Home

Språkdebatten 1830

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

 1. Språkdebatt og språkpolitikk er på mange måter to sider av samme sak. Den offentlige debatten er ofte knyttet til politiske ambisjoner - ønsker om innflytelse og medbestemmelse. I den norske språkdebatten på slutten av 1800-tallet sto partiene Høyre og Venstre på hver si side
 2. dretall, og dette synspunktet fikk ikke medhold på sikt. Johan Sebastian Welhaven var en tilhenger av denne ideen. En annen fraksjon ville fornorske det danske.
 3. Wergeland og Welhaven sin språkdebatt i 1830-årene. Oppgave om Wergeland og Welhaven, språkdebatten på 1800-tallet. karakter :6/5. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 18.06.2004 Tema Språkhistorie.
 4. På 1830- tallet oppstod det en språkdebatt om hvorvidt dette var hensiktsmessig, og man kom frem til 3 forskjellige løsninger. Beholde det danske skriftspråket, fornorske det danske skriftspråket og danne et helt nytt skriftspråk basert på norske dialekter
 5. Språkdebatten på 1800-tallet. I 1830-årene var det stadig flere som tok til orde for at Norge måtte få sitt eget skriftspråk. De var påvirket av tankene til den tyske filosofen Herder, som hevdet at språket gjenspeiler historia, kulturen og tradisjonene til et folk
 6. Språkdebatten på 1830-tallet Som nevnt tidligere så ble det en stor debatt om hvordan skriftspråket i Norge skulle være. Spesielt sterk var denne debatten på 1830-tallet. Da ble skillet mellom de som ville beholde det danske, de som ville gå gradvis over til et fornorsket skriftspråk,.

Språkdebatten på 1830-tallet - tre aktuelle veivalg På 1830-tallet fikk vi en debatt om skriftspråket i Norge. Debatten handlet om hvilken vei vi skulle gå med språket vårt. Enkelt sagt var det tre veier man diskuterte: • å fortsette å skrive dansk • å fornorske det danske skriftspråket gradvi Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. Tid: 2 X 45 minutter Fra Panorama Vg2 Side 95 - 104 Organisering Grupper med 3 elever Mål for elevene: Få oversikt over de mest sentrale hendelsene i norsk språkhistorie Reflektere over sammenhengen mellom språk og demokrati Bli kjent med e Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane. Omkring 1830- årene så man en forbedring i den norske skrive- og leseopplæringen i Norge. Dette førte til at det danske skriftspråket ble styrket som følge av at mange idealiserte et rent dansk skriftspråk. Samtidig så man antydninger til et skifte i denne tanken da nasjonsbyggingsprosjektet skjøt fart på slutten av 1830-tallet Kort oppsummering av språkstriden 1814 - 1830: 1. En strid om hva språket skulle kalles, ikke så mye om hvordan det skulle brukes og hva det skulle inneholde. 2. Forsinket debatten om selve det språklige innholdet. Denne blusser for alvor opp i 1830/40-årene. 3

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

Wergeland og Welhaven sin språkdebatt i 1830-årene - Daria

 1. Verdensdiktet fra 1830 fikk det til å renne over for ham. Hans offentlige debut er et angrep på Henrik Wergeland: «Til Henrik Wergeland». Dette diktet ble opptakten til de feider som siden ble utkjempet mellom Welhaven og far og sønn Wergeland
 2. e, for det lærer de ikke så mye av. Å gi dem arbeidsoppgaver der de sjøl må finne fakta og så bearbeide det til en problemstilling, gir mye større læringsutbytte
 3. AV LARS S. VIKØR. Henrik Wergeland (1808-1845) var ein aktiv deltakar i den gryande språkdebatten i Noreg, som på 1830-talet for første gong begynte å rette seg konkret inn på korleis substansen i det norske språket skulle vere
 4. Språkdebatt og språkpolitikk 1830-1900 Fra 1536 til 1814 var det danske skriftspråket det eneste skriftspråket i Norge. Språkdebatten og språkpolitikken har vært svært viktig for utviklingen av det skriftspråket vi har i Norge i dag

I 1830 deltok Henrik Wergeland i språkdebatten, og dette var begynnelsen av den store språkendringen i landet. Norges språk skulle uttrykke folkesjelen, og språket skulle derfor ikke være dansk, mente Wergeland. Hans arbeid omfattet blant annet å eksperimentere med norske ord og uttrykk ved oversettelser fra dansk til norsk 1990 1862: Knudsen så frukter av arbeidet sitt Stum e ble fjernet, dobbeltskriving av i, e og u ble avskaffet 1864: Aasen utgir Norsk gramatikk 1873: Aasen utgir Norsk Ordbog Vinje og Gardborg er aktive brukere av landsmålet og melder seg inn i språkdebatten Ulike syn på hvorda Sammendrag norsk språkhistorie 1. Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra 1860-åra 1870-åra 1880-åra 1890-åraSlutt på Wergeland, Innsamling 1853: Aasen 1862: 1878: 1887: 1892:dansketida: Welhaven og av eventyr og lanserer «Lydrett» Skoleundervi «Dannet Nordahlunion med P. A. Munch.

1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking 1840-tallet: Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr 1850: Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkespro Bakgrunnen for både Knudsen og Aasen var nasjonalromantikken og språkdebatten i 1830-åra. Da ble det et problem at vi ikke hadde et eget, norsk skriftspråk, men brukte det danske. Henrik Wergeland startet det hele ved å ta opp norske ord og former i diktninga si,. Skoleoppgave 2014 av Helga Christiansen og Julie Glemminge. Vår tolkning av hvordan språkdebatten på 1800-tallet ville sett ut i vårt moderne internett-samfunn

Table of Contents: 00:15 - Identitet 01:34 - 1830-årene 02:04 - Wergeland og Welhaven 02:37 - P.A. Munch og Ivar Aasen 03:19 - 1840-årene 03:45 - Knudsen 04:.. Språkdebatten (1830, kolorisert) Humor. Close. 8. Posted by 6 months ago. Archived. Språkdebatten (1830, kolorisert) Humor. 0 comments. share. save hide report. 70% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by. best

Språkdebatten i 1830 årene Beholde det danske språket Johan Sebastian Welhaven og de tre alternativene Lage et helt nytt norsk språk Petter Andreas Munch og Ivar Aasen Helt nytt norsk skriftspråk Petter Andreas Munch Norrøn Ivar Aasen Dialekter Beholde dansken Enkleste og beste. Prezi Den norske språkstriden eller målstriden har i hovudsak knytt seg til striden om skrivemåten av det norske språket.. Striden har opphav i at Noreg mista norsk som offisielt skriftspråk i dansketida, da det berre vart skrive dansk i offisiell samanheng her i landet. Det norske talemålet, som hadde nådd det nynorske utviklingsnivået sitt frå 1500-talet av, levde derimot vidare i dei. Utbyggingen av skolesystemet kom derfor til å sette preg på språkdebatten, særlig etter 1860, da det kom nye skolelover, På denne bloggen gjør vi greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830 årene til vår tid. Vi skriver om fornorsking av det danske skriftspråket, og om utviklingen av landsmålet. Vis hele profilen min I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man[hvem?] stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk,[omstridt - diskuter] men disse var i klart mindretall, og dette synspunktet fikk ikke.

I 1830-åra starta språkdebatten i Noreg for alvor. Nasjonalromantikken vart etter kvart eit nytt samlingspunkt, og det vart ei nasjonal oppgåve å skaffe landet vårt eit eige skriftspråk som var tilpassa vår norske natur, vere- og tenkjemåte I 1779 skrev Jacob Nikolai Wilse, en dansk sokneprest, at Norge kunne ha hatt sitt eget skriftspråk viss landet ikke hadde vært i union. Språkutviklingen og Språkdebatten 1830-1900 Språklige forhold 1830 1900. View more presentations from Olevar20. Lagt inn av Ole Martin kl. 00:44. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar

Språkdebatten 1830. Beholde dansk (Johan Sebastian Welhaven) Fornorske dansk (Henrik Wergeland) Skape ett nytt skriftspråk basert på en norsk dialekt (P.A Munch) Nasjonalromantikken og innsamling av folkekultur 1840. Folkeevntyr. Ivar Aasen samler inn dialekter 1842 - 1846 I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, men disse var i klart mindretall. Johan Sebastian Welhaven var blant disse, og dette synspunktet. Språkdebatten 1830. Ivar Aasen samler dialekter 1842 - 1846. Det norske folkesprogs grammatik 1848. Bok av Ivar Aasen. Ordbog over det norske folkesprog 1850. Bok av Ivar Aasen. Ortofoni i praksis 1862. Vedtaket om barnas eget talemål 1878. Jamstillingsvedtaket 05/12/1885. Målparagrafen 1892. Nynors Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet (1917-reformen: (Viktig) : Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet, Aasen-normalen: skapte en normal, ett sett med regler for å lage grammatikk: måtte velge mellom mange former av hvert enkelt ord. Ville bort fra det danske: fjernet de ordene som er likest dansk. Valgte de ordene som var vanligst i dialektene som flest pratet, og. Start studying Språkdebatten på 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Språkdebatten i Norge på 1800-tallet Artikkel

 1. Språkdebatten på1830-tallet •Språkdebatten på 1830-tallet fikk ingen klar vinner med én gang. •Når folk reiser ut på bygda for å finne den norske folkesjela på 1840-tallet, er det et åpent spørsmål hvilket skriftspråk man bør velg
 2. 1830. Den norske språkdebatten begynner I 1833 var det for første gang flere bønder enn embetsmenn på Stortinget, og de får stadig mer makt. Samtidig har nasjonalromantikken kommet til Norge. Det er i denne perioden tanken om et eget norsk skriftspråk blir født. I den.
 3. 1830. Språkdebatten Språk ble en stor sak. Noen ville behold danskspåket og noen ville lage et eget skriftspråket. Knud Knudsen og Ivar Aasen ville lage et eget skriftspråk. Knudsen skapte Bokmål mens Aasen skapte nynorsk. You might like: La formación.

KAP. 2. SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK 1830-1900 KOMPETANSEMÅL Kompetansemål for kapittel Vi fikk i oppgave å skrive et lite sammendrag om Språkdebatt og Språkpolitikk 1830-1900 fra norskboken vår, og dette skulle samskrivest. Jeg samskrev med Birte og Anne Kari. Her er resultatet! I 1779 skrev Jacob Nikolai Wilse, en dansk sokneprest, at Norge kunne ha hatt sitt eget skriftspråk viss landet ikke hadde vore i union med Danmark

Utbyggingen av skolesystemet kom derfor til å sette preg på språkdebatten, særlig etter 1860, da det kom nye skolelover, På denne bloggen gjør vi greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830 årene til vår tid. Vi skriver om fornorsking av det danske skriftspråket, og om utviklingen av landsmålet. Vis hele profilen min om språkdebatten i 1830-årene og hvordan denne var viktig for nasjonsbyggingen i Norge; om hvordan det norske språket og målformene våre har vært gjenstand for politisk og kulturell debatt helt siden 1830-årene; å se den norske språkhistorien i et internasjonalt perspektiv,.

Norsk - Wergelands språksyn - NDL

Språkdebatten 1830-1900. Jeg bruker ikke mye tid på å gå gjennom teori med elevene mine, for det lærer de ikke så mye av. Å gi dem arbeidsoppgaver der de sjøl må finne fakta og så bearbeide det til en problemstilling, gir mye større læringsutbytte språkdebatten på 1830-tallet \ 1840-tallet - innsamlingens tiår \ Ivar Aasen lager landsmålet \ Knud Knudsen - riksmålets far \ Tre viktige stortingsvedtak \ 1901 - Hægstadnormalen \ 1907 - Riksmålet reformeres \ 1917 - den første samnorskreformen. 1929 - skriftspråkene skifter navn

Norsk - det nye verdensspråket!: Språkdebatten på 1830-talle

 1. Språkdebatten 1830 Jeg skal være Henrik Wergeland (1808-1845). Han tilhørte embetsmanns klassen. Han var en ivrig bruker av fornorskning. Han ville omskape et etablert skriftspråk ved å endre det planmessig i en bestemt retning
 2. Start studying Språkhistorie fra 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. nelige Bogsprog». Språkdebatten frem til nå hadde dreid seg om hva språket skulle hete. Språkdebatten i 1830-årene dreide seg om språkets innhold og bestanddeler. - En gruppe ønsker fortsatt dansk språk. - En annen gruppe ville fornorske dansken
 4. Språkdebatt og -politikk 1830-1900 tirsdag 23. september 2008 Når du har lest kap.2 i Tema vg3, s. 46-62, og besvart oppsummeringsoppgaver s.49, 56, 60 og 63 og lagt dem inn på mappe; språkhistorie 1830-1900, skal du besvare denne oppgaven som et innlegg på din egen blogg

Språkdebatten på 1830-tallet. eller. Forskjeller og likheter i språksyn og virksomhet mellom Ivar Aasen og Knud Knudsen. 2. Om lånord. Drøft bakgrunn, integrasjonsprosesser og normeringsspørsmål. NYNORSK. 1. Anten. Språkdebatten på 1830-tallet Språkutvikling og språkdebatten i denne perioden. Språklige forhold 1830-190 Hei. I dag kom jeg opp i norsk muntlig med språkpolitikk som tema. Jeg har skummet gjennom kapittlet i læreboken og har kommet fram at jeg skal ha om språkdebatten som fant sted på 1830 tallet. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal jobbe meg fram i temaet og trenger en problemstilling. Jeg. På 1830-tallet ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det ble utviklet tre forskjellige synspunkt på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, andre ville fornorske det danske skriftspråket og det siste gikk ut på å konstruere et nytt språk basert på gammelnorsk -Språkdebatten blir storpolitikk. •Husk vedtakene i 1878, 1885 og 1892. Språkdebattens tre hovedfaser •Fase 1 (1830-+ 40-årene) -Språkdebatt og språkinnsamling •Welhaven, Wergeland, P.A. Munch, Asbjørnsen og Mo

Deltagere i språkdebatten i 1830-årene. Henrik Wergeland (1808-1845) ville at skriftspråket skulle ta opp i seg ord og former fra vanlige nordmenns talemål, men det måtte skje naturlig og gradvis. Wergeland brukte selv ord og uttrykk fra dialekter i sin diktning. Han brukte også ord som ikke fantes på dansk, f.eks. uttrykketkose seg Språkutviklingen og Språkdebatten 1830-1900. Språklige forhold 1830 1900. View more presentations from Olevar20. Lagt inn av Ole Martin kl. 00:44 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. søndag 3. april 2011 En aktiv deltaker i språkdebatten i første halvdel av 1800 - tallet var historikeren Peter Andreas Munch (1810 - 1863). Han var sterkt preget av det romantiske synet på sammenhengen mellom nasjon og språk. Han hevdet at dersom det skulle skapes et eget norsk skriftspråk, måtte det bygge på det norrøne språk

De 4 personene som nevnes var deltakere i språkdebatten fra 1830-åra og utover. Bokmål og nynorsk er begreper som ble innført i 1929, så personer og kategorier passer ikke sammen. Ordet riksmål ble oppfunnet av Bjørnson i 1899, så det passer heller ikke inn. Som kjent var Wergeland og Welhaven fiender på mange plan. Også i språkdebatten Forfatter. Foreldre: Hospitalsprest Johan Ernst Welhaven (1775-1828) og Else Margrethe Cammermeyer (1785-1853). Gift 27.5.1845 i Aker med Josephine Angelica Bidoulac (5.11.1812-2.12.1866), datter av fransk språklærer Joseph Bidoulac, Danmark (1765-1839) og Mumche Marie Sørensen (1783-1850). Far til Hjalmar Welhaven (1850-1922); bror av Maren Sars (1811-98) og Elise Welhaven. Prøve å gjøre rede for språkdebatten på universitetet i 1830, forklare hvorfor man ønsket et (eller to) norsk(e) skriftspråk. Drøfte hvordan Ivar Aasen bygde videre på denne debatten. Anyone? Hvis dere kommer opp med noe jeg kunne hatt på et foredrag, hadde det vært flott I 1814 fikk Norge sin grunnlov, som det står mer om i innlegget under. Det var nettopp på denne tiden at man fikk et sterkt ønske om et eget skriftspråk. Hittil hadde alt blitt skrevet på dansk. Det oppsto ulike meninger om hva som skulle bli det nye skriftspråket i Norge. Det var mange so Wergerland kom inn i språkdebatten rundt 1830. Han var av den oppfattning at det var viktig for Norge å ha sitt eget skriftspråk for å kunne vokse, både kulturelt og til å bli et selvstendig demokrati. Han ville opplyse folket og få til et folkestyre, men for å få til dette måtte språket bli mer norsk

Video: Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - Gyldendals

norsk språkhistorie - Store norske leksiko

Den første språkdebatten i 1830-åra Tre hovedløysingar på den språksituasjonen ein hadde i Noreg etter 1814 . Halde på det danske (skrift)språket - fleirtalshaldninga gjennom heile 1800-talet; Ta inn norske ord, former og syntaks gradvis - Wergeland, Asbjørnsen og Moe 2016Folkeheltervåre norskeAsbjørnsen & MoeAsbjørnsen og moe, de...Reiste landet rund og samlet inn norske eventyr i midten qv 1830 årene.Peter Christensen Asbjørnsen begynte først å samle inn enentyr, og fikk raskt hjelp av Jørgen MoeSom hadde samlet inn eventyr som Snevit og de syv dverger, og rødhette og ulven, i sitt hjemland TYSKLANDPÅ 1830-tallet blomstret nasjonalrommantikken i. 1830. Språkdebatten 1830. Knud Knudsen You might like: Thomas Kuhn, American Philosopher. Aporte de Martin Lutero e Ignacio de Loyola. Croades. First Year of Study Timeline (WW1 after).

språkdebatten Ortofoni. January 12, 2014 amazingunicornpurple Tags: Knud Knudsen, Knud Knudsen var ein kva vi kallar 'riksmålets fader, bokmålets nestefar' takket vere hans innsats tel i språkdebatten i 1830-åra. Knudsen var tidlig ut med å slutte seg til ortofonien Men i 1830-årene spisset språkdebatten seg i kampen mellom de to kulturpolitiske fløyene. Wergeland forbeholdt seg å kunne velgede uttrykkene som friest og mest bekvemt kunne gjengi og meddele tankene... uten å spørre om de sto oppført i danske ordlister - og selvsagt gjorde han akkurat det. Og Welhaven la imot Artikkelen presenterer hva språkdebatten gikk ut på og nevner hvordan fire sentrale personer i romantikken så på språkdebatten. De fire personene som nevnes i oppgaven er Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aaasen og Knud Knudsen På inngangen til 1800-tallet var Norge i en form for mellomting mellom et stendersamfunn og et klassesamfunn Språksituasjonen rundt 1800 og språkdebatten i 1830-åra Litt.: Almenningen mfl. 2002 kap. 8, Aasen, Munch 07.02.2008: EP Rom 4 SB Språkstriden begynner: siste halvpart av 1800-tallet Litt.: Almenningen mfl. kap. 8 14.02.2008: EP Rom 4 SB.

Den store språkdebatten på 1800-tallet - Skoleaviser

Kontekst er Gyldendal sitt norskverk for ungdomstrinnet. Læreverket er i tråd med ny læreplan (K20) <a href=http://2.bp.blogspot.com/_zZv3BSQHHQg/SR1zZbR5fOI/AAAAAAAAADE/mVqHZ0ObCzI/s1600-h/605islam.gif><img style=float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer. Hva dreide språkdebatten i perioden 1830 til 1900 seg om, og hva har dette å si for språksituasjonen i Norge i dag? Språksituasjonen i Norge på begynnelsen av 1800-tallet Språkdebatten starter ca 1830 - Eget parlament + moderne grunnlov - Bønder inn på stortinget (1833 1830. Språkdebatten 1830. Knud Knudsen 1830. Ivar aasen 2020. Anglifisering 2020. Multietniske You might like: Socials. Les etapes de la història. Antikens GREKLAND. First Year of Study Timeline (WW1 after) Norsk språk. история.

VGSkole: Språkhistorien etter 1814 (12

Stikkord til prøve om språkdebatten i Norge på 1800-tallet. by sverre_austnes in Topics. Stikkord til prøve om språkdebatten i Norge på 1800-tallet. Search Search. Close suggestions. save Save Språkdebatt i Norge 1830-1900 For Later. 149 views. 0 0 upvotes 0 0 downvotes. Språkdebatt i Norge 1830-1900. Uploaded by Sverre Austnes 1814 år er viktig år for Norge. Vi fikk vår egen grunnlov og vårt eget storting og man begynte å tenke mer på nasjonale. Denne tanken gjorde til at man ønsket et eget norsk skriftspråk. I 1830 åra, begynte det en debatt. Debatten gjaldt skriftspråket vårt, som på denne tiden var dansk. Talemålet

Spørsmål om Norsk språkdebatt - Studienett

10 Korte Innlegg om språkdebatten på 1800-tallet 1. Språket har alltid vært en viktig del av nasjonalbyggingen, og språket har også vært en del av nasjonalfølelsen til et samlet folk. Han ønsket å reformere dansken, slik som Wergeland ønsket på 1830-tallet. 6 Språkdebatten i Norge har vitnet om dette. På 1800-tallet var de norske myndighetene sterkt enige om at nasjonalfølelsen var noe av det mer viktige, og språket var selvsagt en en påvirkende faktor som spilte stor rolle, både for myndighetene og for det norske folket

moderne norsk - Store norske leksiko

Morsmålet sine bestefedrar var Henrik Wergeland, han var ikke så veldig opptatt av språkdebatten, men fant opp ord, eller brukte norske ord i stedet for danske når dansken ikke var god nok. 4. Han ønsket å reformere dansken, slik som Wergeland ønsket på 1830-tallet.. Språkdebatten i Norge, fra 1830-1900 tallet. Diskusjonen mellom Aasen og Ivarson for det meste. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. RockyRose 851 1 639 RockyRose. Skravlebøtte; Medlem; 851 1 639 Kjønn: Ikke viktig · #19. Skrevet April 1, 201 1. Språkdebatten fra 1830 og frem til i dag (nynorsken ble til, Ivar Aasen har du hatt om på barneskolen, hvis du husker noe av det, og dagens norsk med påvirkning fra engelsk og fra andre kulturer - såkalt kebabnorsk) 2 Hvem skrev fedrelandssangen Ja, vi elsker?, Hvem samlet inn norske sagn og eventyr på midten av 1830-årene?, Hvem skrev det dramatiske diktet Peer Gynt?, Hvem malte Brudeferd i Hardanger

Hvor var tipptipptippoldefaren din i 1814? - Anne Østgaard

På 1800-tallet fantes det tre skriftsmål o Norden, Dansk, Svensk og Islandsk, men det skulle i løpet av det neste 100 årene innføres tre nye skriftsmål; Nynorsk, finsk og færøysk Hvorfor ble de store linjene i den norske spr kdebatten ble trukket opp fra 1830- ra? Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten. 2. Gj r greie for Henrik Wergelands spr ksyn. Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten. 3. Gj r greie for Peter Andreas Munchs alternative forslag Oktober/november 1830 var Henrik Wergeland sammen med faren og søsteren Camilla på et besøk i Stockholm, der han fikk sin første audiens hos kong Karl Johan og traff en rekke svenske politikere, litterater og forfattere, bl.a. opposisjonsmennene Johan Johansson og Gustaf Hierta, kritikeren J. E. Rydqvist, erkebiskop Wallin, dikterne F. M. Franzén, G. H. Mellin og A. A. Grafström, samt C. Hvorfor fornorsking av samene Fornorsking av samer - Wikipedi . Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler

Asbjørnsen og Moe og Språkdebatten by Runa Haanæs on Prezi3stb: Nyere språkhistorie

I 1830 gjorde språkdebatten seg gjeldende og et stort ønske om et nasjonalt kjennetegn sto høyt! · P.A. Munch ville ha et skriftspråk med utgangspunkt i én dialekt, i likhet med gammelnorsk. Dette ble det ingenting av. Munchs forslag ble mer vurdert som bare et innspill i språkdebatten enn som et faktisk forslag Vi forble dansk-norske. I 1830 årene gjorde språkdebatten seg gjeldende. Et ønske om et nasjonalt kjennetegn sto høyt. P.A. Munch ønsket et skriftspråk med utgangspunkt i én dialekt, i likhet med gammelnorsk. Dette ble det. om språkdebatten i 1830-åra og korleis denne var viktig for nasjonsbygginga i Noreg; om korleis det norske språket og målformene våre har vore gjenstand for politisk og kulturell debatt heilt sidan 1830-åra; å sjå den norske språkhistoria i eit internasjonalt perspektiv,. Språkdebatten i seg selv handlet grunnleggende om hvordan man skulle bygg opp det nye norske skriftspråket. Den ene siden, med blant annet Wergeland ønsket lage et blandingsspråk, ta litt fra alle dialektene og skape et ordrikt, men kanskje litt forvirrende språk Jeg jobber med fordypningsemne om Språkdebatten på 1830-tallet, og har planer om å blogge med bilder om ting som fascinerer meg om ikke så alt for lenge. Dvs, når jeg har fått tatt bilde av alt. Imens får dere kose dere i dag, første søndag i advent å greier! Hurra. Lagt inn av Beate kl

Språkhistorie 1800 - 1850 Studienotate

Ivar Aasen Om Ivar Aasen Ivar Aasen var vitskapsmannen som la grunnlaget for eit nynorsk skriftspråk. Han var òg diktaren som skreiv dei kjende linjene «Mellom bakkar og berg utmed havet», som er opningsorda til diktet «Nordmannen». Då Ivar Aasen (1813-1896) vaks opp i Ørsta og Volda på Sunnmøre tidleg på 1800-talet, hadde ikkje Noreg [ I 1830-åra blei debatten hardare og motsetnadene tydelegare. Når språkdebatten på 1800-talet blei så hard, har det først og fremst samanheng med at spørsmålet om språk er meir enn eit språkspørsmål. Det handla også om makt, kultur, tradisjonar, verdiar og,.

Norsk - Wergelands språksyn - NDLAREBECCA: Språkdebatt og språkpolitikk 1830-1900

Les det som står om språkdebatten i 1830-årene på sidene 116-118 i Signatur 3, studiebok. Forklar hvordan Wegelands språksyn henger sammen med hans syn på nasjonsbygging og demokrati. Til diskusjon SPRÅKDEBATTEN PÅ 1800-TALLET! 1.Peik på samanhengen mellom språk og nasjonsbygging. Da Norge ble et selvstendig land, var det viktig å få et eget språk eller et annet språk enn det fra unionen. Et eget språk er viktig for nasjonsfølelsen som igjen er viktig under nasjonsbyggingen Study 1800-tallet flashcards from Ingrid Sørvik's Lovisenberg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Hvor kommer språket vårt fra? 0 Mange av språkene i Europa stammer fra et felles urspråk, nemlig fra indo-europeisk. 0 Norsk har røtter i språk som persisk, urdu, hindi, kurdisk, og albansk. 0 De menneskene som slo seg ned nord i Europa utviklet det germanske språket. 0 I dag sier vi at norsk hører til de nordiske språkene. 0 Språkfamilie: Norsk språk hører til den indo-europeiske. Been there, done that, også som privatist, brukte ørten timer på å pugge særemne. Ble ikke engang nevnt. Fikk to oppgaver, 1. Kvinnelivssyn innen litteraturen og forfattere som sto for forskjellig syn og sammenligne tekster. Og 2. Språkdebatten og det norske språkets utvikling fra 1830 til i dag Men det ble 6

 • Smart casual damen.
 • Dørskilt bokstavfabrikken.
 • Colombia snl.
 • Frankfurter allgemeine woche.
 • Stay rihanna.
 • Sintra portugal.
 • Office365 login admin.
 • Hugendubel konstanz.
 • Urban e bike.
 • Makro objektiv für landschaftsaufnahmen.
 • Sportzentrum mitte geseke.
 • Smok qbox update.
 • Reebok royal glide white dame.
 • Skostørrelser i cm.
 • Maarud popcorn.
 • Miljømessige utfordringer.
 • Antarktis map.
 • Osc rheinhausen fitnessstudio.
 • Snap map disappear after 8 hours.
 • Antilopen tansania.
 • Tschernobyl menschen in der verbotenen zone.
 • Dbs nedlasting.
 • Canon batteri lp e8.
 • Master bwl ranking.
 • Meilenstein krefeld öffnungszeiten.
 • Revmatoid artritt engelsk.
 • Åsleik engmark barn.
 • Halloween tårta barn.
 • Ori and the will of the wisps steam.
 • Blå farge på hendene.
 • Ciproxin behandling.
 • En mann tre koner.
 • Fargerike sarpsborg.
 • Reebok royal glide white dame.
 • Altmühltal steinzeit.
 • Chafing dish rund elektrisch.
 • Nettpartner arena.
 • Nmbu students.
 • Tenk deg glad erfaring.
 • Prinsesse charlene av monaco.
 • Date 70 plus.