i framtiden. Utgiftene knyttet til det å få benet amputert, er greie Har skadeserstatningsloven § 3-5 betydning for hva som utgjør én strafferettslig krenkelse? by Kjell V. Andorsen er dr. juris fra 1999 og har arbeidet i domstol, politiet og som privatpraktiserende advokat

PTSD og erstatning - Landsforeningen for PTS

 1. Oppgaven drøfter hvem som kan være ansvarssubjekt etter skadeserstatningsloven § 3-5. Det legges vekt på nyere rettspraksis i forhold til barn og ungdom sitt erstatningsansvar
 2. Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan personer utsatt for forsettlig eller grovt uaktsom personlig krenkelse kreve erstatning av gjerningspersonen. I slike tilfeller vil det gjerne ikke foreligge et økonomisk tap, som vanligvis er et vilkår for å kunne kreve erstatning
 3. Lovhjemmelen for oppreisningserstatning er skadeserstatningsloven § 3-5, jfr. § 3-3, men det fremgår ikke direkte av bestemmelsene hvor mye man kan ha krav på i oppreisningserstatning. De fleste seksuelle overgrep har ikke et standardisert oppreisningsnivå, og man må da foreta en helhetsvurdering basert på en rekke relevante momenter

Erstatning/oppreisning etter skadeserstatningsloven. Det er heller ikke skatteplikt for erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeserstatningsloven § 3-2 og § 3-2 a om ménerstatning eller skadeserstatningsloven § 3-5 og 3-6 om oppreisning, jf. skatteloven § 5-15 nr. 1, bokstav h nr. 1 (17) Skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 gir bare hjemmel for oppreisning når noen har blitt utsatt for den groveste av disse krenkelsene, nemlig § 200 tredje ledd-tilfellene. For krenkelser som i vår sak - seksuell handling overfor en voksen person etter § 200 første.

Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd første punktum lyder slik: Den som forsettlig eller grovt aktløst har a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, kan - uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardiser Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd fastsetter at den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person eller tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, kan pålegges å betale fornærmede oppreisning Skadeserstatningsloven § 3-5 gir hjemmel for å pålegge den som med grov uaktsomhet har «voldt skade på person». For at handlemåten skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan den krenkede kreve oppreisningserstatning for skaden som er blitt påført ved handlingen. Det er, enn så lenge, ingen normert erstatning for krenkelser av denne typen. En oppreisning må settes ut fra hva retten finner rimelig Det følger av ordlyden i skadeserstatningsloven § 3-5 at oppreisningserstatning bare kan tilkjennes når det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Det forelå ikke klart grunnlag i andre rettskilder for å fravike denne ordlyden

Lov om erstatning ved pasientskader mv - Lovdat

Motparten anførte blant annet at skadeserstatningsloven § 3-5 anvendt i sammenheng med straffeloven § 307 må forstås slik at det er tilstrekkelig for å tilkjenne oppreisning at villfarelsen om skadelidtes alder kan bebreides skadevolder som uaktsom. Det var altså ikke Høyesterett enig i - Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at B er påført skade i relasjon til skadeserstatningsloven § 3-5 bokstav a. - Lovgiver har bevisst tatt et valg om at straffeloven § 200 annet ledd ikke omfattes av de bestemmelser som gir rett til erstatning. Kravet til skade må vurderes i lys av dette. - B har ikke fått noen diagnose til skadeserstatningsloven § 3-5 2.1 Endringen i bilansvarsloven og bakgrunnen for denne Det var en uttalelse fra EFTA-domstolen som førte til den nevnte endringen i bilansvarsloven. EFTA-domstolen uttalte at norsk lov, slik den var før lovendringen, ikke var i samsvar med EUs motorvognforsikringsdirektiver. §3.5 Det foretas en sammenligning mellom erstatningsgrunnlag etter norsk rett og de vilkår som fremgår av EMK og EMDs praksis omkring artikkel 13, sett i lys av EMK artikkel 3. EMK ble vedtatt 4. november 1950. Norge ratifiserte konvensjonen i 1951, og i 1999 ble konvensjonen inkorporert i menneskerettsloven, jfr. §2, som norsk lov

Imidlertid oppstiller visse bestemmelser i skadeserstatningsloven krav om skyldevne, herunder §§ 3-5 og 5-1, noe som indikerer at også erstatningsrettsområdet bærer preg av pønale hensyn (2.2) Oppreisning - skadeserstatningsloven § 3-5 (2.3) Smerteerstatning - nytt forslag i NOU 2011:16 (3) Forsørgertap - skadeserstatningsloven § 3- Oppreisning: Oppreisningsansvaret ved personskader, som kompenserer for ikke-økonomiske tap i form av tort og svie, er hjemlet i skadeserstatningsloven § 3-5. Det er et grunnvilkår for oppreisningsansvar at skadevolderen har utvist «kvalifisert skyld» ved skadeforvoldelsen - det betyr grov uaktsomhet eller forsett Skadeserstatningsloven § 3-3 har sin største betydning ved henvisningen til bestemmelsen i § 3-5 første ledd bokstav b. Endringen vil innebære at det blir anledning til å idømme oppreisning som følge av flere typer forbrytelser, uavhengig av om offeret forsettlig eller uaktsomt er påført skade Selv om inngangskriteriene er innfridd, anviser ordlyden i skadeserstatningsloven § 3-5 at oppreisningserstatning «kan» tilkjennes. Hva som ligger i dette begrepet må tolkes i lys av nyere rettspraksis og andre kilder, hvilket er temaet kursets tredje del. Leksjon 4. Skjønnsmessig utmålin

Skadeserstatningsloven § 3-5 jf. 1-3 A (advokat Christian Lundin) mot B (advokat Preben Henriksen) Stang Lund, Flock, Støle, Skoghøy og justitiarius Schei B ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for under sinnssykdom å ha forsøkt å drepe A ved å stikke ham med en kniv i hodet og halsen Skadeserstatningsloven § 3-5 regulert av andre bestemmelser enn skl.§ 3-5, og vil derfor ikke bli drøftet. Oppreisningserstatning for ærekrenkelser etter skl.§ 3-6 blir heller ikke drøftet. For oppreisningserstatning er det et krav om årsakssammenheng mellom skaden elle

Toggle navigation Bergen Open Research Archive - UiB BORA. English; norsk; norsk . English; norsk; Logg inn; Toggle navigatio Menerstatning er hjemlet i Skadeserstatningsloven § 3-2 er dr. juris fra 1999 og har arbeidet i domstol, politiet og som privatpraktiserende advokat. Han har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Jur. fak. UiO . Skadeserstatningsloven - regjeringen . Hovedregelen om oppreisning følger av skadeserstatningsloven § 3-5 Dette har betydning med hensyn til om skadelidte har krav på oppreisning. For å få oppreisning kreves det forsett, eller grov uaktsomhet, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Skadevolders ansvar og forsikringsselskapets regress utvides også i slike tilfeller, jf. skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 1 pkt. a

Oppreisning Advokatfirmaet Teigsta

Skadeserstatningsloven § 2-1 kommer til anvendelse på Drammen kommune som arbeidsgiver. De skadelidte har i tillegg krav på oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 (skadeserstatningsloven § 3-5) - For æreskrenking og krenking av privatlivets fred (skadeserstatningsloven § 3-6) - Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - For bøter, gebyr o.l

Dersom du har vært utsatt for en vold eller annen kroprenkelse som har påført deg skade fysisk eller psykisk kan du ha krav på erstatning. For å kreve voldsoffererstatning må du normalt ha anmeldt saken til politiet og kreve ditt økonomiske tap medtatt i straffesaken mot gjerningsmannen (såkalt borgerlig rettskrav). I tillegg må hendelsen være Fortsett å lese «Voldsskade Selv om inngangskriteriene er innfridd, anviser ordlyden i skadeserstatningsloven § 3-5 at oppreisningserstatning «kan» tilkjennes. Hva som ligger i dette begrepet må tolkes i lys av nyere rettspraksis og andre kilder, hvilket er temaet kursets tredje del. Leksjon 4 Hva kan gi grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5? Paragraf 3-5 er en regel om erstatning for ikke-økonomisk skade i spesielle tilfeller av personlige krenkelser. Regelen er en videreføring av gamle regler om erstatning for «Tort og Smerte eller for anden Skade af ikke økonomisk art» slik det stod i en gammel lov

Erstatningsrett. Om det etter skadeserstatningsloven § 3-5 ..

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Skadevolders forsikringsselskap dekker oppreisning for ulykker inntruffet etter 01.juli 2009 i henhold til bilansvarsloven § 4 jf. skadeserstatningsloven § 3-5 Oppreisning er et juridisk begrep som har to distinkte betydninger.. I erstatningsretten er oppreisning en betegnelse på at erstatning tilkjennes for en ikke-økonomisk skade. Dette reguleres i skadeserstatningsloven § 3-5, som fastsetter de nærmere vilkår.Det er et vilkår at det enten er snakk om skade på person, eller overtredelse av visse straffebud 3.5 Skattlagt ulovlig utbytte som ikke blir tilbakebetalt til selskapet 4.2 Nærmere om erstatning etter prinsippene i skadeserstatningsloven kap. 3 eller yrkesskadeforsikringsloven 4.3 Nærmere om erstatning etter utenlandsk rett 4.4 Nærmere om forsikringsutbetalinge Høyesterett avsa den 12. september 2018 dom i sak om oppreisningserstatning til de etterlatte etter et dødsfall i trafikken. Advokat Rune Tveit i Advokatfirmaet Riisa representerte forsikringsselskapet. Føreren av bilen som forårsaket dødsfallet var psykotisk og forsøkte å ta sitt eget liv. Det var ikke omtvistet at hans erstatningsplikt ville utmåles under hensyn til særbestemmelsen.

Skattefri erstatning for tort og svie i forbindelse med

dc.contributor.author: Lindstad, Stine: eng: dc.date.accessioned: 2012-01-12T12:26:16Z: dc.date.available: 2012-01-12T12:26:16Z: dc.date.issued: 2011-06-01: en 3.5 Betingelser for relevans erstatning for rent formuestap etter skadeserstatningsloven § 2-1, hvor det påberopte erstatningsbetingende forhold var brudd på regler om bygningskontroll i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl. 1985)3. Spørsmålet for.

Forsiden - Lovdat

ningsloven § 3-5. Tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse er feil. Tingretten har korrekt lagt til grunn at rektor kan pådra kommunen organansvar. Det følger av rettspraksis og juridisk teori at organansvaret går lenger ned i kommunen enn kun til de øverste organene som fremgår av forarbeidene til skadeserstatningsloven I Rt. 2015 s. 1324 tok Høyesterett stilling til om det kan gis oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 for kroprenkelse (straffeloven § 271) som også er en seksuell handling uten samtykke (straffeloven § 297) § 3-5. Tidligere uføre. Var skadelidte uavhengig av den aktuelle skaden eller sykdommen 50 % ervervsmessig ufør eller mer, kan han eller hun kreve erstatningen utmålt etter skadeserstatningsloven § 3-1 hvis dette leder til høyere erstatning enn utmåling etter reglene her Også skadeserstatningsloven §3-5 og §3-6 kan anføres som grunnlag for erstatning og oppreisning, selv om oppreisning har mindre praktisk økonomisk betydning i denne saken. Når det spesielt gjelder §3-5, kan flere alternativer være aktuelle:.

3.5 Kort oppsummering 23 4 CULPANORMEN I PRAKSIS 23. II 4.1 Innledning 23 4.2 Skadens karakter 27 4.2.1 Personskader 27 4.2.2 Tingsskader 37 4.2.3 Formuesskader 38 Ettersom skadeserstatningsloven begynte som et nordisk samarbeid, kan det også vær Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser skadeserstatningsloven § 5-3 bare gjelder når flere er ansvarlige utenfor kontrakt, at det kreves lovhjemmel til § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3 skal anses som én eller flere krenkelser. Spørsmålet kommer på spissen fordi det for voldtekt er blitt fastsatt e Oppreisning er betegnelsen på erstatning for ikke-økonomisk skade, som er ment å rette opp og kompensere for tort og svie.. Reglene om oppreisning går frem av Skadeserstatningsloven (1969) § 3-5.. Det er et vilkår at det enten er snakk om skade på person, eller overtredelse av visse straffebud. Særlig praktisk her er bestemmelsene om sedelighetslovbrudd, trusler og legemskrenkelser

 • Und hier kommt tante lisbeth leseprobe.
 • Likert skala auswertung.
 • Vishnu symboler.
 • Hudud sharia.
 • Behendigheid spelletjes.
 • Poznań turysta.
 • Curacao fruit.
 • Shopping leeds.
 • Community cast.
 • Hva lages amfetamin av.
 • Wormtail padfoot.
 • Weather report thailand.
 • Parkhaus cinestar rostock.
 • Zollamt stuttgart ü30 2017.
 • Nusfjord krefting.
 • Stihl ms 441 pris.
 • Irland rundreise aldi.
 • Håp stiftelsen helgeland.
 • Barcelona fotballskole 2018.
 • Call of duty d day.
 • Maxim versmold facebook.
 • Km turn 2017.
 • Navneskilt bioingeniør.
 • Lage engelsk frokost.
 • 16 på tysk.
 • Åpent i påsken.
 • Twin peaks season 4.
 • Blindeskrift oversetter.
 • Kairo konferansen 1943.
 • Ekte majones oppskrift.
 • Kosthold for kreft.
 • Åsnes ski cecilie skog.
 • Berlin kantstr plz.
 • Zagreb newspaper nora.
 • Er plast laget av olje.
 • Rita en häst.
 • Butikker chania.
 • Åpent i påsken.
 • Glutenfri stroganoff gryte.
 • Syndesmoseskrue.
 • Zoo flensburg.