Home

Forsvarlig definisjon

forsvarlighet - Store medisinske leksiko

 1. Forsvarlighetskravet er et rettslig krav som følger av helselovgivningen til standarden på helsehjelpen som gis av helsepersonell og virksomheter.Sykehus og andre virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å yte forsvarlig helsehjelp, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 16
 2. Hovedkravet til forsvarlig behandling er at den metoden som anvendes er egnet til å gi kurativ eller lindrende effekt. Valg av behandlingsmetoder beror på faglig skjønnsmessig avveining. Viktige hensyn vil være pasientens sykdom, alder, allmenntilstand, inngrepets omfang og behandlingsutsikter
 3. ne. WikiMatrix. Stjernen øverst står for internasjonal solidaritet og den oppslåtte boken, hakken og geværet for kunnskap, jordbruksproduksjon og forsvaret av friheten
 4. Faglig forsvarlig sykepleie er det vi til daglig kaller god praksis. Kravet om faglig forsvarlighet setter standard for all yrkesutøvelse i helsetjenesten. Begrepet forsvarlighet er en faglig, etisk og rettslig norm for hvordan den enkelte bør utøve arbeidet
 5. nelig god utøver av det aktuelle faget ville ha gjort i en tilsvarende situa-sjon. Sagt på en annen måte skal ikke en helsearbeider avvike fra det som er van-lige arbeidsmåter og vurderinger innen-for sitt eget fagfelt
 6. Forsvarlighetskravet. Kravet til helsepersonell om å yte forsvarlig helsehjelp er uttrykt slik i helsepersonelloven § 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet [] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig»

§ 4. Forsvarlighet - Helsedirektorate

Dette kravet omfatter både kravet til at tjenesten skal være faglig forsvarlig, og at den hjelp som ytes skal ytes med omsorg. Med omsorgsfull hjelp menes at den enkelte får de tjenester vedkommende har rett til og krav på, og at vedkommende blir møtt med respekt samt god og trygg samhandling Forvaltningsrett er læren om rettsregler for offentlig forvaltning.Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med statsrett, strafferett og prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.Innen forvaltningen fins flere ulike grener som i tillegg kan ha spesielle regler

Innenfor en del forskningsmiljøer er det vanlig at begrepene psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø blandes sammen. Arbeidstilsynet skiller imidlertid mellom det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet (arbeidsbetingelser), slik det også gjøres i arbeidsmiljøloven Definisjon av uforsvarlig i Online Dictionary. Betydningen av uforsvarlig. Norsk oversettelse av uforsvarlig. Oversettelser av uforsvarlig. uforsvarlig synonymer, uforsvarlig antonymer. Informasjon om uforsvarlig i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv som viser mangel på ansvar, uansvarlig; skadelig, farlig Det er uforsvarlig å la barna sykle uten hjelm Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor inngripende tiltaket er for den enkelte tjenestemottaker. Tiltakene må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet (minst mulig inngripende), og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas

Innledning og definisjoner. For at et system skal være forsvarlig, må det være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Systemet må også sikre at det blir satt i gang nødvendige og egnede tiltak til å rette opp i slike forhold Forsvarlig organisering - systemansvar Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må sees i sammenheng med den plikt helse- og omsorgstjenesten har til forsvarlig virksomhet, bl.a. uttrykt i helsepersonelloven § 16 som lyder Med helsepersonell menes personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller apotek som gir helsehjelp, og elever eller studenter som gir helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring, jf. helsepersonelloven § 3 En forsvarer - eller forsvarsadvokat - er den person som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Det er et hovedprinsipp i vår straffeprosess at den anklagede har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken fra politiet har besluttet å innlede en etterforskning. Som forsvarer ved Høyesterett kan bare brukes advokater med møterett. Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Ofte definert gjennom hvilken virksomhet de utøver og hvordan de er organisert. Forvaltningsrett er en underavdeling av Offentlig rett, i likhet med Statsrett, Strafferett og Prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige.

forsvarlig - definisjon - norsk bokmå

Aksjeloven har krav om at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital som er forsvarlig i forhold til risiko, arten og omfanget av virksomheten. Dette er fastslått i §§ 3-4 og 3-5 . Det er samtidig krav om handleplikt når egenkapital er lavere enn det som betraktes for å være forsvarlig (eventuelt at selskapets egenkapital er mindre enn halvparten av aksjekapital) Hva er forsvarlig undervisning? Skrevet av Geir Allan Stava, Skolenes landsforbund, 14. juni 2018 I opplæringslovens § 8-2 heter det: «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. I aksjeselskap. For aksjeselskaper finnes det bestemmelser om at selskapene skal ha en forsvarlig egenkapital. Aksjelovens § 3-4 sier at et AS eller ASA skal «til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». Dersom egenkapitalen er lavere enn det som regnes forsvarlig, eller blir mindre enn halvparten av aksjekapitalen, har. Nødverge er en rettighet man har til å avverge et ulovlig angrep uten å bli straffet for det, så lenge man ikke går lenger enn nødvendig.. Retten til nødverge er regulert i Straffeloven § 18, jf. Straffeloven § 81.I henhold til § 18 vil en ellers straffbar handling være straffri dersom den er foretatt for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep, så sant visse. Ved forsvarlig stand er det en feil på kjøretøyet som ikke går utover trafikksikkerheten i stor grad. Forsvarlig stand er en vurdering du gjør selv, Om en pære i blinklyset ditt går er mopeden ikke lenger i forskriftsmessig stand, men det går helt fint å kjøre rundt. Det er nå greit å kjøre til et sted du kan fikse dette

Fokus var det unike, det som kunne atskille hvilken kompetanse det var behov for. Det ble beskrevet hvilke yrkesgrupper som hadde denne kompetansen, og dette avgjorde hvilken yrkesgruppe som kunne yte faglig forsvarlig hjelp i direkte pasientarbeid (tabell 1). Pasientsituasjon, og behov for kompetanse i direkte pasientarbei Vi har full forståelse for at det kan oppstå tvil rundt ordet «forsvarlig». Begrepet er nemlig en såkalt rettslig standard - noe som vil si at betydningen av hva som er å anse forsvarlig helsehjelp vil variere over tid, herunder påvirkes av ny kunnskap og fremskritt i medisinen, men også tilgjengelige ressurser og samfunnets gjeldende verdioppfatninger

Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til forsvarlig. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som slutter på forsvarlig. uforsvarlig. Vi fant. 56 synonymer for forsvarlig. 0 antonymer for forsvarlig Egenkapitalen kan ikke være mindre enn det som er forsvarlig. Hvilket nivå av egenkapital som er forsvarlig, vurderes ut ifra risikoen ved og omfanget av driften i aksjeselskapet. Hvis egenkapitalen blir mindre enn det som bestemmes som forsvarlig, eller halvparten av selskapets aksjekapital, må generalforsamlingen samles og tiltak settes i gang for å bedre situasjonen Tidsfrist. Loven gir i § 2-2 en særlig regel knyttet til diagnostikk i spesialisthelsetjenesten, kalt rett til vurdering. Bestemmelsen angir en tidsfrist på 30 dager, raskere (uttrykket må forstås som en henvisning til hva som er faglig forsvarlig) ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom

Faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjel

Veilederen benytter definisjoner og begreper som er vanlig brukt i bygge- og anleggsprosjekter og i aktuelle lover og forskrifter (kfr. Plan- og bygningsloven, Byggherreforskriften, mv.) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt Rapportens del 2 - Forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter, skal gi anbefalinger om hvordan planteavfall med fremmede skadelige plantearter skal håndteres i komposteringsprosessen for å unngå spredning av slike arter fra kompostproduktet. DEFINISJONER - Fremmed art.

God praksis og faglig forsvarlighet - Helsetilsyne

Forskriften § 7 åpner for at virksomhetsleder, for eksempel leder av et sykehjem, i noen tilfeller kan skrive ut og gi legemiddel uten at lege er tilstede. Dette er gjort for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, når legen ikke er tilgjengelig på stedet og kan ordinere legemidlene på vanlig måte Definisjonen av legemidler er klargjort i legemiddelloven. Rammebetingelsene for håndtering av legemidler klargjøres i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Formålet med forskriften er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering forsvarlig på engelsk. Vi har to oversettelser av forsvarlig i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Psykologen og helseinstitusjoner skal opptre faglig forsvarlig. 1 Kravet om faglig forsvarlighet gjelder i alle situasjoner der psykologen opptrer som helsepersonell, uansett arbeidssammenheng. 2 Dette skal bidra til at befolkningen kan stole på helsevesenet og fagfolkene der. Faglig forsvarlighet - en rettslig standard. Bestemmelsen om faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4 er en. Kommunene skal sikre at forholdene blir lagt til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Med tvang og makt menes tiltak som tjenestemottaker motsetter seg, eller som er så inngripende at de uansett må regnes som bruk av tvang og makt. Tvang og makt skal bare benyttes der det er faglig og etisk forsvarlig

Opprettelse av ny boenhet kan gi en sikker og stabil inntektskilde, og som ofte er unntatt skatteplikt. Mange iverksetter større ombygginger uten først å undersøke hvilke krav som gjelder og uten å sende inn byggesøknad, noe som som fort kan bli en dyr affære parenteral bruk, kan virksomhetsleder, så langt det anses faglig forsvarlig, også benytte helsepersonell som ikke fullt ut innehar kompetanse som eksemplifisert under relevante kompetanseområder. Dette gjelder ikke for legemidler til intravenøse injeksjoner og infusjoner. Legemidler til subkutan og intramuskulær bruk må vurderes særskilt Forsvarlig forvaltning •Hva menes med forsvarlig forvaltning? •Forsvarlig forvaltning som rettslig begrep og ulovfestet norm •Noe annet enn «god forvaltningsskikk» eller «god forvaltningspraksis»? •Vi skal konsentrere oss om forvaltningslovens saksbehandlingskrav. 13. nov 2019 6 Sivilombudsmannsloven § 10 (2): Kommer Ombudsmannen.

Ingen krav til innskutt kapital, men det skal være forsvarlig egenkapital. Brukernytte og samarbeid er viktigere enn kapitalavkastning. Egen juridisk person. Mulig å være ansatt. Foretakets formue er foretakets og ikke eiernes. Lite investorvennlig. Overskudd deles mellom medlemmene etter deres samhandel med samvirkeforetaket Forsvarlig varsling har også blitt erstattet med en oprift på hva slags framgangsmåte som kan brukes: Den mest brukte definisjonen av hva som er varsling er når en arbeidstaker har vært vitne til forseelser (ulovlige, uetiske eller kritikkverdige handlinger). Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler. Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt I følge den vide definisjonen er politikk det som foregår i private organisasjoner, nabolag, smågrupper, familier og parforhold, i den grad det har med makt, styre og autoritet å gjøre. Den vide definisjonen er viktig for vernepleieren nettopp fordi dette er «vår» arena. Å velge vernepleieryrket er å ta et valg

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Tidsskrift for

operasjonelle definisjoner, som dem som er utarbeidet av International Dyslexia Association (IDA, 2003), British Dyslexia Association (BDA, 2009) eller den såkalte ROSE-rapporten (2009). Det er svært mye som er likt i de tre sistnevnte definisjonene, og det er dem Dysleksi Norge har tatt utgangspunkt i når vi har laget vår definisjon REP = Forsvarlig Program Ser du etter generell definisjon av REP? REP betyr Forsvarlig Program. Vi er stolte over å liste akronym av REP i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av REP på engelsk: Forsvarlig Program I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med. forsvarlig varsling, må det foreligge et avtaleforhold mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. En definisjon av arbeidstaker er viktig, da aml §2-4 annet ledd angir at den forsvarlige varslingen skal foretas av arbeidstakeren. Aml §1-8 første ledd definere

Lær definisjonen av forutgående. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene forutgående i den store norsk bokmål samlingen Fins det isåfall en klar definisjon som viser forskjellen mellom disse viss det er noen forskjell? account_circle. SVAR. Besvart 13.02.2012 14:21:25. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid

Video: Kan bruk av tortur være moralsk forsvarlig - EXPHIL-SVSEM

Styringssystem - ansvar og definisjon - Helsedirektorate

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet FORSVARLIG BYGGKVALITET . HØRINGSUTTALELSE OG INNSPILL TIL NY ANSVARSRETTSORDNING. NAL - NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND . En definisjon av byggkvalitet må forankres i gjeldende lovverk, og tiltakets kvalitet må vurderes ut fra om det innfrir formålsparagrafen i plan- og bygningsloven Når institusjonen vurderer hva som er forsvarlig bemanning, skal dere legge vekt på hensynet til at tjenestene skal være trygge og sikre både for ungdommene og de ansatte. Kravet til internkontroll medfører at institusjonen med utgangspunkt i den enkelte ungdoms behov og gruppens samlede behov, må foreta jevnlige risikovurderinger av hva som er forsvarlig bemanning Lovfester viktige definisjoner. Kritikkverdige forhold. Arbeidstaker har rett til å varsle om «kritikkverdige forhold» i arbeidsgivers virksomhet, jf arbeidsmiljølovens § 2A-1 (1) I andre ledd er det nå tatt inn en definisjon av hva som menes med kritikkverdige forhold. Definisjonen er ment å kodifisere gjeldende rett Oversettelsen av ordet forsvarlig mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ ø Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk,.

Begrepsbruk og definisjoner Ambisjonsnivå må tilpasses Kommunenes rolle vs ansvarssystemet Standardisering av søknad og dokumentasjon for vedlikeholdes slik at krav til forsvarlig helse, sikkerhet og miljø, herunder energiøkonomi, gitt i eller i medhold av loven blir oppfylt forsvarlig saksbehandling, og myndighetsmisbrukslærens forbud mot usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet. I det hele har jeg som utgangspunkt at staten forventes å utøve også sin private autonomi i tråd med god forvaltningsskikk. Ut fra mitt syn.

Havforskere: – Uklare aktører og svekket troverdighet om

SRM = Forsvarlig ressurs Ser du etter generell definisjon av SRM? SRM betyr Forsvarlig ressurs. Vi er stolte over å liste akronym av SRM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av SRM på engelsk: Forsvarlig ressurs Hva betyr det hvis noe er etisk forsvarlig?? Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. HValder 245 HValder 245 Medlemmer; 245 3 851 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 16. juni 2009. Les pensum, så får du svar på det. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. GeirHH 165 GeirHH 165. Forsvarlig stand. Fra Språkrådets termwiki. Hopp til: navigasjon, søk. BOKMÅL; anbefalt/tilrådd term: i forsvarlig stand: kontekst: kjøretøy: godkjent: SVV-KÅ 200114: ENGELSK; anbefalt/tilrådd term: roadworthy: godkjent: SVV-KÅ 200114: INFORMASJON; definisjon: i en slik tilstand at det (kjøretøyet) må anses å ikke utgjøre en fare. Det norske regelverket er derfor i all hovedsak bygget på prinsipper som gjelder etter EØS-avtalen, anskaffelsesdirektivene og forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig saksbehandling. De grunnleggende prinsippene har i hovedsak to funksjoner

For eksempel ville det aldri være etisk forsvarlig å drepe en person for å bruke organene hans og på den måten redde fem andre, som ellers ville dødd. Det er mindre ille å la være å redde en person som drukner enn å drukne ham egenhendig 2.1 Definisjon 5 2.2 Autorisasjon 5 2.2.1 Beskyttet tittel 6 2.2.2 Monopol på oppgaver 7 3 ANSVARSGRUNNLAG 8 3.1 Rettslig ansvar 8 3.1.1 Profesjonsansvaret 8 3.1.2 Ansvar i kraft av arbeidsforholdet 9 3.2 Rettsgrunnlag for medisinsk behandling 10 3.2.1 Samtykke 10 4 DE SENTRALE KRAV TIL FAGLIG FORSVARLIGHET OG FORSVARLIG

Lov om helsepersonell m

- Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer at alle ansatte skal være trygge for at varsling om kritikkverdige forhold skal kunne meldes til virksomheten, også tilsynsmyndigheter, uten at det får negative konsekvenser for arbeidsforholdet *definisjon forsvarlig drift: barnas sikkerhet, barns grunnleggende behov dekkes, smittevernsrutiner er forsvarlige og HMS bestemmelser for ansatte er ivaretatt. 2.1. Barn pr ansatt - forsvarlig drift . Hvilke barn og hvilke voksne som er tilsted e vil være avgjørende for de vurderinger so

PPT - Legemiddelhåndtering PowerPoint Presentation - ID

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og

departementets definisjon, gjerne ved å presisere hva som faller innenfor og ikke minst utenfor utvalgets mandat. Institusjonene kan for eksempel ha andre, ikke-lovpålagte utvalg som man ikke vil gå i næringa til. Et svært vanlig utvalg kan være en eller annen form fo Lovfester viktige definisjoner. Kritikkverdige forhold. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet, jf arbeidsmiljølovens § 2A-1 (1) I andre ledd er det nå tatt inn en definisjon av hva som menes med kritikkverdige forhold. Definisjonen er ment å kodifisere gjeldende rett Det har vært uklart hva som er forsvarlig varsling. Av den grunn har lovgiver vedtatt nye regler, som konkretiserer hva som vil være forsvarlig varsling etter loven. Selv om bestemmelsen ikke trer i kraft før 1. januar 2020, gir den god veiledning for arbeidsgiver om det er varslet forsvarlig eller ikke Mange selskap skal avlegge sine årsregnskap i månedene fremover. Styret skal behandle og signere årsregnskapet og årsberetningen. Det betyr at styret også må behandle forslag til disponering av årsresultatet og for mange vil det bli aktuelt å vurdere om det kan avsettes til utbytte til aksjonærene. Økt fokus på reelle vurderinger Før endringen i aksjeloven i 2013 var.

25 prosent av all uoppdaget olje i verden kan ligge bakErlend Reigstad « OekonomiPPT - Prinsippene i alminnelig forvaltningsrett PowerPointForvalter oppdrettsnæringen med udefinert begrep - KystFLT deltar i en undersøkelse om varsling | FLT

Forsvarlig behandling av dokumentasjon Utredningen gir en faktabasert fremstilling av dagens praksis for oppbevaring av sensitiv dokumentasjon i grunnskolen og videregående skole. Rapporten gir også tilrådinger om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan forbedre sin praksis. KS FOU 124020 Juni 201 Vedtatt av vegnormalsekretariatet 07.09.2017Normalene har felles definisjonsliste BegrepDefinisjon1-feltsvegVeg med ett kjørefelt for begge kjøreretninger og med møteplasser2-feltsvegVeg med to gjenn Risiko - definisjon Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt. Risiko vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer, og den forventede konsekvensen den vil medføre for virksomhetens måloppnåelse dersom den inntreffer. Praktisk tilrettelegging for å ivareta intern kontrol

 • House of sushi majorstuen.
 • Tilfluktsrom kristiansand.
 • Amaranthe @ rockefeller (large hall) in oslo, norway, rockefeller music hall, 8. desember.
 • M4a1 sherman.
 • Pc reparasjon trondheim.
 • Håp stiftelsen helgeland.
 • Pilegrimsvandring 2018.
 • Personforsikring skatt.
 • Enkle ryggøvelser hjemme.
 • Nupper i ansiktet allergi.
 • Ataxie proprioceptive definition.
 • Sedgwick facebook.
 • Stellenausschreibung stadt.
 • Mester grønn dekorasjon.
 • Flugger maling priser.
 • Synaptop.
 • Liebesbetrüger im internet.
 • High chaparral overnatting.
 • Gottesdienst aachener dom ostern.
 • Alkis online.
 • Fun fact quiz questions and answers.
 • Mjölkeröds gård.
 • Traducteur français latin reverso.
 • Krauß ferienwohnungen haus mariann bad wildbad.
 • Sportzentrum mitte geseke.
 • Ann namnsdag.
 • Leie porsche 911 oslo.
 • Text image converter.
 • Froskeegg wikipedia.
 • Navajo clothing.
 • Operant betinging kritikk.
 • Langtidssykemeldt utbrent.
 • Brukt bobil selges.
 • Hvv fahrplan s3 samstag.
 • Lesja avis.
 • Eksempler på refleksjonsnotat.
 • Møblia skap.
 • Koselige byer i nord tyskland.
 • Free message gmx test.
 • Gudrun sjøden trondheim.
 • Kristian nergaard.